މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތައް

މީރާއިން ގަބުލުކުރާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަދި 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (3) ގެ ބޭނުމަށް، މީރާ އިން ގަބޫލުކުރާ ކޮށްފައިވާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކެވެ. ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ޖަމާޢަތަކަށް، ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ޢާންމު އިދާރާއަކަށް ދީފައިވާ ހަދިޔާއެއް، އުނިކުރެވޭނީ އެ ފަރާތުން އެ އަހަރަކަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚުގައި ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން އެ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޢާންމު އިދާރާ މީރާ އިން ގަބޫލުކޮށްފައިވާނަމަ އެވެ.

މީރާ އިން ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކުހުން އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތަކެކެވެ.

މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޢާންމު އިދާރާތައް:

  1. ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް

  2. ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ ތަންތަން

  3. ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކާއި ތަޢުލީމު ދޭ ސަރުކާރުގެ މަރުކަޒުތައް

  4. ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްތައް

  5. އަންނަނިވި ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތައް:

ނަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު ހުއްދަ ދެވުނު ތާރީޚު
1 - ބ. ގޮއިދޫ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ MIRA103/2019/12 04/08/2019
2 - ވޯޓަރ ކެއަރ RGS/NGO/2019/11 10/07/2019
3 - މިޔުޒިކް ހައުސް MIRA103/2019/10 09/07/2019
4 - ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރ RGS/NGO/2019/09 23/06/2019
5 - ޖޫނިއަރ ޗެމްބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް އައްޑޫ (މޯލްޑިވްސް) MIRA103/2019/07 29/04/2019
6 - ނައިފަރު ޖުވެނައިލް MIRA103/2019/08 29/04/2019
7 - އެސް.އެމް.އީ އެންޑް އެންޓަރޕްރަނަރސް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2019/06 24/03/2019
8 - ކުލަބް މުގޫ ސްޕޯޓްސް MIRA103/2019/04 04/03/2019
9 - އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ލޭޑީ އެންޓްރަޕްރިނަރސް (އޭލް( MIRA103/2019/05 04/03/2019
10 - މޯލްޑިވިއަން ނެޓްވޯރކް ފޮރ އެމްޕަވަރިންގ ވުމެން MIRA103/2019/03 14/02/2019
11 - އެލް.އެފް.ސީ ސަޕޯޓަރސް ކްލަބް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2019/02 05/02/2019
12 - ފެލްކަން ޔޫތު އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން MIRA103/2019/01 06/01/2019
13 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް MIRA103/2018/15 09/08/2018
14 - ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް MIRA103/2018/14 09/08/2018
15 - ސްމޯލް އައިލެންޑް ޖިއޮގްރަފިކް ސޮސައިޓީ MIRA103/2018/12 04/07/2018
16 - ލިވް އެންޑް ލަރން އެންވަޔަރަންމެންޓަލް އެޑިޔުކޭޝަން MIRA103/2012/25 20/06/2018
17 - ސޮސައިޓީ ފޮރ ކުޅުދުއްފުށީ ޔޫތު MIRA103/2018/04 19/06/2018
18 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް، ޑިވެލެޕްމަންޓް އެންޑް އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސަރޗް (އެންޑެވަރ) - ދިވެހިރާއްޖެ MIRA103/2018/06 07/06/2018
19 - ޑެކަގަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2018/10 04/06/2018
20 - ސިލިކާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2018/09 04/06/2018
21 - ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ސީ.އާރް.ސީ( MIRA103/2018/08 03/05/2018
22 - މެންޓަލް ހެލްތް އެވެއަރނަސް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2018/05 04/04/2018
23 - ނޫރުލްއިސްލާމް MIRA103/2018/07 15/03/2018
24 - ހުޅުދުއްފާރު ޒުވާނުންގެ ރޫޙް MIRA103/2018/03 13/02/2018
25 - ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް MIRA103/2018/02 12/02/2018
26 - ކުލަބް ސްކޯރ ސްޕޯޓްސް MIRA103/2018/01 14/01/2018
27 - ބައިސިކަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2017/46 04/12/2017
28 - މޯލްޑިވްސް ސާރފިންގ އެސޯސިއޭޝަން RGS/NGO/2017/47 04/12/2017
29 - މޯލްޑިވްސް ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2017/26 21/11/2017
30 - ބ. އެޓޯލް ދަރަވަންދޫ ހިއުމެނިޓީ އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2017/27 21/11/2017
31 - ދަ އޮކާއޯ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2017/28 21/11/2017
32 - ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިސްލާމް MIRA103/2017/24 12/10/2017
33 - ޒިގް ޒެގް ފޮރ ޔޫތް ލިންކޭޖް MIRA103/2017/23 10/10/2017
34 - ފީއަލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ RGS/NGO/2017/37 17/09/2017
35 - މޯލްޑިވިއަން ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީ RGS/NGO/2017/36 17/09/2017
36 - އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ސޯޝަލް އެވެއަރނަސް (އަސާ( RGS/NGO/2017/38 13/09/2017
37 - ޒުރާޝް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2017/18 17/08/2017
38 - ހުޅުދޫ ލައިވް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2017/19 17/08/2017
39 - މުޙައްމަދު ޢުމަރު މަނިކު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2017/16 12/07/2017
40 - މޯލްޑިވްސް ސޮސައިޓީ އޮފް ކްރިޓިކަލް ކެއަރ އެންޑް އެމަރޖެންސީ މެޑިސިން MIRA103/2017/14 02/07/2017
41 - ވިމެން އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ MIRA103/2017/12 29/05/2017
42 - މައިސަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން MIRA103/2017/13 29/05/2017
43 - މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ޑޯނާރސް MIRA103/2017/09 30/03/2017
44 - މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް MIRA103/2017/10 30/03/2017
45 - ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2017/11 30/03/2017
46 - ކެލާ ޔޫތް ފޯރަމް MIRA103/2013/02 23/03/2017
47 - ވިޓްރިކް MIRA103/2017/06 14/03/2017
48 - އެޑިޔު ސަޕޯޓް MIRA103/2017/07 01/03/2017
49 - ޖޫނިއަރ ޗެމްބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކާފު MIRA103/2017/08 01/03/2017
50 - މޯލްޑިވްސް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2017/04 19/02/2017
51 - ރިޓަޔަރީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2017/05 19/02/2017
52 - ޕީސް ފައުންޑޭޝަން (ޕީ.އެފް( MIRA103/2017/02 15/02/2017
53 - ޙިރާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2016/21 22/01/2017
54 - އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް MIRA103/2016/19 19/01/2017
55 - އަލްޢަޞްރު MIRA103/2016/20 19/01/2017
56 - ހިތާދޫ ޔޫތް ވިންގ MIRA103/2016/16 19/01/2017
57 - ރީޖަނަލް އެލަޔަންސް ފޮރ ފޮސްޓަރިން ޔޫތު (ރަފީ( MIRA103/2017/01 09/01/2017
58 - ދަ ބިގިނަރސް MIRA103/2016/18 07/12/2016
59 - މޯލްޑިވްސް ޕީސް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2016/17 17/10/2016
60 - ޔުނިއަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2016/15 03/08/2016
61 - އެވިޑެންސް ބޭސްޑް ޕްރެކްޓިސް ހެލްތު ޗެމްފިއަންސް މޯލްޑިވްސް RGS/NGO/2016/21 02/07/2016
62 - ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ކިޑްސް) MIRA103/2016/13 17/05/2016
63 - މާޅޮސް އެވެއަރނަސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން ސޮސައިޓީ MIRA103/2016/12 24/04/2016
64 - ހޯޕް ފޮރ ވިމެން MIRA103/2016/11 28/03/2016
65 - ގާރޑިއަން އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2016/10 24/03/2016
66 - ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޓައިބާ MIRA103/2016/09 24/03/2016
67 - ފައުންޑޭޝަން އޮފް އޭދަފުށީ ޔޫތު ލިންކޭޖް (ފޭލި) MIRA103/2016/08 22/03/2016
68 - އެކުވެރި ކްލަބް MIRA103/2016/07 28/02/2016
69 - ޕޮލިސް ކްލަބް MIRA103/2016/06 25/02/2016
70 - ސައުތު ތައުފީޤު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2016/05 22/02/2016
71 - ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2016/04 26/01/2016
72 - ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އަ ބެޓަރ ފިއުޗަރ MIRA103/2016/02 17/01/2016
73 - ފުވައްމުލަކު ފަންނުވެރިން MIRA103/2016/03 17/01/2016
74 - ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިނީޝިއޭޓިވްސް MIRA103/2016/01 03/01/2016
75 - ރިޔާޒު ރަޝީދު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2015/16 28/12/2015
76 - ޒިކްރާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2015/15 28/12/2015
77 - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ MIRA103/2015/14 13/12/2015
78 - ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2015/13 26/11/2015
79 - ޖަމްޢިއްޔަތުއް ނިދާއުލް އިސްލާމް MIRA103/2015/11 11/08/2015
80 - ގުރައިދޫ އެންޑޯމަންޓް މޫވްމަންޓް (ޖެމް) MIRA103/2015/04 13/05/2015
81 - ވިމެން އޮން ބޯޑްސް MIRA103/2015/06 05/05/2015
82 - ކުޑަހުވަދޫ ރޭނިސް ގިންތި MIRA103/2015/05 21/04/2015
83 - ރޮޓަރީ ކްލަބް އޮފް މާލެ MIRA103/2014/24 26/02/2015
84 - މޯލްޑިވްސް ޗެސް ފެޑެރޭޝަން MIRA103/2015/03 26/02/2015
85 - މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކް MIRA103/2015/02 26/02/2015
86 - އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެވެއަރނަސް ސޮސައިޓީ MIRA103/2014/20 25/01/2015
87 - ގަމު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ MIRA103/2014/19 13/01/2015
88 - އެމް.ޖީ.އެޗް.ޓްރަސްޓް MIRA103/2014/21 22/12/2014
89 - ބިލެތްދޫ ޔޫތް ޖެނެރޭޝަން MIRA103/2013/17 16/11/2014
90 - ފާފު މަގޫދޫ ޒުވާނުންގެ ކްލަބް MIRA103/2014/2 13/11/2014
91 - ފްރެންޑްޝިޕް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2014/17 28/10/2014
92 - ޔުނިވަރސަލް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2014/16 01/10/2014
93 - ޔުނައިޓެޑް ފޮރ މައި މީދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް MIRA103/2014/14 24/09/2014
94 - މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2014/15 24/09/2014
95 - ހެލްޕް ގާޒާ ޓެލެތޯން MIRA103/2014/94 07/08/2014
96 - ދުވާފަރު އިސްލާމިކް މޫވްމަންޓް MIRA103/2014/10 26/06/2014
97 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ފިޒިކަލް ޑިސްއޭބަލްސް (އެމް.އޭ.ފީ.ޑީ) MIRA103/2014/4 26/06/2014
98 - ހިރިލަންދޫ އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެންޑް ސޯޝަލް ސޮސައިޓީ MIRA103/2014/8 16/06/2014
99 - މާޒިޔާ ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން MIRA103/2014/6 26/05/2014
100 - ރަބީޢުލް ޤުލޫބު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2014/7 26/05/2014
101 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓެމްސް MIRA103/2014/5 15/04/2014
102 - ޖޫނިއަރ ޗެމްބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް (ޖޭ.ސީ.އައި.އެމް) MIRA103/2014/1 16/01/2014
103 - ޖަމްޢިއްޔަތުލްފަލާޙު MIRA103/2013/28 16/12/2013
104 - ފެންފުށީ ޒުވާނުންގެ ދިރުން MIRA103/2013/27 01/12/2013
105 - ސުވިމިންގް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2013/24 27/10/2013
106 - ސ. މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނު MIRA103/2013/23 07/10/2013
107 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯލް އެންޑް ލައިން ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2013/19 07/10/2013
108 - މޯލްޑިވްސް ފިޝަމެން އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2013/22 22/09/2013
109 - ވީ.އޭ.އެމް ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2013/20 03/09/2013
110 - ކޯސްޓްލައިން ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2013/18 20/06/2013
111 - ދި ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/57 13/06/2013
112 - ކެންސަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2013/15 14/05/2013
113 - އަލް މިންހަޖް MIRA103/2013/06 28/04/2013
114 - އޯޕަން ހޭންޑް MIRA103/2013/08 28/04/2013
115 - ހިޔައު MIRA103/2013/10 02/04/2013
116 - ޕޭރަންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2013/09 27/02/2013
117 - މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް MIRA103/2013/05 27/02/2013
118 - ބިއުޓިފުލް އައިސް ޑައުން ސިންޑްރޮމް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2013/07 27/02/2013
119 - ކެލާ ޔޫތް ފޯރަމް MIRA103/2013/02 21/02/2013
