ގުޅޭނެ މައުލޫމާތު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ޓީ-ބިލްޑިންގް، އަމީނީ މަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 20379

ހޮޓްލައިން: 1415
ފޯން: 2261 332
ފެކްސް: 6577 331
އީމެއިލް: info@mira.gov.mv
ވެބްސައިޓް: www.mira.gov.mv
ސެކްޝަން އީމެއިލް އެޑްރެސް
ކޮމިޝަނަރސް ބިޔުރޯ bureau@mira.gov.mv
ޓެކްސް ޕޭޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ފެސިލިޓޭޝަން 1415@mira.gov.mv
ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޕްރޮސެސިންގ registration@mira.gov.mv
ރިޓާން އެންޑް ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސިންގް rpu@mira.gov.mv
އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް enforcement@mira.gov.mv
އޮޑިޓް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން audit@mira.gov.mv
ހިޔުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން admin@mira.gov.mv
ޕްލޭނިންގް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް planning@mira.gov.mv
ލީގަލް އެފެއާރސް legal@mira.gov.mv


ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ނަން
އީމެއިލް އެޑްރެސް  
ގުޅޭނެ ނަންބަރ  
ކޮމެންޓް