މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އުފެދުން

މިނިވަން، މުސްތަޤިއްލު، ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ގޮތުގައި " މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) " އުފެދުނީ 18 މާޗް 2010 ގައި ތަޞްދީޤު ކުރެވުނު ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ.


މީރާގެ މަޤްޞަދުތައް

  1. ޓެކުހާބެހޭ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ޓެކުހާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުން.
  2. ޤާނޫނީ ގޮތުން ދައުލަތަށް ނަގާ އެންމެހައި ޓެކްސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
  3. ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ހިސާބު ކުރަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ތޯ ބެލުމާއި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް، ފީ ނުވަތަ އެހެނިހެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ހަމައަށް ދައްކާތޯ ބެލުން.
  4. މީރާ އަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން.
  5. ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ދީ، އެ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ވީހާވެސް ކުޑަ ކުރެވޭތީ މަސައްކަތް ކުރުން.
  6. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޚަރަދުތައް ވީވަރަކުން ކުޑަ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ރޭވުން.