ރިޒޯޓުތަކުން ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތައް އަނބުރާ ގެނައުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފެރެންސް