މުހިންމު ތާރީޚުތައް

ތާރީހްސުރުހީ
12/01/20 ޑިސެންބަރު 2019 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/01/20 ޑިސެންބަރު 2019 ގެ ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
15/01/20 ޑިސެންބަރު 2019 ގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/01/20 ޑިސެންބަރު 2020 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/01/20 ޑިސެންބަރު 2019 އަދި 2019ގެ 4 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/01/20 ޑިސެންބަރު 2019 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
02/02/20 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ 2 ވަނަ އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުން
10/02/20 ޖަނަވަރީ 2020 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
10/02/20 ފެބުރުވަރީ 2020 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން
16/02/20 ޖަނަވަރީ 2020 ގެ ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
16/02/20 ޖަނަވަރީ 2020 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
01/03/20 ޖަނަވަރީ 2020 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
01/03/20 ޖަނަވަރީ 2020 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
10/03/20 ފެބުރުވަރީ 2020 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/03/20 ފެބުރުވަރީ 2020 ގެ ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
15/03/20 ފެބުރުވަރީ 2020 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
13/04/20 ފެބުރުވަރީ 2020 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
13/04/20 މާރިޗު 2020 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
13/04/20 ފެބުރުވަރީ 2020 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
16/07/20 އެޕްރީލު 2020 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
16/07/20 މޭ 2020 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
16/07/20 ޖޫން 2020 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
23/07/20 ޖޫން 2020 ގެ ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
23/07/20 ޖޫން 2020 ގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
23/07/20 އެޕްރީލު 2020 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
23/07/20 އެޕްރީލު 2020 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
23/07/20 އެޕްރީލު 2020 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
23/07/20 މޭ 2020 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
23/07/20 ޖޫން 2020 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުނ
23/07/20 މޭ 2020 ގެ ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
23/07/20 މޭ 2020 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
23/07/20 މޭ 2020 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
23/07/20 މޭ 2020 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
23/07/20 އެޕްރީލު 2020 ގެ ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
23/07/20 އެޕްރީލު 2020 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
23/07/20 މާރިޗު 2020 ގެ ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
23/07/20 މާރިޗު 2020 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
23/07/20 މާރިޗު 2020 އަދި 2020 ގެ 1 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
23/07/20 މާރިޗު 2020 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
04/08/20 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ދެއްކުން
04/08/20 ޖޫން 2020 އަދި 2020 ގެ 2 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
04/08/20 ޖޫން 2020 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
10/08/20 ޖުލައި 2020 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
16/08/20 ޖުލައި 2020 ގެ ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
16/08/20 ޖުލައި 2020 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
16/08/20 2019ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ދެއްކުން
16/08/20 ޖުލައި 2020 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
30/08/20 ޖުލައި 2020 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
30/08/20 ޖުލައި 2020 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
31/08/20 ވަނަ އަހަރުގެ އިންކަމް ޓެކްސް ފުރަތަމަ އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުން2020
10/09/20 އޮގަސްޓު 2020 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/09/20 އޮގަސްޓު 2020 ގެ ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
15/09/20 އޮގަސްޓު 2020 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/09/20 އޮގަސްޓް 2020 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
28/09/20 އޮގަސްޓު 2020 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/09/20 އޮގަސްޓު 2020 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
30/09/20 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން
30/09/20 ބޭންކްތަކުން 2020 ވަނަ އަަހަރުގެ އިންކަމް ޓެކްސް ފުރަތަމަ އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުން
11/10/20 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/10/20 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ގެ ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
15/10/20 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/10/20 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
28/10/20 ސެޕްޓެންބަރު 2020 އަދި 2020 ގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/10/20 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
10/11/20 އޮކްޓޯބަރު 2020 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/11/20 ނޮވެންބަރު 2020 ގެ ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
15/11/20 އޮކްޓޯބަރު 2020 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/11/20 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
29/11/20 އޮކްޓޯބަރު 2020 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
29/11/20 އޮކްޓޯބަރު 2020 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
10/12/20 ނޮވެންބަރު 2020 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/12/20 ނޮވެންބަރު 2020 ގެ ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
15/12/20 ނޮވެންބަރު 2020 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
15/12/20 ނޮވެންބަރު 2020 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން
28/12/20 ނޮވެންބަރު 2020 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
28/12/20 ނޮވެންބަރު 2020 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން
31/12/20 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން
31/12/20 2020 ގެ ކުންފުނި އަހަރީ ފީ ދެއްކުން