2020 ވަނަ އަހަރުގެ އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހާލަތުތައްފަރުދުން
ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ދާއިމީ މަރުކަޒު، އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕްތައް

ނޯޓު: 2020 ވަނަ އަހަރަށް އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމުން ތިޔަ ފަރާތް އިސްތިސްނާވި ނަމަވެސް، އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާނެއް ތިޔަ ފަރާތަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ތިޔަ ފަރާތުގެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު 12 މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނަމަ، މަތީގައިވާ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ތްރެޝޯލްޑް އަދި ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ތްރެޝޯލްޑް ނިސްބަތުން ކުޑަކުރާށެވެ.