120 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓާރސް (މަޓާޓޯ) MIRA103/2013/04 21/02/2013
121 - ހެލްޕިންގ ހޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2013/01 14/01/2013
122 - ނިއުރޭޑިއެންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް MIRA103/2012/58 06/01/2013
123 - އެހީ ޖަމިއްޔާ MIRA103/2012/49 17/12/2012
124 - އިކޯ ޔޫތް MIRA103/2012/60 16/12/2012
125 - ހައިރާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2012/56 22/10/2012
126 - އިސްލާމިކް ޔުނައިޓެޑް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އަސާސް ވިނަވި އެންޑް އިޔާރ MIRA103/2012/50 08/10/2012
127 - ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/55 08/10/2012
128 - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ MIRA103/2012/50 01/10/2012
129 - ހީމޮފީލިއާ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/48 13/09/2012
130 - ފެކްޓް އެސޯސިއޭޝަން ކޯޕަރޭޓިވް ޓީމް MIRA103/2012/41 16/07/2012
131 - އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/45 24/06/2012
132 - ޕްރޮޖެކްޓް ހޯޕް MIRA103/2012/39 09/05/2012
133 - ޓައިނީ ހަރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/35 09/05/2012
134 - ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތު އެޑިޔުކޭޝަން MIRA103/2012/31 07/05/2012
135 - ބްލައިންޑް އެންޑް ވިޝުއަލީ އިމްޕެއަރޑް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/40 07/05/2012
136 - ކެއަރ ސޮސައިޓީ MIRA103/2012/07 07/05/2012
137 - ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/23 07/05/2012
138 - މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓް MIRA103/2012/15 07/05/2012
139 - މުސްލިމުންގެ ގުޅުން MIRA103/2012/05 07/05/2012
140 - ސަން ސިޔާމް ކެއަރ MIRA103/2012/12 07/05/2012
141 - ވިލާ ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2012/11 07/05/2012
142 - އިކޯކެއަރ މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/28 06/05/2012
143 - ވިލިނގިލި ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ވިޔަންސާ) MIRA103/2012/27 24/04/2012
144 - މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2012/08 18/04/2012
145 - އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން MIRA103/2012/04 05/04/2012
146 - އޭޖްޑް ކެއަރ MIRA103/2012/13 05/04/2012
147 - އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަން MIRA103/2012/17 05/04/2012
148 - ޑައިބީޓީޒް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/19 05/04/2012
149 - އިސްލާމީ އެހީތެރިކަމުގެ ގުޅުން MIRA103/2012/02 05/04/2012
150 - ޖަރނީ MIRA103/2012/20 05/04/2012
151 - މޯލްޑިވްސް ގަރލް ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން MIRA103/2012/01 05/04/2012
152 - ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް MIRA103/2012/22 27/03/2012
153 - ޖަމްއިއްޔަތުލް ސަލަފް MIRA103/2012/26 26/03/2012


މީރާ އިން ހުއްދަ ހޯދަން ބޭނުންވާ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކުން "ޗެރިޓަބްލް އޮގަނައިޒޭޝަންތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން" MIRA 103 ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މީރާ އަށް ހުށައަޅާށެވެ. ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހު، މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ލޯގޯއެއް މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް އަދި ޢާންމު އިދާރާތަކުގެ މާކެޓިންގ މެޓީރިއަލްތަކާއި ލެޓާރހެޑާއި ވެބްސައިޓާއި އީމެއިލް އަދި އެފަދަ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މި ޗެރިޓަބަލް އޮގަނައިޒޭޝަންތަކުން ކޮންމެ ކަލަންޑަރު އަހަރަކާ ގުޅޭ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އެ އަހަރެއްގައި ލިބުނު ހަދިޔާގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ސްޓޭޓްމަންޓެއް ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ 30 ޖޫންގެ ކުރިން މި ފޯމެޓުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިތުރު ތަފްޞީލް ހޯދުމަށް ޓެކްސް ރޫލިންގް TR-2012/B7 ، TR-2012/B52 އަދި TR-2016/B55 ބަލާށެވެ.