މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތައް

މީރާއިން ގަބުލުކުރާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަދި 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (3) ގެ ބޭނުމަށް، މީރާ އިން ގަބޫލުކުރާ ކޮށްފައިވާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކެވެ. ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ޖަމާޢަތަކަށް، ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ޢާންމު އިދާރާއަކަށް ދީފައިވާ ހަދިޔާއެއް، އުނިކުރެވޭނީ އެ ފަރާތުން އެ އަހަރަކަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚުގައި ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން އެ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޢާންމު އިދާރާ މީރާ އިން ގަބޫލުކޮށްފައިވާނަމަ އެވެ.

މީރާ އިން ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކުހުން އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތަކެކެވެ.

މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތައް:

  1. ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް

  2. ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ ތަންތަން

  3. ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކާއި ތަޢުލީމު ދޭ ސަރުކާރުގެ މަރުކަޒުތައް

  4. ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްތައް

  5. އަންނަނިވި ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތައް:

ނަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު ހުއްދަ ދެވުނު ތާރީޚު
1 - އެސް.އެމް.އީ އެންޑް އެންޓަރޕްރަނަރސް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2019/06 24/03/2019
2 - ކުލަބް މުގޫ ސްޕޯޓްސް MIRA103/2019/04 04/03/2019
3 - އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ލޭޑީ އެންޓްރަޕްރިނަރސް (އޭލް( MIRA103/2019/05 04/03/2019
4 - މޯލްޑިވިއަން ނެޓްވޯރކް ފޮރ އެމްޕަވަރިންގ ވުމެން MIRA103/2019/03 14/02/2019
5 - އެލް.އެފް.ސީ ސަޕޯޓަރސް ކްލަބް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2019/02 05/02/2019
6 - ފެލްކަން ޔޫތު އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން MIRA103/2019/01 06/01/2019
7 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް MIRA103/2018/15 09/08/2018
8 - ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް MIRA103/2018/14 09/08/2018
9 - ސްމޯލް އައިލެންޑް ޖިއޮގްރަފިކް ސޮސައިޓީ MIRA103/2018/12 04/07/2018
10 - ލިވް އެންޑް ލަރން އެންވަޔަރަންމެންޓަލް އެޑިޔުކޭޝަން MIRA103/2012/25 20/06/2018
11 - ސޮސައިޓީ ފޮރ ކުޅުދުއްފުށީ ޔޫތު MIRA103/2018/04 19/06/2018
12 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް، ޑިވެލެޕްމަންޓް އެންޑް އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސަރޗް (އެންޑެވަރ) - ދިވެހިރާއްޖެ MIRA103/2018/06 07/06/2018
13 - ޑެކަގަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2018/10 04/06/2018
14 - ސިލިކާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2018/09 04/06/2018
15 - މެންޓަލް ހެލްތް އެވެއަރނަސް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2018/05 04/04/2018
16 - ނޫރުލްއިސްލާމް MIRA103/2018/07 15/03/2018
17 - ހުޅުދުއްފާރު ޒުވާނުންގެ ރޫޙް MIRA103/2018/03 13/02/2018
18 - ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް MIRA103/2018/02 12/02/2018
19 - ކުލަބް ސްކޯރ ސްޕޯޓްސް MIRA103/2018/01 14/01/2018
20 - ބައިސިކަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2017/46 04/12/2017
21 - މޯލްޑިވްސް ސާރފިންގ އެސޯސިއޭޝަން RGS/NGO/2017/47 04/12/2017
22 - މޯލްޑިވްސް ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2017/26 21/11/2017
23 - ބ. އެޓޯލް ދަރަވަންދޫ ހިއުމެނިޓީ އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2017/27 21/11/2017
24 - ދަ އޮކާއޯ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2017/28 21/11/2017
25 - ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިސްލާމް MIRA103/2017/24 12/10/2017
