މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު 4,301.85 ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 8901 300 800

ކައުންޓަރު ނަންބަރު ރީފްރެޝް ކުރެވުނީ 10/12/18 ގެ 08:25 ގައެވެ.  

ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ ހުރަވީ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ

0000

މައުލޫމާތު

0000

ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

0000

ފީ

0000

ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ

0000

ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް

8054

ވިސާ

8522

ވިސާ އެކްސްޕްރެސް

9019

ބަލްކް ޕޭމަންޓް

މުހިންމު ތާރީޚުތައް

12

/10

ނޮވެންބަރު 2018 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

12

/10

ޑިސެންބަރު 2018 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން

12

/16

ނޮވެންބަރު 2018 ގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

12

/16

ނޮވެންބަރު 2018 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

12

/16

ނޮވެންބަރު 2018 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

އެފިލިއޭޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް

IBFD IA ATAI ADB ACCA Immigration MCS Police ACCA Pension MMA

PG IM MPL