ޖީ.އެސް.ޓީ - ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތާރީޚްވަގުތުސުރުހީތަންހުސް ގޮޑިބަސްއޯޑިއަންސްސްޓޭޓަސް
02-11-202010:30 -12:00މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް (ޖީ.އެސް.ޓީ)އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއޮންލައިން https://bit.ly/35AAGsh50ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރައަވާ
04-11-202010:30 -12:00މީރާ ކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުންއޮންލައިން https://bit.ly/3mqNCb450ދިވެހިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރައަވާ