މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު 6,961.50 ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 8901 300 800

ކައުންޓަރު ނަންބަރު ރީފްރެޝް ކުރެވުނީ 17/04/21 ގެ 16:23 ގައެވެ.  

ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ

0000

މައުލޫމާތު

0000

ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

0000

ފީ

0000

ބީ.ޕީޓީ އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ

0000

ޓެކްސް
ކްލިއަރަންސް

0000

އޮންލައިން
ސްޓިކާރ ދޫކުރުން

0000

ޒަކާތު އަލް-މާލް
އަދި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް

މުހިންމު ތާރީޚުތައް

04

/28

މާރިޗު 2021 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

04

/28

މާރިޗު 2021 އަދި 2021 ގެ 1 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

05

/10

އެޕްރީލް 2021 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

05

/16

އެޕްރީލް 2021 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

05

/16

އެޕްރީލް 2021 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން

އެފިލިއޭޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް

IBFD IA ATAI ADB ACCA Immigration MCS Police ACCA Pension MMA

PG IM MPL