މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު 4,831.40 ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 8901 300 800

ސުންގަޑިތައް

މޭ 2017 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

7 Days left

ކައުންޓަރު ނަންބަރު  

ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ

0

މައުލޫމާތު

0

ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

0

ފީ

0

ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ

ހުރަވީ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ

0

ވިސާ

0

ވިސާ އެކްސްޕްރެސް

އޮންލައިން ޓޮކުން

Counters are closed

މުހިންމު ތާރީޚުތައް

07

/02

2016ވަނަ އަހަރުގެ ބޭންކްތަކުގެ މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

07

/02

މޭ 2017 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

07

/02

މޭ 2017 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

07

/02

2017ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން

07

/10

ޖުލައި 2017 ގެ ޓްރޭޑް ފީ ދެއްކުން

އެފިލިއޭޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް

ibfd ia cata cata adb acca imig cust cust acca acca acca acca