ހުރިހާ އިއުލާން

ތާރީހްސުރުހީ
30/05/20 icon  ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި މީރާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ ގުޅޭ
30/05/20 icon  ފުރަބަންދަށްފަހު މީރާ ހުޅުވުމާއި ސުންގަޑިތަކާ ގުޅޭ
15/05/20 icon  ފުރަބަންދަށްފަހު މީރާ ހުޅުވުމާއި ސުންގަޑިތަކާ ގުޅޭ
15/05/20 icon  ފުރަބަންދަށްފަހު މީރާ ހުޅުވުމާއި ސުންގަޑިތަކާ ގުޅޭ (އިނގިރޭސި)
13/05/20 icon  އޮންލައިންކޮށް ލިބޭ މީރާގެ ޚިދުމަތްތައް (އިނގިރޭސި)
13/05/20 icon  އޮންލައިންކޮށް ލިބޭ މީރާގެ ޚިދުމަތްތައް (ދިވެހި)
15/04/20 icon  މީރާ ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ
09/04/20 icon  ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މީރާ ހުޅުވުން
09/04/20 icon  ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މީރާ ހުޅުވުން
25/03/20 icon  MIRA to facilitate lenient installment plans for taxpayers
18/03/20 icon  ސަރުކާރު ބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މީރާއިން ޚިދުމަތް ހޯދުމާ ގުޅޭ (ދިވެހި)
11/03/20 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
04/03/20 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
18/02/20 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
04/02/20 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
19/01/20 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
19/01/20 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
14/01/20 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
14/01/20 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
24/12/19 icon  ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
12345678910...