މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު 7,241.15 ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 8901 300 800

ކައުންޓަރު ނަންބަރު ރީފްރެޝް ކުރެވުނީ 27/05/22 ގެ 01:43 ގައެވެ.  

ޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ

0

މައުލޫމާތު

0

ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

0

ފީ

0

އިންކަމް ޓެކްސް އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ

0

ޓެކްސް
ކްލިއަރަންސް

0

އޮންލައިން
ސްޓިކާރ ދޫކުރުން

0

ޒަކާތު އަލް-މާލް

މުހިންމު ތާރީޚުތައް

05

/29

އެޕްރީލް 2022 ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން

05

/29

އެޕްރީލް 2022 ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން

05

/29

އެޕްރީލް 2022 ގެ އެއަރޕޯރޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން

06

/12

މޭ 2022 ގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން

06

/15

މޭ 2022 ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި ނަން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުން

އެފިލިއޭޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް

IBFD IA ATAI ADB ACCA Immigration MCS Police ACCA Pension MMA

PG IM MPL