މުހިންމު ތާރީޚުތައް

ތާރީހްސުރުހީ
10/01/21 ޑިސެންބަރު 2020 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
17/01/21 ޑސެންބަރު 2020 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
17/01/21 ޑިސެންބަރު 2020 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/01/21 ޑިސެންބަރު 2020 އަދި 2020 ގެ 4 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
31/01/21 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުގެ 2 ވަނަ އިންޓަރިމް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
10/02/21 ޖަނަވަރީ 2021 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/02/21 ޖަނަވަރީ 2021 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
15/02/21 ޖަނަވަރީ 2021 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/02/21 ޖަނަވަރީ 2021 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/02/21 ޖަނަވަރީ 2021 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
10/03/21 ފެބުރުވަރީ 2021 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/03/21 ފެބުރުވަރީ 2021 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
15/03/21 ފެބުރުވަރީ 2021 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/03/21 ފެބުރުވަރީ 2021 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/03/21 ފެބުރުވަރީ 2021 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
31/03/21 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުން
31/03/21 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން
11/04/21 މާރިޗު 2021 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/04/21 މާރިޗު 2021 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
15/04/21 މާރިޗު 2021 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/04/21 މާރިޗު 2021 އަދި 2021 ގެ 1 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/04/21 މާރިޗު 2021 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
10/05/21 އެޕްރީލް 2021 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
17/05/21 އެޕްރީލް 2021 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
17/05/21 އެޕްރީލް 2021 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/06/21 އެޕްރީލް 2021 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/06/21 އެޕްރީލް 2021 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/06/21 މޭ 2021 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/06/21 މޭ 2021 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
15/06/21 މޭ 2021 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/06/21 މޭ 2021 ގެ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/06/21 މޭ 2021 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
30/06/21 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން
11/07/21 ޖޫން 2021 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/07/21 ޖޫން 2021 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
15/07/21 ޖޫން 2021 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
01/08/21 ޖޫން 2021 އަދި 2021 ގެ 2 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
01/08/21 ޖޫން 2021 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
10/08/21 ޖުލައި 2021 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/08/21 ޖުލައި 2021 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
29/08/21 ޖުލައި 2021 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
29/08/21 ޖުލައި 2021 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
29/08/21 ޖުލައި 2021 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
31/08/21 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުގެ ފައިނަލް ރިޓަރން ހުށަހަޅައި ފައިސާދެއްކުން
12/09/21 އޮގަސްޓު 2021 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/09/21 އޮގަސްޓު 2021 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
28/09/21 އޮގަސްޓު 2021 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/09/21 އޮގަސްޓު 2021 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/09/21 އޮގަސްޓު 2021 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
30/09/21 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން
30/09/21 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުގެ ފުރަތަމަ އިންޓަރިމް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
10/10/21 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
17/10/21 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
28/10/21 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/10/21 ސެޕްޓެންބަރު 2021 އަދި 2021 ގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/10/21 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
10/11/21 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/11/21 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
28/11/21 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/11/21 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/11/21 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
12/12/21 ނޮވެންބަރު 2021 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/12/21 ނޮވެންބަރު 2021 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
28/12/21 ނޮވެންބަރު 2021 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/12/21 ނޮވެންބަރު 2021 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/12/21 ނޮވެންބަރު 2021 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން