އެހެނިހެން


 • ޓެކްސް ޝީޓް ފޯމެޓް
 • ފޯމާއި ގައިޑު


 • 20/10/22 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް އެޕްލިކޭޝަން (MIRA 902) އަދި A1/MA1 ފޯމު އޮންލައިންކޮށް ފުރިހަމަކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު
 • 20/10/22 ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު (MIRA 910 ވަރޝަން 22.1) ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދިނުމަށް އެދުން
 • 20/10/22 ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު (MIRA 905 ވަރޝަން 22.1) އިންސްޓޯލްމަންޓަށް އެދުން
 • 19/07/22 MIRA 117 ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • 19/07/22 MIRA 117 ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 19/07/22 MIRA 117 ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން (ދިވެހި)
 • 15/06/22 MIRA 106 ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރުން - ފިލަބަލް (އިނގިރޭސި)
 • 15/06/22 MIRA 106 (އިނގިރޭސި) ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރުން
 • 15/06/22 MIRA 910 ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދިނުމަށް އެދުން (އިނގިރޭސި)
 • 15/06/22 MIRA 910 ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދިނުމަށް އެދުން (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 02/06/22 MIRA 905 އިންސްޓޯލްމަންޓަށް އެދުން (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 02/06/22 MIRA 905 އިންސްޓޯލްމަންޓަށް އެދުން (ދިވެހި)
 • 02/06/22 MIRA 905 އިންސްޓޯލްމަންޓަށް އެދުން (އިނގިރޭސި)
 • 23/05/22 ގައިޑް ޓު އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ އެންޑް ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް
 • 22/05/22 ޓެކްސް ގައިޑް ފޮ ފޮރިނާރޒް ޑުއިންގ ބިޒްނަސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް
 • 22/05/22 އިންޑަސްޓްރީ ޓެކްސް ގައިޑް: ނުއުފުލޭ މުދާ ކުއްޔަށްދިނުން (އިނގިރޭސި)
 • 22/05/22 އިންޑަސްޓްރީ ޓެކްސް ގައިޑް: ނުއުފުލޭ މުދާ ކުއްޔަށްދިނުން (ދިވެހި)
 • 18/05/22 MIRA 113 ޓެކްސް އޭޖެންޓުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން (އިނގެރޭސި)
 • 18/05/22 MIRA 113 ޓެކްސް އޭޖެންޓުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން (އިނގެރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 09/04/22 ވިޔަފާރީގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް
 • 05/04/22 މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތުންނާއި ކޫރިއަރ ސަރވިސަސް އިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމާ ބެހޭ ގައިޑް
 • 05/04/22 ގައިޑް ޓު ޒީރޯ ރޭޓެޑް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް
 • 21/03/22 ޖީ.އެސް.ޓީ ފުޑް ގައިޑް
 • 14/03/22 MIRA 502 ފޮރިން ޓުއަރިސްޓް އުޅަދުތަކުގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން އަދި ގްރީން ޓެކްސް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތް
 • 14/03/22 MIRA 501 - ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން އަދި ގްރީން ޓެކްސް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތް
 • 13/03/22 ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު (ވަރޝަން 22.3) (އިނގިރޭސި)
 • 13/03/22 ޓޫރިޒަމް ދާއިރާނޫން ދާއިރާތަކުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު (ވަރޝަން 22.3) (އިނގިރޭސި)
 • 13/03/22 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު (MIRA 105) ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު (އިނގިރޭސި)
 • 03/03/22 MIRA 205 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތައް) (އިނގިރޭސި) (%6) (ވަރޝަން 22.3) - 1 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ ފަހުން އަންނަ މުއްދަތުތަކަށް
 • 03/03/22 MIRA 205 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތައް) (އިނގިރޭސި) (%6) (ވަރޝަން 22.3) - ފިލަބަލް - 1 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ ފަހުން އަންނަ މުއްދަތުތަކަށް
 • 03/03/22 MIRA 206 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ) (އިނގިރޭސި) (%12) (ވަރޝަން 22.3) -1 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ ފަހުން އަންނަ މުއްދަތުތަކަށް
 • 03/03/22 MIRA 206 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ) (އިނގިރޭސި) (%12) (ވަރޝަން 22.3) - ފިލަބަލް - 1 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ ފަހުން އަންނަ މުއްދަތުތަކަށް
 • 01/03/22 އެއަރޕޯޓް ޓެކުހާއި ފީގެ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް (ވަރޝަން 22.2) - މި އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް ހުށަހަޅާނީ 1 އެޕްރީލް 2022 ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ފެށޭ މުއްދަތުތަކަށެވެ.
 • 07/02/22 MIRA 205 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން (ޓޫރިޒެމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތައް) (ދިވެހި) (%6) (ވަރޝަން 22.3) - 1 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ ފަހުން އަންނަ މުއްދަތުތަކަށް
 • 07/02/22 MIRA 205 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތައް) (ދިވެހި) (%6) (ވަރޝަން 22.3) - ފިލަބަލް - 1 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ ފަހުން އަންނަ މުއްދަތުތަކަށް
 • 07/02/22 MIRA 206 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ( ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ) (ދިވެހި) (%12) (ވަރޝަން 22.3) - 1 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ ފަހުން އަންނަ މުއްދަތުތަކަށް
 • 07/02/22 MIRA 206 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ) (ދިވެހި) (%12) (ވަރޝަން 22.3) - ފިލަބަލް - 1 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ ފަހުން އަންނަ މުއްދަތުތަކަށް
 • 07/02/22 MIRA 118 ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑު
 • 19/01/22 MIRA 923 ޕްރީ-ފައިލިންގ ކޮންސަލްޓޭޝަނަކަށް އެދުން (އިނގިރޭސި)
 • 19/01/22 MIRA 923 ޕްރީ-ފައިލިންގ ކޮންސަލްޓޭޝަނަކަށް އެދުން (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 17/01/22 މުވައްޒަފުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން
 • 12/01/22 އިންޑަސްޓްރީ ޓެކްސް ގައިޑް: ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތައް
 • 03/01/22 މީރާ ކަނެކްޓް ޔޫޒަރ ގައިޑް (ދިވެހި)
 • 03/01/22 އިއުތިރާޒުކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • 14/12/21 އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން (MIRA 117 ވަރޝަން 22.2) ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު (ދިވެހި)
 • 09/12/21 MIRA 916 އުޖޫރައިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރާނެ ގޮތް ހުށަހެޅުން (އިނގިރޭސި)
 • 09/12/21 މީރާ ކަނެކްޓް ޔޫޒަރ ގައިޑް
 • 16/11/21 އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން (MIRA 117 ވަރޝަން 22.2) ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު (އިނގިރޭސި)
 • 26/10/21 MIRA 918 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު (އިނގިރޭސި)
 • 26/10/21 MIRA 919 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރިކަމުގެ ލިޔުން (އިނގިރޭސި)
 • 26/10/21 MIRA 920 ވަކީލަކު ޢައްޔަނުްކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް އެދުން (އިނގިރޭސި)
 • 26/10/21 MIRA 918 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 26/10/21 MIRA 919 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރިކަމުގެ ލިޔުން (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 26/10/21 MIRA 920 ވަކީލަކު ޢައްޔަނުްކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް އެދުން (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 26/10/21 MIRA 918 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު (ދިވެހި)
 • 26/10/21 MIRA 919 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރިކަމުގެ ލިޔުން (ދިވެހި)
 • 26/10/21 MIRA 920 ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް އެދުން (ދިވެހި)
 • 14/10/21 MIRA 904 އެޖަސްމަންޓް/ރީފަންޑަށް އެދުން (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 14/10/21 MIRA 904 އެޖަސްމަންޓް/ރީފަންޑަށް އެދުން (ދިވެހި)
 • 14/10/21 MIRA 904 އެޖަސްމަންޓް/ރީފަންޑަށް އެދުން (އިނގިރޭސި)
 • 11/10/21 އެއަރޕޯޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން (ވަރޝަން 22.1) - މި ބަޔާން ހުށަހަޅާނީ 1 ޖަނަވަރީ 2022 ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ފެށޭ މުއްދަތުތަކަށެވެ.
 • 11/10/21 އެއަރޕޯޓް ޓެކުހާއި ފީގެ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް (ވަރޝަން 22.1) - މި އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް ހުށަހަޅާނީ 1 ޖަނަވަރީ 2022 ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ފެށޭ މުއްދަތުތަކަށެވެ.
 • 26/09/21 އާއްމުކޮށް ކުރާ ސުވާލުތައް – ކޮމަން ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް
 • 26/09/21 ގައިޑު އޮން އޮޓޮމެޓިކް އެކްސްޗޭންޗް އޮފް އިންފޮމޭޝަން
 • 15/09/21 ޓެކްސް އޮޑިޓް ފްރޭމްވޯކް
 • 02/09/21 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ދިވެހި)
 • 18/08/21 MIRA 925 ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ރީފަންޑުކުރުމަށް އެދުން (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 15/08/21 MIRA 925 ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ރީފަންޑުކުރުމަށް އެދުން (އިނގިރޭސި)
 • 14/08/21 MIRA 902 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 14/08/21 MIRA 902 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު (އިނގިރޭސި)
 • 13/06/21 MIRA 119 ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން ރަޖިސްޓަރކުރުން (ފިލަބަލް)
 • 31/05/21 MIRA 119 ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން ރަޖިސްޓަރ ކުރުން
 • 18/02/21 ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތު ބަދަލުކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • 18/02/21 ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތު ބަދަލުކުރުން (ދިވެހި)
 • 18/02/21 ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތު ބަދަލުކުރުން (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 07/02/21 އިއުތިރާޒުކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުން (ދިވެހި)
 • 01/02/21 MIRA 903 (ދިވެހި) އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު
 • 28/01/21 "އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ކުރިން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު ދައްކައިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދުން" ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތް
 • 28/01/21 "އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ކުރިން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު ދައްކައިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދުން" ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތް (ދިވެހި)
 • 01/01/21 MIRA 903 (އިނގިރޭސި) އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު
 • 23/12/20 MIRA 405 އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ކުރިން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު ދައްކައިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދުން - ފިލަބަލް
 • 25/11/20 MIRA 205 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތައް) (އިނގިރޭސި) (%6) (ވަރޝަން 20.2) - ފިލަބަލް
 • 25/11/20 MIRA 205 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތައް) (ދިވެހި) (%6) (ވަރޝަން 20.2) - ފިލަބަލް
 • 25/11/20 MIRA 206 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ) (އިނގިރޭސި) (%12) (ވަރޝަން 20.2) - ފިލަބަލް
 • 25/11/20 MIRA 206 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ) (ދިވެހި) (%12) (ވަރޝަން 20.2) - ފިލަބަލް
 • 16/11/20 MIRA 205 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތައް) (އިނގިރޭސި) (%6) (ވަރޝަން 20.2)
 • 16/11/20 MIRA 205 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތައް) (ދިވެހި) (%6) (ވަރޝަން 20.2)
 • 16/11/20 MIRA 206 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ) (އިނގިރޭސި) (%12) (ވަރޝަން 20.2)
 • 16/11/20 MIRA 206 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ) (ދިވެހި) (%12) (ވަރޝަން 20.2)
 • 13/07/20 ޓޫރިޒަމް ދާއިރާނޫން ދާއިރާތަކުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު (ދިވެހި)
 • 13/07/20 ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު
 • 13/07/20 ޓޫރިޒަމް ދާއިރާނޫން ދާއިރާތަކުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު (އިނގިރޭސި)
 • 13/07/20 ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު
 • 08/07/20 ވާރުޕޭ މެދުވެރިކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ ސުން ބަޔާން ހުށަހެޅުން
 • 16/06/20 ބީ.ޕީ.ޓީ ރިކުޔަމެންޓްސް ފޯ ކޮމްޕެނީސް، ޕާޓްނަރޝިޕްސް އެންޑް އަދާރ ޕާސަންސް އެކްސެޕްޓް އިންޑިވިޖުއަލްސް އެންޑް ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕްސް
 • 16/06/20 ބީ.ޕީ.ޓީ ފައިލިންގ ރިކުޔަމެންޓްސް ފޯ އިންޑިވިޖުއަލްސް އެންޑް ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕްސް
 • 12/03/20 MIRA 917 އުޖޫރައިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރެވޭ ރޭޓް ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅުން (އިނގިރޭސި)
 • 04/03/20 ޓެކްސޭޝަން އޮފް ޗެރިޓެބަލް އޯގަނައިޒޭޝަންސް
 • 05/01/20 MIRA 910 ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދިނުމަށް އެދުން (ދިވެހި)
 • 01/12/19 MIRA 405 އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ކުރިން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު ދައްކައިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދުން
 • 15/05/19 MIRA 106 ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރުން - ފިލަބަލް (ދިވެހި)
 • 23/04/19 މީރާ 304 ވާރޝަން 19.1 ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު (އިނގިރޭސި)
 • 16/04/19 ގައިޑް ޓު ފަސްޓް އެމެންޑްމަންޓް ޓު ދަ ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2018/B65
 • 02/04/19 ގައިޑް ޓު ޓެކްސްޕޭޔަރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން
 • 23/01/19 ބީ.ޕީ.ޓީ ރިކުޔަމެންޓްސް ފޯ ކޮމްޕެނީސް، ޕާޓްނަރޝިޕްސް އެންޑް އަދާރ ޕާސަންސް އެކްސެޕްޓް އިންޑިވިޖުއަލްސް އެންޑް ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕްސް
 • 23/01/19 ބީ.ޕީޓީ ފައިލިންގ ރިކުޔަމެންޓްސް ފޯ އިންޑިވިޖުއަލްސް އެންޑް ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕްސް
 • 15/10/18 MIRA 903 އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 15/10/18 MIRA 907 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މައުލޫމާތަށް އެދުން (އިނގެރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 15/10/18 MIRA 911 އެމް.ޓީ.އޭ ކޯސް އެޕްލިކޭޝަން (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 15/10/18 MIRA 913 ޓެކްސް ބަޔާން އިސްލާހުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 15/10/18 MIRA 103 ޗެރިޓަބްލް އޮގަނައިޒޭޝަންތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 15/10/18 MIRA 109 އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 15/10/18 MIRA 111 މީރާ ކަނެކްޓް އެކައުންޓަކަށް އެދުން (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 15/10/18 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން - ސޯޝަލް ހައުންސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްސް - ފިލަބަލް
 • 15/10/18 MIRA 306 ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ އެއަރލައިންތަކާއި ކަނޑުބޯޓު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތްތައް (ވަރޝަން 15.1) (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 15/10/18 MIRA 307 ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ އިސްތިސްނާއަށް އެދުން (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 15/10/18 MIRA 403 ޕޭމަންޓް ސްޓޭޓަސް ރިކުއެސްޓް ފޯމް - ފިލަބަލް
 • 15/10/18 MIRA 510 މުދަލު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ދެއްކުން (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 15/10/18 MIRA 510 މުދަލު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ދެއްކުން (ދިވެހި) - ފިލަބަލް
 • 15/10/18 MIRA 901 އެޑްވާންސް ރެންޓް އެޖަސްޓްމަންޓް - ފިލަބަލް
 • 28/05/18 ގައިޑް ޓު އިންޕުޓް ޓެކްސް އިން ރިލޭޝަން ޓު ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޑިޗަރ
 • 14/03/18 MIRA 103 ޗެރިޓަބްލް އޮގަނައިޒޭޝަންތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން (ދިވެހި)
 • 12/03/18 ބީ.ޕީ.ޓީ ރިކުޔަމެންޓްސް ފޯ ކޮމްޕެނީސް، ޕާޓްނަރޝިޕްސް އެންޑް އަދާރ ޕާސަންސް އެކްސެޕްޓް އިންޑިވިޖުއަލްސް އެންޑް ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕްސް
 • 12/03/18 ބީ.ޕީޓީ ފައިލިންގ ރިކުޔަމެންޓްސް ފޯ އިންޑިވިޖުއަލްސް އެންޑް ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕްސް
 • 26/02/18 ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅާ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް - އޮންލައިން ވަރޝަން
 • 22/02/18 ވާރު ކާޑް ބޯޑް ރިސޮލިއުޝަން ޓެމްޕްލޭޓް
 • 11/02/18 ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅާ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް
 • 08/02/18 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން - ސޯޝަލް ހައުންސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްސް
 • 24/01/18 އިންޕުޓްޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް (ވަރޝަން 18.1) - އޮންލައިން ވާޝަން
 • 24/01/18 އިންޕުޓްޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް (ވަރޝަން 18.1)
 • 18/01/18 ކެޕިޓަލް ޚަރަދާ ގުޅޭ އިންޕުޓް ޓެކުހުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް (ވަރޝަން 18.1) ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު
 • 10/01/18 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅާ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް - އޮންލައިން ވަރޝަން
 • 21/05/17 ގައިޑް ޓު ޓައިމް އޮފް ސަޕްލައި
 • 15/05/17 ސުން-ރޭޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ ކާނާގެ ބާވަތްތައް
 • 30/04/17 އެއަރޕޯޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން (MIRA 530) އަދި މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު
 • 27/04/17 ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ގައިޑް
 • 19/04/17 MIRA 913 ޓެކްސް ބަޔާން އިސްލާހުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް (ދިވެހި)
 • 18/04/17 MIRA 913 ޓެކްސް ބަޔާން އިސްލާހުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް (އިނގިރޭސި)
 • 13/03/17 ގްރީން ޓެކްސް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް (ވަރޝަން 17.1)
 • 14/02/17 ބީ.ޕީ.ޓީ ރިކުޔަމެންޓްސް ފޯ ކޮމްޕެނީސް، ޕާޓްނަރޝިޕްސް އެންޑް އަދާރ ޕާސަންސް އެކްސެޕްޓް އިންޑިވިޖުއަލްސް އެންޑް ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕްސް
 • 14/02/17 ބީ.ޕީޓީ ފައިލިންގ ރިކުޔަމެންޓްސް ފޯ އިންޑިވިޖުއަލްސް އެންޑް ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕްސް
 • 06/02/17 އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް (ވަރޝަން 16.1)
 • 26/01/17 އެއަރޕޯޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން
 • 26/01/17 އެއަރޕޯޓް ޓެކުހާއި ފީގެ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް
 • 09/01/17 MIRA 305 ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން، އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައް (ވަރޝަން 16.1) (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 29/12/16 ނާލުބޯޓު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ގައިޑު
 • 29/12/16 އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް (ވަރޝަން 16.1) ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު
 • 16/11/16 އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޑޮނޭޝަންސް - ޓެމްޕްލޭޓް
 • 02/11/16 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު (MIRA 105) ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު (އިނގިރޭސި)
 • 26/10/16 MIRA 105 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން - ފިލަބަލް (ދިވެހި)
 • 26/10/16 MIRA 105 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން - ފިލަބަލް (އިނގިރޭސި)
 • 24/10/16
 • 03/10/16
 • 03/10/16 މީރާ 303 ވާރޝަން 16.1 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ފުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު
 • 29/09/16 MIRA 520 ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން (އިނގިރޭސި)
 • 22/09/16 ރެމިޓެންސް ޓެކްސް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓު
 • 02/07/16 އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް - އިންތިޤާލީ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 30/06/16 އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް - އިންތިޤާލީ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު (އިނގިރޭސި)
 • 30/05/16 MIRA 510 މުދަލު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ދެއްކުން (އިނގިރޭސި)
 • 30/05/16 MIRA 510 މުދަލު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ދެއްކުން (ދިވެހި)
 • 03/05/16 MIRA 911 އެމް.ޓީ.އޭ ކޯސް އެޕްލިކޭޝަން (އިނގިރޭސި)
 • 24/04/16 MIRA 307 ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ އިސްތިސްނާއަށް އެދުން (އިނގިރޭސި)
 • 10/04/16 MIRA 111 މީރާ ކަނެކްޓް އެކައުންޓަކަށް އެދުން (އިނގިރޭސި)
 • 10/02/16 MIRA 304 ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން (އިނގިރޭސި) (ވަރޝަން 19.1)
 • 10/02/16 MIRA 304 ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން (ދިވެހި) (ވަރޝަން 19.1)
 • 30/12/15
 • 29/12/15
 • 27/12/15 ގައިޑް ޓު ބާޓަރ ޓްރާންސެކްޝަންސް
 • 22/12/15 ގައިޑް ޓު ޓްރާންސިޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ޕީރިއަޑް
 • 30/11/15 ގައިޑް ޓު އެގްޒެމްޓް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް
 • 18/11/15 MIRA 902 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު (ދިވެހި)
 • 28/10/15 ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން އަދި ގްރީން ޓެކްސް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތް
 • 28/10/15 ފޮރިން ޓުއަރިސްޓް އުޅަދުތަކުގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން އަދި ގްރީން ޓެކްސް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތް
 • 20/10/15 MIRA 501 ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން (އިނގިރޭސި) (ވަރޝަން 16.2)
 • 20/10/15 MIRA 502 ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން - ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތައް (އިނގިރޭސި) (ވަރޝަން 16.1)
 • 11/07/15 އެމް.އާރ.ޓީ.ޖީ.އެސް ރެމިޓެންސް ރިކުއެސްޓް ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު (އިނގިރޭސި)
 • 22/06/15 MIRA 304 ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން (ދިވެހި) (ވަރޝަން 19.1) - ފިލަބަލް
 • 20/05/15 އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް (ވަރޝަން 18.1) ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު (އިނގިރޭސި)
 • 13/05/15 އޮންލައިން ޕޭމެންޓް ގައިޑް
 • 09/04/15 MIRA 301 ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްްސް ބަޔާން (Version 16.1) - ފިލަބަލް
 • 02/04/15 ގައިޑް ޓު ކަރަންސީ އެންޑް އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓު
 • 30/03/15 MIRA 301 ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްްސް ބަޔާން (Version 16.1)
 • 30/03/15 މީރާ 301 ވާރޝަން 15.1 ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު (އިނގިރޭސި)
 • 19/02/15 މީރާ 113 ވާރޝަން 14.1 ޓެކްސް އޭޖެންޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު (އިނގިރޭސި)
 • 19/02/15 މީރާ 114 ވާރޝަން 15.1 ޓެކްސް އޭޖެންޓް އެޕޮއިންޓްކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު (އިނގިރޭސި)
 • 19/02/15 MIRA 305 ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން، އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައް (ވަރޝަން 16.1) (އިނގިރޭސި)
 • 19/02/15 MIRA 306 ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ އެއަރލައިންތަކާއި ކަނޑުބޯޓު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތްތައް (ވަރޝަން 15.1) (އިނގިރޭސި)
 • 03/02/15 MIRA 114 ޓެކްސް އޭޖެންޓުން ޢައްޔަންކުރުން (އިނގެރޭސި) (ވަރޝަން 15.2)
 • 02/02/15 MIRA 304 ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން (އިނގިރޭސި) (ވަރޝަން 19.1) - ފިލަބަލް
 • 31/12/14 ގައިޑް ޓު ދަ ތަރޑް އެމަންޑްމަންޓް ޓު ދަ ޖީ.އެސް.ޓީ އެކްޓް
 • 20/10/14 މީރާ 103 ވާރޝަން 20.1 ޗެރިޓަބަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު
 • 08/10/14 މީރާ 106 ވާރޝަން 17.1 ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު)
 • 01/10/14 MIRA 907 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މައުލޫމާތަށް އެދުން (ދިވެހި)
 • 15/07/14 MIRA 907 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މައުލޫމާތަށް އެދުން (އިނގެރޭސި)
 • 23/06/14 MIRA 114 ޓެކްސް އޭޖެންޓުން ޢައްޔަންކުރުން (އިނގެރޭސި) (ވަރޝަން 15.2) - ފިލަބަލް
 • 31/03/14 MIRA 404 ޕޭމަންޓް ފޯމް
 • 16/02/14 ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބުތައް
 • 22/06/13 MIRA 303 އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް (އިނގިރޭސި) - ފިލަބަލް
 • 22/06/13 MIRA 303 އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް (ދިވެހި) - ފިލަބަލް
 • 14/05/13 MIRA 303 ބީ.ޕީ.ޓީ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް (ދިވެހި)
 • 14/05/13 MIRA 303 ބީ.ޕީ.ޓީ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް (އިނގިރޭސި)
 • 25/03/13 MIRA 903 އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން (އިނގިރޭސި)
 • 23/12/12 MIRA 105 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން (އިނގިރޭސި)
 • 23/12/12 MIRA 105 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން (ދިވެހި)
 • 23/12/12 MIRA 106 (ދިވެހި) ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރުން
 • 17/04/12 MIRA 109 އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • 25/03/12 MIRA 903 އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން (ދިވެހި)
 • 30/09/11 ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބު ބަލަހައްޓާ ފޮތް
 • 28/09/11 MIRA 901 އެޑްވާންސް ރެންޓް އެޖަސްޓްމަންޓް
 • 01/08/11 MIRA 401 ވަރކް ވީޒާ ޕޭމަންޓް ފޯމް
 • 01/08/11 MIRA 401 ވަރކް ވީޒާ ޕޭމަންޓް ފޯމް - ފިލަބަލް
 • 11/07/11 MIRA 103 ޗެރިޓަބްލް އޮގަނައިޒޭޝަންތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • 01/07/11 MIRA 403 ޕޭމަންޓް ސްޓޭޓަސް ރިކުއެސްޓް ފޯމް
 • ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު


 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • ދިވެހިރާއްޖޭގޭ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނަށް 12 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • ޤާނޫނު ނަންބަރު 29/2016 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/70ޖ. (އެކިއެކި ލިޔުންަތަކުގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
 • ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޤާނޫނު 2020
 • ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ހަވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް ފަސްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • (ކޮންސޮލިޑޭޓް ކުރެވިފައި) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު
 • ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ފަސްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނަށް އަށްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް ހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ހަތްވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ހަވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ތިންވަނަ އިސްލާހު
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިސްލާހު
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ފަސްވަނަ އިސްލާހު
