މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު 4,676.70 ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 8901 300 800

ކައުންޓަރު ނަންބަރު ރީފްރެޝް ކުރެވުނީ 26/03/19 ގެ 23:36 ގައެވެ.  

ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ ހުރަވީ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ

46

މައުލޫމާތު

1037

ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

5190

ފީ

2074

ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ

8073

ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް

0

ވިސާ

0

ވިސާ އެކްސްޕްރެސް

0000

ބަލްކް ޕޭމަންޓް

މުހިންމު ތާރީޚުތައް

03

/28

ފެބުރުވަރީ 2019 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

03

/28

ފެބުރުވަރީ 2019 ގެ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުން

03

/31

2019ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުން

03

/31

2019ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނި އަހަރީ ފީ ދެއްކުން

04

/10

މާރިޗު 2019 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

އެފިލިއޭޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް

IBFD IA ATAI ADB ACCA Immigration MCS Police ACCA Pension MMA

PG IM MPL