26 - ޒިގް ޒެގް ފޮރ ޔޫތް ލިންކޭޖް MIRA103/2017/23 10/10/2017
27 - ފީއަލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ RGS/NGO/2017/37 17/09/2017
28 - މޯލްޑިވިއަން ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީ RGS/NGO/2017/36 17/09/2017
29 - އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ސޯޝަލް އެވެއަރނަސް (އަސާ( RGS/NGO/2017/38 13/09/2017
30 - ޒުރާޝް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2017/18 17/08/2017
31 - ހުޅުދޫ ލައިވް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2017/19 17/08/2017
32 - މުޙައްމަދު ޢުމަރު މަނިކު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2017/16 12/07/2017
33 - މޯލްޑިވްސް ސޮސައިޓީ އޮފް ކްރިޓިކަލް ކެއަރ އެންޑް އެމަރޖެންސީ މެޑިސިން MIRA103/2017/14 02/07/2017
34 - ވިމެން އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ MIRA103/2017/12 29/05/2017
35 - މައިސަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން MIRA103/2017/13 29/05/2017
36 - މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ޑޯނާރސް MIRA103/2017/09 30/03/2017
37 - މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް MIRA103/2017/10 30/03/2017
38 - ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2017/11 30/03/2017
39 - ކެލާ ޔޫތް ފޯރަމް MIRA103/2013/02 23/03/2017
40 - ވިޓްރިކް MIRA103/2017/06 14/03/2017
41 - އެޑިޔު ސަޕޯޓް MIRA103/2017/07 01/03/2017
42 - ޖޫނިއަރ ޗެމްބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކާފު MIRA103/2017/08 01/03/2017
43 - މޯލްޑިވްސް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2017/04 19/02/2017
44 - ރިޓަޔަރީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2017/05 19/02/2017
45 - ޕީސް ފައުންޑޭޝަން (ޕީ.އެފް( MIRA103/2017/02 15/02/2017
46 - ޙިރާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2016/21 22/01/2017
47 - އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް MIRA103/2016/19 19/01/2017
48 - އަލްޢަޞްރު MIRA103/2016/20 19/01/2017
49 - ހިތާދޫ ޔޫތް ވިންގ MIRA103/2016/16 19/01/2017
50 - ރީޖަނަލް އެލަޔަންސް ފޮރ ފޮސްޓަރިން ޔޫތު (ރަފީ( MIRA103/2017/01 09/01/2017
51 - ދަ ބިގިނަރސް MIRA103/2016/18 07/12/2016
52 - މޯލްޑިވްސް ޕީސް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2016/17 17/10/2016
53 - ޔުނިއަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2016/15 03/08/2016
54 - އެވިޑެންސް ބޭސްޑް ޕްރެކްޓިސް ހެލްތު ޗެމްފިއަންސް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2016/21 02/07/2016
55 - ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ކިޑްސް) MIRA103/2016/13 17/05/2016
56 - މާޅޮސް އެވެއަރނަސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން ސޮސައިޓީ MIRA103/2016/12 24/04/2016
57 - ހޯޕް ފޮރ ވިމެން MIRA103/2016/11 28/03/2016
58 - ގާރޑިއަން އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2016/10 24/03/2016
59 - ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޓައިބާ MIRA103/2016/09 24/03/2016
60 - ފައުންޑޭޝަން އޮފް އޭދަފުށީ ޔޫތު ލިންކޭޖް (ފޭލި) MIRA103/2016/08 22/03/2016
61 - އެކުވެރި ކްލަބް MIRA103/2016/07 28/02/2016
62 - ޕޮލިސް ކްލަބް MIRA103/2016/06 25/02/2016
63 - ސައުތު ތައުފީޤު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2016/05 22/02/2016
64 - ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2016/04 26/01/2016
65 - ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އަ ބެޓަރ ފިއުޗަރ MIRA103/2016/02 17/01/2016
66 - ފުވައްމުލަކު ފަންނުވެރިން MIRA103/2016/03 17/01/2016
67 - ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިނީޝިއޭޓިވްސް MIRA103/2016/01 03/01/2016
68 - ރިޔާޒު ރަޝީދު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2015/16 28/12/2015
69 - ޒިކްރާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2015/15 28/12/2015
