މީރާގެ އިސް ވެރިން

ނަން މަގާމް
ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން
އަސްމާ ޝަފީޢު
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން

މީރާ ބޯޑް މެމްބަރުން

ނަން މަގާމް
އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް
ޗެއަރޕަރސަން
ލީނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ހުސައިން
ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕަރސަން
ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން
އައިޝަތު އަޝާ އަލީ
ޑިރެކްޓަރ
އަލްއުސްތާޛު މަޚްޒޫމް ސަލީމް
ޑިރެކްޓަރ
މުމްތާޒް ޢަބްދުއްރަޝީދު
ޑިރެކްޓަރ
ހުޝާމް ވަޙީދު
ޑިރެކްޓަރ

މީރާގެ އިސް މުވައްޒަފުން

ނަން މަގާމް ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްޝަން
އަޙުމަދު ޝަރީފް
އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް، ރެވެނިއު ސަރވިސް ރެވެނިއު ސަރވިސް ޑައިރެކްޓޮރޭޓް
ފާތުމަތު އަމީޒާ
އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް، އެންފޯސްމަންޓް އެންފޯސްމަންޓް ޑައިރެކްޓޮރޭޓް
މުޙައްމަދު ނާޖިޛް
ޗީފް ޓެކްނޯލޮޖީ އޮފިސަރ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
އަޙުމަދު ޝަފްނީޒް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
އިބްރާހިމް ރަޝީދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
މުޙައްމަދު ޢަލީ ވަހީދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޓެކްނިކަލް އެންޑް ފެސިލިޓޭޝަން ޓެކްނިކަލް އެންޑް ފެސިލިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ހިއުމަން ރިސޯސް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް
ޢަލީ މުއާޒް
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ލާޖް ޓެކްސްޕޭޔަރ އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެކްސް އޮޑިޓް ލާޖް ޓެކްސްޕޭޔަރ އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެކްސް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
ނަހްޝަލް މުޙައްމަދު
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެންޓަރޕްރައިސް ސިސްޓަމްސް އެންޓަރޕްރައިސް ސިސްޓަމްސް
އާމިނަތު ޒުމްރާ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
އިބްރާހީމް ފައިސަލް
ސީނިއަރ ޑިރެކްޓަރ، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
އަޙުމަދު ޒަކަރިއްޔާ
ޑިރެކްޓަރ، ފެސިލިޓޭޝަން އެންޑް އެންގޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓޭޝަން އެންޑް އެންގޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަން
ޢަލީ ނަޞީރު އިބްރާހީމް
ޑިރެކްޓަރ، ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ޑިވިޜަން
މުޙައްމަދު ޖިނާޙު އިބްރާހީމް
ޑިރެކްޓަރ، ހާޑްވެއަރ ހާޑްވެއަރ ޑިވިޜަން
ޔޫސުފް ޝިރާޒް
ޑިރެކްޓަރ، ޓެކްސްޕޭޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޓެކްސްޕޭޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑިވިޜަން
އަދާ އާމިރު
ޑިރެކްޓަރ، ސްމޯލް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް ސްމޯލް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
ޢަބްދުލްމަތީން ޢަބްދުލް ސައްތާރު
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ރީޖަނަލް ރީޖަނަލް އޮފީސްތައް
އަޙުމަދު ޙުސައިން
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، އެންޓަރޕްރައިސް ސިސްޓަމްސް ސެކިއުރިޓީ އެންޓަރޕްރައިސް ސިސްޓަމްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިވިޜަން
އިކްރާމް އިބްރާހިމް
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، މީޑިއަމް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް މީޑިއަމް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
ޢާއިޝަތު ސުހާ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސިންގ ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސިންގ ޑިވިޜަން
އާމިނަތު ޝިޔާނާ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެކްސް އޮޑިޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެކްސް އޮޑިޓް ޑިވިޜަން
ފާތިމަތު ޝިއުމާ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، އިންވެސްޓިގޭޝަން އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިވިޜަން
މަރިޔަމް ހިއްމަތު ޙަސަން
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން ޑިވިޜަން
މަރިޔަމް ޔާޝާ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް ސަރވިސް ލީގަލް ސަރވިސް ޑިވިޜަން
ނަފާ ވަހީދު
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ލާޖް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް ލާޖް ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮޑިޓް ޑިވިޜަން
ޝިފާ ތައުފީޤު
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަން