މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު 6,878.20 ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 8901 300 800

ކައުންޓަރު ނަންބަރު ރީފްރެޝް ކުރެވުނީ 01/12/21 ގެ 20:34 ގައެވެ.  

ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ

25

މައުލޫމާތު

1005

ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

5093

ފީ

2015

އިންކަމް ޓެކްސް އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ

8038

ޓެކްސް
ކްލިއަރަންސް

4515

އޮންލައިން
ސްޓިކާރ ދޫކުރުން

7000

ޒަކާތު އަލް-މާލް

މުހިންމު ތާރީޚުތައް

12

/12

ނޮވެންބަރު 2021 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

12

/15

ނޮވެންބަރު 2021 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން

12

/28

ނޮވެންބަރު 2021 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

12

/28

ނޮވެންބަރު 2021 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

12

/28

ނޮވެންބަރު 2021 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

އެފިލިއޭޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް

IBFD IA ATAI ADB ACCA Immigration MCS Police ACCA Pension MMA

PG IM MPL