މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު 6,961.50 ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 8901 300 800

ކައުންޓަރު ނަންބަރު ރީފްރެޝް ކުރެވުނީ 05/08/21 ގެ 22:41 ގައެވެ.  

ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ

39

މައުލޫމާތު

1025

ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

5099

ފީ

2074

ބީ.ޕީޓީ އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ

8103

ޓެކްސް
ކްލިއަރަންސް

4507

އޮންލައިން
ސްޓިކާރ ދޫކުރުން

7003

ޒަކާތު އަލް-މާލް
އަދި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް

މުހިންމު ތާރީޚުތައް

08

/10

ޖުލައި 2021 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

08

/15

ޖުލައި 2021 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން

08

/29

ޖުލައި 2021 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

08

/29

ޖުލައި 2021 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

08

/29

ޖުލައި 2021 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީ ގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

އެފިލިއޭޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް

IBFD IA ATAI ADB ACCA Immigration MCS Police ACCA Pension MMA

PG IM MPL