ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް


އިޞްލާޙުކުރެވުނު ތާރީޚު އިޞްލާޙުގެ ޚުލާސާ ދިވެހި އިނގިރޭސި

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު

29 ޑިސެމްބަރ 2011 ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2011 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) މެދުވެރިކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު.

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު

7 ޖޫން 2012 ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު TR-2012/B11 (ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން) މެދުވެރިކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު.
22 އޭޕްރިލް 2012 ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު TR-2012/B6 (ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް: ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހު ހަރުމުދާ އަގުކުރުން) މެދުވެރިކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު.
14 ނޮވެމްބަރު 2011 ގަވާއިދު ނަންބަރު 2011/R-47 (ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) މެދުވެރިކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު.

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު

7 ޖޫން 2012 ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު TR-2012/B11 (ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން) މެދުވެރިކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު.
22 މެއި 2012 ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު TR-2012/G5 (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން) މެދުވެރިކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު.
13 މެއި 2012 ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު TR-2012/G4 (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: ޖީ.އެސް.ޓީ ފަށަންޖެހޭ ތާރީޚު) މެދުވެރިކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު.
22 ޑިސެމްބަރު 2011 ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު 220-PR/TR/2011/8 (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 45 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އުވާލުން) މެދުވެރިކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު