ސަރކިއުލަރ

އެންގި ތާރީހްނަންބަރސުރުހީ
22/11/2022 220-TD/CIR/2022/04 icon ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓް 1 ޖަނަވަރީ 2023 އިން ފެށިގެން ބަދަލުވުން (ދިވެހި)
22/11/2022 220-TD/CIR/2022/04 icon ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓް 1 ޖަނަވަރީ 2023 އިން ފެށިގެން ބަދަލުވުން (އިނގިރޭސި)
22/09/2022 220-TD/CIR/2022/03 icon ގްރީން ޓެކްސް ރުޖޫޢަކުރުން (ދިވެހި)
22/09/2022 220-TD/CIR/2022/03 icon ގްރީން ޓެކްސް ރުޖޫޢަކުރުން (އިނގިރޭސި)
05/07/2022 220-TD/CIR/2022/02 icon ޞައްޙަ ނޫން ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމުންދާ މައްސަލައާ ބެހޭ (ދިވެހި)
05/07/2022 220-TD/CIR/2022/02 icon ޞައްޙަ ނޫން ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމުންދާ މައްސަލައާ ބެހޭ (އިނގިރޭސި)
13/06/2022 220-TD/CIR/2022/01 icon ކުންފުނިތަކާއި ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުން 2021 ވަނަ އަހަރަށް އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ (ދިވެހި)
13/06/2022 220-TD/CIR/2022/01 icon ކުންފުނިތަކާއި ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުން 2021 ވަނަ އަހަރަށް އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ (އިނގިރޭސި)
14/07/2021 220-TD/CIR/2021/03 icon 2020 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާނާއެކު މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުން (އިނގިރޭސި)
14/07/2021 220-TD/CIR/2021/03 icon 2020 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާނާއެކު މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުން (ދިވެހި)
25/05/2021 220-TD/CIR/2021/02 icon އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމާއި ޕޭމަންޓް ދެއްކުން ލާޒިމުކުރުން (ދިވެހި)
25/05/2021 220-TD/CIR/2021/02 icon އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމާއި ޕޭމަންޓް ދެއްކުން ލާޒިމުކުރުން (އިނގިރޭސި)
23/02/2021 220-TD/CIR/2021/01 icon 2020 ވަނަ އަހަރަށް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ބަޔާން ހުށަހެޅުން (ދިވެހި)
23/02/2021 220-TD/CIR/2021/01 icon 2020 ވަނަ އަހަރަށް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ބަޔާން ހުށަހެޅުން (އިނގިރޭސި)
28/12/2020 220-TSS/CIR/2020/4 icon އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަށް އުޖޫރައިގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން (ދިވެހި)
28/12/2020 220-TSS/CIR/2020/4 icon އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަށް އުޖޫރައިގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން (އިނގިރޭސި)
16/11/2020 2020-TSS/CIR/2020/03 icon MIRA 205 އާއި MIRA 206 ބަޔާން އިސްލާހުކުރުން (ދިވެހި)
16/11/2020 2020-TSS/CIR/2020/03 icon MIRA 205 އާއި MIRA 206 ބަޔާން އިސްލާހުކުރުން (އިނގިރޭސި)
17/08/2020 220-TD/CIR/2020/07 icon އޮންލައިންކޮށް އިންޓެރިމް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުން ލާޒިމުކުރުން (ދިވެހި)
17/08/2020 220-TD/CIR/2020/07 icon އޮންލައިންކޮށް އިންޓެރިމް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުން ލާޒިމުކުރުން (އިނގިރޭސި)
12345678