މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު 4,950.40 ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 8901 300 800

ކައުންޓަރު ނަންބަރު ރީފްރެޝް ކުރެވުނީ 05/06/20 ގެ 11:16 ގައެވެ.  

ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ ހުރަވީ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ

0000

މައުލޫމާތު

0000

ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

0000

ފީ

0000

ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ

0000

ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް

0

އެކްސްޕްރެސް

0

ވިސާ

0

ބަލްކް ޕޭމަންޓް

މުހިންމު ތާރީޚުތައް

06

/10

މޭ 2020 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

06

/14

2020 ގެ ކުންފުނި އަހަރީ ފީ ދެއްކުން

06

/14

އެޕްރީލު 2020 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

06

/15

މޭ 2020 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

06

/15

މޭ 2020 ގެ ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން

އެފިލިއޭޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް

IBFD IA ATAI ADB ACCA Immigration MCS Police ACCA Pension MMA

PG IM MPL