70 - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ MIRA103/2015/14 13/12/2015
71 - ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2015/13 26/11/2015
72 - ގުރައިދޫ އެންޑޯމަންޓް މޫވްމަންޓް (ޖެމް) MIRA103/2015/04 13/05/2015
73 - ވިމެން އޮން ބޯޑްސް MIRA103/2015/06 05/05/2015
74 - ކުޑަހުވަދޫ ރޭނިސް ގިންތި MIRA103/2015/05 21/04/2015
75 - ރޮޓަރީ ކްލަބް އޮފް މާލެ MIRA103/2014/24 26/02/2015
76 - މޯލްޑިވްސް ޗެސް ފެޑެރޭޝަން MIRA103/2015/03 26/02/2015
77 - މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކް MIRA103/2015/02 26/02/2015
78 - އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެވެއަރނަސް ސޮސައިޓީ MIRA103/2014/20 25/01/2015
79 - ގަމު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ MIRA103/2014/19 13/01/2015
80 - އެމް.ޖީ.އެޗް.ޓްރަސްޓް MIRA103/2014/21 22/12/2014
81 - ބިލެތްދޫ ޔޫތް ޖެނެރޭޝަން MIRA103/2013/17 16/11/2014
82 - ފާފު މަގޫދޫ ޒުވާނުންގެ ކްލަބް MIRA103/2014/2 13/11/2014
83 - ފްރެންޑްޝިޕް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2014/17 28/10/2014
84 - ޔުނިވަރސަލް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2014/16 01/10/2014
85 - މީދޫ އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2014/14 24/09/2014
86 - މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2014/15 24/09/2014
87 - ހެލްޕް ގާޒާ ޓެލެތޯން MIRA103/2014/94 07/08/2014
88 - ދުވާފަރު އިސްލާމިކް މޫވްމަންޓް MIRA103/2014/10 26/06/2014
89 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ފިޒިކަލް ޑިސްއޭބަލްސް (އެމް.އޭ.ފީ.ޑީ) MIRA103/2014/4 26/06/2014
90 - ހިރިލަންދޫ އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެންޑް ސޯޝަލް ސޮސައިޓީ MIRA103/2014/8 16/06/2014
91 - މާޒިޔާ ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން MIRA103/2014/6 26/05/2014
92 - ރަބީޢުލް ޤުލޫބު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2014/7 26/05/2014
93 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓެމްސް MIRA103/2014/5 15/04/2014
94 - ނައިފަރު ޖުވެނައިލް MIRA103/2013/25 01/04/2014
95 - ޖޫނިއަރ ޗެމްބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް (ޖޭ.ސީ.އައި.އެމް) MIRA103/2014/1 16/01/2014
96 - ޖަމްޢިއްޔަތުލްފަލާޙު MIRA103/2013/28 16/12/2013
97 - ނޫރުލްއިސްލާމް MIRA103/2013/26 01/12/2013
98 - ފެންފުށީ ޒުވާނުންގެ ދިރުން MIRA103/2013/27 01/12/2013
99 - ސުވިމިންގް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2013/24 27/10/2013
100 - ސ. މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނު MIRA103/2013/23 07/10/2013
101 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯލް އެންޑް ލައިން ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2013/19 07/10/2013
102 - މޯލްޑިވްސް ފިޝަމެން އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2013/22 22/09/2013
103 - ވީ.އޭ.އެމް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2013/20 03/09/2013
104 - ކޯސްޓްލައިން ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2013/18 20/06/2013
105 - ދި ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/57 13/06/2013
106 - ކެންސަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2013/15 14/05/2013
107 - އަލް މިންހަޖް MIRA103/2013/06 28/04/2013
108 - އޯޕަން ހޭންޑް MIRA103/2013/08 28/04/2013
109 - ހިޔައު MIRA103/2013/10 02/04/2013
110 - ޕޭރަންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2013/09 27/02/2013
111 - މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް MIRA103/2013/05 27/02/2013
112 - ބިއުޓިފުލް އައިސް ޑައުން ސިންޑްރޮމް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2013/07 27/02/2013
113 - ކެލާ ޔޫތް ފޯރަމް MIRA103/2013/02 21/02/2013
114 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓާރސް (މަޓާޓޯ) MIRA103/2013/04 21/02/2013
115 - ހެލްޕިންގ ހޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2013/01 14/01/2013
116 - ނިއުރޭޑިއެންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2012/58 06/01/2013
117 - އެހީ ޖަމިއްޔާ MIRA103/2012/49 17/12/2012
118 - އިކޯ ޔޫތް MIRA103/2012/60 16/12/2012
119 - ހައިރާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2012/56 22/10/2012
120 - އިސްލާމިކް ޔުނައިޓެޑް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އަސާސް ވިނަވި އެންޑް އިޔާރ MIRA103/2012/50 08/10/2012
121 - ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/55 08/10/2012
122 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ MIRA103/2012/50 01/10/2012
123 - ހީމޮފީލިއާ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/48 13/09/2012
124 - ފެކްޓް އެސޯސިއޭޝަން ކޯޕަރޭޓިވް ޓީމް MIRA103/2012/41 16/07/2012
125 - އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/45 24/06/2012
126 - ޕްރޮޖެކްޓް ހޯޕް MIRA103/2012/39 09/05/2012
127 - ޓައިނީ ހަރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/35 09/05/2012
128 - ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތު އެޑިޔުކޭޝަން MIRA103/2012/31 07/05/2012
129 - ބްލައިންޑް އެންޑް ވިޝުއަލީ އިމްޕެއަރޑް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/40 07/05/2012
130 - ކެއަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2012/07 07/05/2012
131 - ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/23 07/05/2012
132 - މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓް MIRA103/2012/15 07/05/2012
133 - މުސްލިމުންގެ ގުޅުން MIRA103/2012/05 07/05/2012
134 - ސަން ސިޔާމް ކެއަރ MIRA103/2012/12 07/05/2012
135 - ވިލާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2012/11 07/05/2012
136 - އިކޯކެއަރ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/28 06/05/2012
137 - ވިލިނގިލި ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ވިޔަންސާ) MIRA103/2012/27 24/04/2012
138 - މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2012/08 18/04/2012
139 - އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން MIRA103/2012/04 05/04/2012
140 - އޭޖްޑް ކެއަރ MIRA103/2012/13 05/04/2012
141 - އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2012/17 05/04/2012
142 - ޑައިބީޓީޒް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/19 05/04/2012
143 - އިސްލާމީ އެހީތެރިކަމުގެ ގުޅުން MIRA103/2012/02 05/04/2012
144 - ޖަރނީ MIRA103/2012/20 05/04/2012
145 - މޯލްޑިވްސް ގަރލް ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2012/01 05/04/2012
146 - ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/22 27/03/2012
147 - ޖަމްއިއްޔަތުލް ސަލަފް MIRA103/2012/26 26/03/2012


މީރާ އިން ހުއްދަ ހޯދަން ބޭނުންވާ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކުން "ޗެރިޓަބްލް އޮގަނައިޒޭޝަންތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން" MIRA 103 ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މީރާ އަށް ހުށައަޅާށެވެ. ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހު، މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ލޯގޯއެއް މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކުގެ މާކެޓިންގ މެޓީރިއަލްތަކާއި ލެޓާރހެޑާއި ވެބްސައިޓާއި އީމެއިލް އަދި އެފަދަ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މި ޗެރިޓަބަލް އޮގަނައިޒޭޝަންތަކުން ކޮންމެ ކަލަންޑަރު އަހަރަކާ ގުޅޭ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އެ އަހަރެއްގައި ލިބުނު ހަދިޔާގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ސްޓޭޓްމަންޓެއް ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ 30 ޖޫންގެ ކުރިން މި ފޯމެޓުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިތުރު ތަފްޞީލް ހޯދުމަށް ޓެކްސް ރޫލިންގް TR-2012/B7 ، TR-2012/B52 އަދި TR-2016/B55 ބަލާށެވެ.