މުހިންމު ތާރީޚުތައް

ތާރީހްސުރުހީ
02/01/22 2022ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން
10/01/22 ޑިސެންބަރު 2021 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
16/01/22 ޑިސެންބަރު 2021 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނަން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
30/01/22 ޑިސެންބަރު 2021 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
30/01/22 ޑިސެންބަރު 2021 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
30/01/22 ޑިސެންބަރު 2021 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
31/01/22 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުގެ 2 ވަނަ އިންޓަރިމް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
10/02/22 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/02/22 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނަން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/02/22 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/02/22 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/02/22 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
10/03/22 ފެބުރުވަރީ 2022 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/03/22 ފެބުރުވަރީ 2022 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނަން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/03/22 ފެބުރުވަރީ 2022 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/03/22 ފެބުރުވަރީ 2022 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/03/22 ފެބުރުވަރީ 2022 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
31/03/22 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުން
31/03/22 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން
10/04/22 މާރިޗު 2022 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
17/04/22 މާރިޗު 2022 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނަން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/04/22 މާރިޗު 2022 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/04/22 މާރިޗު 2022 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/04/22 މާރިޗު 2022 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
10/05/22 އެޕްރީލް 2022 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/05/22 އެޕްރީލް 2022 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނަން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
29/05/22 އެޕްރީލް 2022 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
29/05/22 އެޕްރީލް 2022 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
29/05/22 އެޕްރީލް 2022 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
12/06/22 މޭ 2022 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/06/22 މޭ 2022 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނަން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/06/22 މޭ 2022 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/06/22 މޭ 2022 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/06/22 މޭ 2022 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
30/06/22 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން
30/06/22 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުގެ ފައިނަލް ރިޓަރން ހުށަހަޅައި ފައިސާދެއްކުން
17/07/22 ޖޫން 2022 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
17/07/22 ޖޫން 2022 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނަން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
31/07/22 ޖޫން 2022 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
31/07/22 ޖޫން 2022 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
31/07/22 ޖޫން 2022 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
31/07/22 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުގެ ފުރަތަމަ އިންޓަރިމް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
10/08/22 ޖުލައި 2022 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/08/22 ޖުލައި 2022 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނަން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/08/22 ޖުލައި 2022 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/08/22 ޖުލައި 2022 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/08/22 ޖުލައި 2022 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
11/09/22 އޮގަސްޓު 2022 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/09/22 އޮގަސްޓު 2022 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނަން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/09/22 އޮގަސްޓު 2022 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/09/22 އޮގަސްޓު 2022 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/09/22 އޮގަސްޓު 2022 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
02/10/22 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން
10/10/22 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
16/10/22 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނަން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
30/10/22 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
30/10/22 ސެޕްޓެންބަރު 2022 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު ގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
30/10/22 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
10/11/22 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/11/22 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނަން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/11/22 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/11/22 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/11/22 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
11/12/22 ނޮވެންބަރު 2022 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
15/12/22 ނޮވެންބަރު 2022 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނަން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/12/22 ނޮވެންބަރު 2022 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/12/22 ނޮވެންބަރު 2022 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން
28/12/22 ނޮވެންބަރު 2022 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން