ޖާރނީ ޑެސްޓިނޭޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މީރާއަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމްކޮށްފި

ޖާރނީ ޑެސްޓިނެޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާއި ގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިކަމަށް މީރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާއި ގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 80,686.31$ (އަށްޑިހަ ހާސް ހަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަ ޑޮލަރު ތިރީސް އެއް ސެންޓު)  އާއި 4,750ރ (ހަތަރު ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) 05 (ފަހެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް މީރާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

 

24-11-19