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިސްލާހު
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ އިޞްލާޙު
 • ދިވެހިރާއްޖޭހެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނަށް 9 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓް ކުރެވިފައި)
 • ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު (އުވައިލެވިފައި)
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓް ކުރެވިފައި)
 • ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރި ބޭންކްތަކުގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު (އުވައިލެވިފއި)
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިއުޓީ މަޢާފް ދާއިރާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
 • ދިވެހިރާއްޖޭހެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު
 • ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓްއާބެހޭ ޤާނޫނު
 • އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިއު ސްޓެމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު (އުވައިލެވިފައި)
 • ސަރކިއުލަރ


 • ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓް 1 ޖަނަވަރީ 2023 އިން ފެށިގެން ބަދަލުވުން (ދިވެހި)
 • ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓް 1 ޖަނަވަރީ 2023 އިން ފެށިގެން ބަދަލުވުން (އިނގިރޭސި)
 • ގްރީން ޓެކްސް ރުޖޫޢަކުރުން (ދިވެހި)
 • ގްރީން ޓެކްސް ރުޖޫޢަކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • ޞައްޙަ ނޫން ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމުންދާ މައްސަލައާ ބެހޭ (އިނގިރޭސި)
 • ޞައްޙަ ނޫން ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމުންދާ މައްސަލައާ ބެހޭ (ދިވެހި)
 • ކުންފުނިތަކާއި ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުން 2021 ވަނަ އަހަރަށް އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ (އިނގިރޭސި)
 • ކުންފުނިތަކާއި ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުން 2021 ވަނަ އަހަރަށް އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ (ދިވެހި)
 • 2020 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާނާއެކު މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުން (އިނގިރޭސި)
 • 2020 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާނާއެކު މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުން (ދިވެހި)
 • 2020 ވަނަ އަހަރަށް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ބަޔާން ހުށަހެޅުން (ދިވެހި)
 • 2020 ވަނަ އަހަރަށް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ބަޔާން ހުށަހެޅުން (އިނގިރޭސި)
 • އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަށް އުޖޫރައިގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން (ދިވެހި)
 • MIRA 205 އާއި MIRA 206 ބަޔާން އިސްލާހުކުރުން (ދިވެހި)
 • MIRA 205 އާއި MIRA 206 ބަޔާން އިސްލާހުކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • MIRA 205 އާއި MIRA 206 ބަޔާން އިސްލާހުކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • MIRA 205 އާއި MIRA 206 ބަޔާން އިސްލާހުކުރުން (ދިވެހި)
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބޭނުނަމަށް މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންނާބެހޭ (ދިވެހި)
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންނާބެހޭ (އިނގިރޭސި)
 • ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުން ނިމުމަކަށް އައުން (އިނގިރޭސި)
 • ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުން ނިމުމަކަށް އައުން (ދިވެހި)
 • MIRA 304 އިސްލާހުކުރުން - އިނގިރޭސި
 • MIRA 304 އިސްލާހުކުރުން - ދިވެހި
 • ސެނިޓަރީ ނެޕްކިން، ޓެމްޕޮން، މެންސްޓްރުއަލް ކަޕް އަދި އެފަދަ ތަކެތިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން (އިނގިރޭސި)
 • ސެނިޓަރީ ނެޕްކިން، ޓެމްޕޮން، މެންސްޓްރުއަލް ކަޕް އަދި އެފަދަ ތަކެތިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން (ދިވެހި)
 • MIRA 304 އިސްލާހުކުރުން (ދިވެހި)
 • MIRA 304 އިސްލާހުކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުން (އިނގިރޭސި)
 • އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުން (ދިވެހި)
 • އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް އިސްލާހުކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް އިސްލާހުކުރުން (ދިވެހި)
 • ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ މުއާމަލާތްތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން
 • ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ އިންޕުޓް ޓެކްސްގެ މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުން (އިނގިރޭސި)
 • ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ އިންޕުޓް ޓެކްސްގެ މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުން (ދިވެހި)
 • ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން (ދިވެހި)
 • ޓެކްސް އޭޖެންޓުންގެ މަސައްކަތުގެ އިހްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް، ޓެކްސް އޭޖެންޓުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަނެތި ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާމެދު ސަމާލުވުން
 • ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް
 • އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުން (ދިވެހި)
 • އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުން (އިނގިރޭސި)
 • ގްރީން ޓެކްސް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް އިސްލާހުކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • ގްރީން ޓެކްސް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް އިސްލާހުކުރުން (ދިވެހި)
 • ވިޔަފާރިކުރާ ފަރުދުންނާއި "ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕް" މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުން
 • ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުތައް (އިނގިރޭސި)
 • ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުތައް (ދިވެހި)
 • ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ބައެއް ކަންތައްތައް (ދިވެހި)
 • ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ބައެއް ކަންތައްތައް (އިނގިރޭސި)
 • އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް އިސްލާހުކުރުން (ދިވެހި)
 • އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް އިސްލާހުކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތަކުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމުކުރުން (ދިވެހި)
 • ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތަކުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމުކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުން (ދިވެހި)
 • އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުން (އިނގިރޭސި)
 • ބުކިންގ ކޮމިޝަނުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުން (ދިވެހި)
 • ބުކިންގ ކޮމިޝަނުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުން (އިނގިރޭސި)
 • ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ނަގުދު ފައިސާ ނެގުމުގެ މުއާމަލާތްތަކުން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުން (ދިވެހި)
 • ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ނަގުދު ފައިސާ ނެގުމުގެ މުއާމަލާތްތަކުން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުން (އިނގިރޭސި)
 • ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން (ދިވެހި)
 • ރެމިޓަންސް ޓެކްސް
 • ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާނާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުން ލާޒިމުކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާނާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުން ލާޒިމުކުރުން (ދިވެހި)
 • 1 އޮކްޓޫބަރު 2016 އިން ފެށިގެން ގްރީން ޓެކްސް ނެގުން (އިނގިރޭސި)
 • 1 އޮކްޓޫބަރު 2016 އިން ފެށިގެން ގްރީން ޓެކްސް ނެގުން (ދިވެހި)
 • MIRA 205 އާއި MIRA 206 އިސްލާހުކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • MIRA 205 އާއި MIRA 206 އިސްލާހުކުރުން (ދިވެހި)
 • އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ލޯގޯ ބޭނުންކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ލޯގޯ ބޭނުންކުރުން (ދިވެހި)
 • އަައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް (އިނގިރޭސި)
 • އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް (ދިވެހި)
 • ގްރީން ޓެކްސް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓު ހުށަހެޅުން (އިނގެރޭސި)
 • ގްރީން ޓެކްސް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓު ހުށަހެޅުން (ދިވެހި)
 • އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ މައުލޫމާތު (އިނގެރޭސި)
 • އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ މައުލޫމާތު (ދިވެހި)
 • ކުންފުނި އަހަރީ ފީ ދެއްކުމަށް ސަމާލުވުން
 • ބޮޑެތި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އޮންލައިންކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުން ލާޒިމުކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • ބޮޑެތި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އޮންލައިންކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުން ލާޒިމުކުރުން (ދިވެހި)
 • 1 ނޮވެންބަރު 2015 އިން ފެށިގެން ގްރީން ޓެކްސް ނެގުން (ދިވެހި)
 • 1 ނޮވެންބަރު 2015 އިން ފެށިގެން ގްރީން ޓެކްސް ނެގުން (އިނގެރޭސި)
 • އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް (އިނގެރޭސި)
 • އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް (ދިވެހި)
 • ގްރީން ޓެކްސް (އިނގެރޭސި)
 • ގްރީން ޓެކްސް (ދިވެހި)
 • މި އޮތޯރިޓީގެ ސަރކިއުލަރތަކަށް ޢަމަލުކުރުން (ދިވެހި)
 • ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން (ދިވެހި)
 • ކުރެހުމާއި ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މުބާރާތުގެ ސުންގަޑި ފަސްކުރުން
 • މީރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭނެ ޓެކްސް ބަޔާންތަކާއި ފައިސާ ދެއްކޭ އާމްދަނީގެ ބާވަތްތައް (އިނގެރޭސި)
 • މީރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭނެ ޓެކްސް ބަޔާންތަކާއި ފައިސާ ދެއްކޭ އާމްދަނީގެ ބާވަތްތައް (ދިވެހި)
 • މީރާކަނެކްޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ޕޯޓަލް (އިނގެރޭސި)
 • މީރާކަނެކްޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ޕޯޓަލް (ދިވެހި)
 • ސަރކިއުލަރ - ކުރެހުމާއި ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މުބާރާތް
 • އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް އާއި އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް އިސްލާހުކުރުން (އިނގެރޭސި)
 • އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް އާއި އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް އިސްލާހުކުރުން (ދިވެހި)
 • އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް (އިނގެރޭސި)
 • އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް (ދިވެހި)
 • MIRA 301 (ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން) އިސްލާހުކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • MIRA 301 (ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން) އިސްލާހުކުރުން (ދިވެހި)
 • ޓެކްސް އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން އިސްތިސްނާވުން (ދިވެހި)
 • ޓެކްސް އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން އިސްތިސްނާވުން (އިނގިރޭސި)
 • އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް ހުށަހެޅުން
 • MIRA 205 (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތަކުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން) އިސްލާހުކުރުން (ދިވެހި)
 • MIRA 205 (ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތަކުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން) އިސްލާހުކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭތަންތަނުގައި ހުންނަ ސްޓާފް ޝޮޕްތައް ޖެނެރަލް ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން
 • 'ބެޑް ޓެކްސް'ނެގުން ނިމުމަކަށް އައުން (އިނގިރޭސި)
 • "ބެޑް ޓެކްސް" ނެގުން ނިމުމަކަށް އައުން (ދިވެހި)
 • ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓް 1 ނޮވެންބަރު 2014 އިން ފެށިގެން ބަދަލުވުން (އިނގިރޭސި)
 • ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓް 1 ނޮވެންބަރު 2014 އިން ފެށިގެން ބަދަލުވުން (ދިވެހި)
 • ޓެކްސް އަހަރު 2013 ގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުން
 • ޓެކްސް އަހަރު 2013 ގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުން
 • 'ބެޑް ޓެކްސް' ރުޖޫޢަކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • 'ބެޑް ޓެކްސް' ރުޖޫޢަކުރުން (ދިވެހި)
 • ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން
 • ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ސޮއިކުރައްވާ ޓެކުހާގުޅޭ މާއްދާތައް އެކުލެވޭ އެއްބަސްވުންތައް
 • ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން އިޞްލާޙުކުރުން (އިނގިރޭސި)
 • ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން އިޞްލާޙުކުރުން (ދިވެހި)
 • ކައުންސިލްތަކުން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުން
 • ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ ކުރިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގުމުގައި ދެވިފައިވާ ލުއި ނިމުމަކަށް އައުން (ދިވެހި)
 • ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ ކުރިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގުމުގައި ދެވިފައިވާ ލުއި ނިމުމަކަށް އައުން (އިނގިރޭސި)
 • ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ މުޢައްސަސާތަކުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކަށް ދައްކާފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީގެ ތަފްޞީލުތައް ހުށަހެޅުމާބެހޭ
 • ސަރުކާރުން އަދި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން
 • ފަޅުރަށްރަށުގެ ވަރުވާއާ ބެހޭ
 • ބީ.ޕީ.ޓީ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް 2011
 • ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓް ބަދަލުވުން
 • ރޫމް ރޭޓް ހޯދުމަށް އެދުން
 • ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ދެއްކުން އަދި ޓެކްސް ޝީޓް ހުށަހެޅުން
 • ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އާ ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ މުހިއްމު ތަފާތުތައް
 • ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ސާރކިއުލަރ ( ޖުލައި 2011)
 • ޓެކްސް އިންވޮއިސް ހުށައެޅުމުން އިސްތިސްނާވުން
 • ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
 • ޓެކްސް ބަޔާން ފުރުމާބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން
 • މީރާ 201 (އިރުޝާދު)
 • 1ޖެނުއަރީ 2011 އިން ފެށިގެން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން
 • ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމާ ޓެކްސްނެގޭ މުއްދަތާބެހޭ އުސޫލު
 • ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ސިންގަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން
 • ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން
 • ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭތަންތަން ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ ދާއިމީގޮތުން ބަންދުކުރުމަށްފަހު މީރާއަށް އެންގުމާބެހޭ
 • ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ސާފުކޮށްދިނުން
 • ޓެކްސް ރޫލިންގ: ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ 2
 • ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުން
 • ރިވައިސް ކުރެވުނު ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނާ ގުޅޭ ސާރކިއުލާރ
 • ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ ފަރާތް
 • އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް
 • ސާރކިއުލާރ 220-AA-2011-09 ނަންބަރު ގެ ތަފްސީލް
 • އުސޫލު


 • ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ ނުވަތަ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު
 • ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކާމެދު ނުވަތަ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އާންމު އުސޫލު
 • ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
 • ބެންކު އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމާއި، ބެންކު އެކައުންޓު ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
 • އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ބަހައިލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އުސޫލު
 • ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ ނުވަތަ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު (ކޮންސޮލިޑޭޓްކުރެވިފައި)
 • އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ލިޔެކިޔުންތައް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އަނބުރައި ރައްދުނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި އެ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
 • އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީއަށް 4 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުން
 • އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީއަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީ އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޙާއްސަ އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުދިވިޔަފާރިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލު
 • އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީއަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީ (ކޮންސޮލިޑޭޓް ކުރެވިފައި) (31 މާރިޗު 2022 އިން ފެށިގެން އުވައިލެވޭ)
 • ރަންލާރި އެވޯޑް
 • ޓެކްސް ރޫލިންގ


 • ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2018/B63 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2018/B65 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • އޮންލައިންކޮށް ޓެކްސް ދެއްކުން ލާޒިމުކުރުން
 • ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2018/B64 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2015/G23 އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 24 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • މީރާއިން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކުތަކާއި މާލީ އިދާރާތައް
 • ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތަކުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމުކުރުން
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 15 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަދާކުރާ ވަޒީފާ
 • ތިން ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން
 • އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާ މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމުކުރުން
 • މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމާއި އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން
 • ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަޖިސްޓަރީކުރުން
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 23 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2015/G23 އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2013/B25 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުން
 • އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާ މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 22 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 21 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތަކުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމުކުރުން
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 14 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 20 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 13 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2017/B56 ގެ ބައެއް މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު
 • ޓެކްސް ބަޔާން އިޞްލާޙުކުރުން
 • ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަރުދުންނާއި "ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕް" ރަޖިސްޓަރީކުރުން
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 12 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމާއި އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން (އުވައިލެވިފައި)
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތަކުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމުކުރުން
 • ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2016/G33 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން "ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕް" ތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން (އުވައިލެވިފައި)
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 19 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2015/G23 އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2014/B38 އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ނަގުދު ފައިސާ ނެގުމުގެ މުޢާމަލާތްތަކުން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުން
 • ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާނާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުން އޮންލައިންކޮށް ކުރުން ލާޒިމުކުރުން
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ގްރީން ޓެކްސް ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 18 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުން (އުވައިލެވިފައި)
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 17 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2015/G23 އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2015/B43 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓޫރިސްޓް އެސްޓެބްލިޝްމެންޓްތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ތަންތަން
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް: ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2014/B38 އަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުން
 • ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2015/B49 އަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުން (އުވައިލެވިފައި)
 • ދާއިމީ މަރުކަޒެއް މެދުވެރިކޮށް ކުރަމުންދިޔަ ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުން
 • ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 16 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުން
 • ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 15 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓެކްސް އޭޖެންޓުންގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ކުންފުނި ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް
 • މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމާއި އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން (އުވައިލެވިފައި)
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
 • ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ބަދަލުކުރުމުގެ ނަތީޖާ
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 14 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުން
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 9 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުން
 • އޭޖެންސީ ކޮމިޝަނުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން
 • ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2015/G23 އަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުން
 • ބޮޑެތި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އޮންލައިންކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުން ލާޒިމުކުރުން
 • ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން އިސްލާހުކުރުން
 • ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާނާއި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން އިސްލާހުކުރުން
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 13 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުން
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 8 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުން
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ އިސްތިސްނާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން
 • (އުވައިލެވިފައި) އިއުތިރާޒުކުރާ މައްސަލަ ބަލާ މަރުހަލާގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުން
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ
 • ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނާ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 12 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުން
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 7 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުން
 • ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކުން އެ ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ހަރުމުދާ ބަދަލުކުރުން
 • މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމާއި އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން (އުވައިލެވިފައި)
 • ޗެރިޓަބަލް އޮގަނައިޒޭޝަންތައް
 • ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ފޯރުވައިދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތްތައް
 • 1 ނޮވެންބަރު 2014 ގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ރޭޓު ބަދަލުވުން
 • ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ބާވަތުގެ ޕޭމަންޓް ދައްކާ ތާރީޚު ކަނޑައެޅުން
 • ޓެކްސް އިންވޮއިސްތަކުގައި އައު ޓިން ބޭނުންކުރުން
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 6 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުން
 • ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2012/G8 އަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުން
 • ނުއުފުލޭ މުދަލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 11 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުން
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 10 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުން
 • ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަރުދުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން (އުވައިލެވިފައި)
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ އިސްތިސްނާއަށް އެދި ހުށައެޅުން (އުވައިލެވިފައި)
 • މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރާ މުޤާބިލުން ބައެއް އުނިކުރާ ހާލަތުގައި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް އަންނަ ބަދަލު
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 9 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ބަދަލުކުރުމުގެ ނަތީޖާ (އުވައިލެވިފައި)
 • ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ބަދަލުކުރުމުގެ ނަތީޖާ (އުވައިލެވިފައި)
 • ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބޭސްފިހާރަތައް
 • ހުރިހައި އާމްދަނީއަކުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނަގައިފައިވާނަމަ މާލީ ހިސާބުތައް ހުށައެޅުމުން އިސްތިސްނާވުން
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެތް ޙާލަތުތަކުގައި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުން
 • ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ އެއަރލައިންތަކާއި ކަނޑުބޯޓު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުން
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • މާލީ ހިސާބުތައް ހުށައެޅުމާއި އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން (އުވައިލެވިފައި)
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ކުށްކުށުގެ އަދަބު (އިޞްލާޙުކުރެވިފައި)
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (4) ގެ ތަރަހަ
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ އިސްތިސްނާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން (އުވައިލެވިފައި)
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުން (އުވައިލެވިފައި)
 • އޭޖެންޓުން މެދުވެރިވާ މުޢާމަލާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން
 • އުވާލުމުގެ މަރުޙަލާގައިވާ ކުންފުނިތަކާއި ޕާޓްނަރޝިޕްތައް
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ކުށްކުށުގެ އަދަބު (އުވައިލެވިފައި)
 • ދެވަނަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓާއި ފައިނަލް ޕޭމަންޓް އެކުގައި ދެއްކުން
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓެކްސް އަހަރު 2012 ގެ ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް އިންސްޓޯލްމަންޓް އުސޫލުން ދެއްކުން
 • އުވާލުމުގެ މަރުޙަލާގައިވާ ކުންފުނިތަކާއި ޕާޓްނަރޝިޕްތައް (އުވައިލެވިފައި)
 • ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް ދެއްކުން
 • ޓެކްސް އަހަރު 2011 ގެ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއާއި، ޓެކްސް އަހަރު 2012 ގެ ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި
 • ރިއަލައިޒްޑް އަދި އަންރިއަލައިޒްޑް ގެއިން އާއި ލޮސް
 • ޓެކްސް އަހަރު 2012 ގެ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް
 • ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުން
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޓެކްސް އަހަރު 2011 ގެ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އާމްދަނީއާއި ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ފަށަންޖެހޭ ތާރީޚު
 • ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ޕާޓްނަރުންނާއި، ޓްރަސްޓީންނާއި، ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެމްބަރުން ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތްތައް (އުވައިލެވިފައި)
 • ޗެރިޓަބްލް އޮގަނައިޒޭޝަންތައް (އުވައިލެވިފައި)
 • ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހު ހަރުމުދާ އަގުކުރުން
 • މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމާއި އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން (އުވައިލެވިފައި)
 • މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ގަބޫލުކުރެވޭ ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް
 • މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކުތަކާއި މާލީ އިދާރާތައް (އުވައިލެވިފައި)
 • ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ނުޖެހޭ ކޮންޓްރެކްޓްތައް
 • ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 100 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ސުންގަޑި އިތުރުކުރުން
 • ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބޭސްފިހާރަތައް
 • ވަކި ފަރުދުން ހިންގާ ވިޔަފާރިން އެ ފަރާތާ ތިމާގެ މީހުންނަށް ދޭ އުޖޫރަ އުނިކުރުން
 • ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކުހުގެ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 45 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އުވާލުނ
 • ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 100 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ސުންގަޑި
 • މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކުތަކާއި މާލީ އިދާރާތައް (އުވައިލެވިފައި)
 • 1 ޖެނުއަރީ 2012 ގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ރޭޓު ބަދަލުވުން
 • ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުން ނުކޮށް ލިޔެކިޔުން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ދެވިފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން (އުވައިލެވިފައި)
 • 3 މަހުގެ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތު
 • މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 100 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ޢަމަލުކުރުން