މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު 6,396.25 ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 8901 300 800

ކައުންޓަރު ނަންބަރު ރީފްރެޝް ކުރެވުނީ 05/10/22 ގެ 13:52 ގައެވެ.  

ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ

20

މައުލޫމާތު

1021

ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

5035

ފީ

2009

އިންކަމް ޓެކްސް އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ

8002

ޓެކްސް
ކްލިއަރަންސް

4501

އޮންލައިން
ސްޓިކާރ ދޫކުރުން

7001

ޒަކާތު އަލް-މާލް

މުހިންމު ތާރީޚުތައް

10

/10

ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

10

/16

ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނަން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން

10

/30

ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން

10

/30

ސެޕްޓެންބަރު 2022 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު ގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން

10

/30

ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން

އެފިލިއޭޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް

IBFD IA ATAI ADB ACCA Immigration MCS Police ACCA Pension MMA

PG IM MPL