ޖީ.އެސް.ޓީ (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް)

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް (ޖީ.އެސް.ޓީ) އަކީ 02 އޮކްޓޫބަރު 2011 އިން ފެށިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކުހެކެވެ. ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގެނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/10 (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުންނެވެ.

މި ޤާނޫނު ފާސްވުމުގެ ކުރިން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގަމުން އައި ޓެކުހުގެ ނިޒާމު ވަނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށަށް ބަދަލުވެފައެވެ. ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލާޒިމުވަނީ އެ ފަރާތަކުން ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 1 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާ ފަރާތްތަކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތަކުން، އެ ފަރާތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 1 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވިނަމަވެސް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 2 އޮކްޓޫބަރު 2011 އިން 31 ޑިސެންބަރު 2011 އަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާފައިވަނީ %3.5 (ތިނެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް އިންސައްތަ) ގެ ރޭޓުންނެވެ. އަދި 1 ޖެނުއަރީ 2012 އިން ފެށިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާފައިވަނީ %6 ގެ ރޭޓުންނެވެ. 1 ޖަނަވަރީ 2013 އިން 31 އޮކްޓޫބަރު 2014 އަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާފައިވަނީ %8 ގެ ރޭޓުންނެވެ. އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާ ރޭޓު ވަނީ 1 ނޮވެންބަރު 2014 އިން ފެށިގެން %12 އަށް އިތުރުވެފައެވެ.


ޓެކްސްޕޭޔަރ މައުލޫމާތު

ޓިން ޖައްސަވާ


 

ޖީ.އެސް.ޓީ އަޕްޑޭޓްސް

 • 28-11-2022 : ފެކްޓް ޝީޓް – ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓްތަކަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ
 • 27-11-2022 : ޖީއެސްޓީއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަން އެއް ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވިފައި
 • 27-11-2022 : ޖީއެސްޓީއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަން އެއް ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވިފައި
 • 27-11-2022 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 29 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
 • 22-11-2022 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • 22-11-2022 : ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓް 1 ޖަނަވަރީ 2023 އިން ފެށިގެން ބަދަލުވުން (ދިވެހި)
 • 22-11-2022 : ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓް 1 ޖަނަވަރީ 2023 އިން ފެށިގެން ބަދަލުވުން (އިނގިރޭސި)
 • 17-11-2022 : ޖީއެސްޓީއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަން އެއް ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވިފައި
 • 17-11-2022 : ޖީއެސްޓީއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަން އެއް ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވިފައި
 • 13-11-2022 : ޖީއެސްޓީއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަން އެއް ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވިފައި
 • 13-11-2022 : ޖީއެސްޓީއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަން އެއް ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވިފައި
 • 06-11-2022 : ޖީއެސްޓީއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަން އެއް ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވިފައި
 • 06-11-2022 : ޖީއެސްޓީއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަން އެއް ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވިފައި
 • 01-11-2022 : ޖީއެސްޓީއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަން އެއް ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވިފައި
 • 23-10-2022 : ޖީއެސްޓީއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަން އެއް ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވިފައި
 • ޤާނޫނު

 • 22-11-22 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • 03-12-18 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް ފަސްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • 12-11-15 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް ހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 • 01-12-14 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ތިންވަނަ އިސްލާހު
 • 23-11-14 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިސްލާހު
 • ހުރިހާ ޤާނޫން

  ގަވާއިދު

 • 27-11-22 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 29 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
 • 15-12-20 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 28 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
 • 05-11-20 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 27 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
 • 26-06-20 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 26 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
 • 12-02-20 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 25 ވަަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
 • ހުރިހާ ގަވައިދެއް

  ޖީއެސްޓީ ޖޫރިމަނާ ކަލްކިޔުލޭޓަރ

  ބޭނުންފުޅުވާ ސެކްޓަރ ނަންގަވާ

  ޓެކްސަނެގޭ މުއްދަތު
  ފެށޭ ތާރީހް
  ނިމޭ ތާރީހް
  މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް
  ޖީއެސްޓީ އަދަދު
   
  ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީހް
  ފައިސާ ދައްކާ ދުވަސް
  ބަޔާން ހުށަނާޅާ ފާއިތުވި ދުވަސް
  ފައިސާ ނުދައްކަވާ ފާއިތުވި ދުވަސް
  ލަހުން ބަޔާން ހުށަހެޅުމުން ކުރުމުން ޖޫރިމަނާ (TAA 65(b)1)
  ލަހުން ފައިލް ކުރުމުން ޖޫރިމަނާ (TAA 65(b)2)
  ލަހުން ފައިސާ ދެއްކުމުން އަރާ ޖޫރިމަނާ (TAA 66 (b))
  ޖުމްލަ ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން
  ޖުމްލަ ޖޫރިމަނާ ޑޮލަރުން

  ޓެކްސްގެ އަދަދު
  ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު ރުފިޔާއިން
  ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު ޑޮލަރުން
  ޖުމްލަ ރުފިޔާއިން ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު
  ޖުމްލަ ޑޮލަރުން ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު

  ޓެކްސް ރޫލިންގތައް

 • 17-12-18 : ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2015/G23 އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • 10-12-18 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 24 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • 08-02-18 : ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަޖިސްޓަރީކުރުން
 • 21-12-17 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 23 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • 07-12-17 : ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2015/G23 އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • 09-10-17 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 22 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • 07-09-17 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 21 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • 22-05-17 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 20 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • 01-12-16 : ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2016/G33 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • 01-12-16 : މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 19 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 • ހުރިހާ ރޫލިންގްސް