މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު 4,676.70 ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 8901 300 800

ކައުންޓަރު ނަންބަރު ރީފްރެޝް ކުރެވުނީ 22/08/19 ގެ 18:41 ގައެވެ.  

ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ ހުރަވީ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ

69

މައުލޫމާތު

1047

ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

5238

ފީ

2101

ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ

8084

ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް

8134

އެކްސްޕްރެސް

8568

ވިސާ

9029

ބަލްކް ޕޭމަންޓް

މުހިންމު ތާރީޚުތައް

08

/28

ޖުލައި 2019 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

08

/28

ޖުލައި 2019 ގެ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

09

/10

އޮގަސްޓު 2019 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

09

/10

ސެޕްޓެންބަރު 2019 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން

09

/15

އޮގަސްޓު 2019 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން

އެފިލިއޭޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް

IBFD IA ATAI ADB ACCA Immigration MCS Police ACCA Pension MMA

PG IM MPL