ގުޅޭނެ މައުލޫމާތު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ޓީ-ބިލްޑިންގް، އަމީނީ މަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 20379

ހޮޓްލައިން: 1415
ފޯން: 2261 332
ފެކްސް: 6577 331
އީމެއިލް: [email protected]
ވެބްސައިޓް: www.mira.gov.mv
ސެކްޝަން އީމެއިލް އެޑްރެސް
ކޮމިޝަނަރސް ބިޔުރޯ [email protected]
ޓެކްސް ޕޭޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ފެސިލިޓޭޝަން [email protected]
ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޕްރޮސެސިންގ [email protected]
ރިޓާން އެންޑް ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސިންގް [email protected]
އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް [email protected]
އޮޑިޓް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން [email protected]
ހިޔުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން [email protected]
ޕްލޭނިންގް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް [email protected]
ލީގަލް އެފެއާރސް [email protected]


ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ނަން
އީމެއިލް އެޑްރެސް  
ގުޅޭނެ ނަންބަރ  
ކޮމެންޓް