މީރާއާ ދެކޮޅަށް އަދި މީރާއާގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް

މައްސަލަ ކޯޓު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ދަޢުވާގެ ބާވަތް މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރެވުނު ތާރީޚު ސްޓޭޓަސް
ސުކޫބާސުޕަރ 2 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2022/012 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 09/11/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޕޮޕް ޖޯއީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2022/HC-A/406 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 1885/Cv-C/2022 31/10/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2022/SC-A/88 ހައި ކޯޓުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 2021/HC-A/358 30/10/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2022/SC-A/89 ހައި ކޯޓުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 2021/HC-A/372 30/10/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މޯލްޑިވްސް ޕްޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2022/011 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 20/10/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އަމިން ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2022/HC-A/378 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި TAT-CA-B/2020/032 16/10/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އަމިން ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2022/HC-A/377 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި TAT-CA-B/2020/031 16/10/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2022/HC-A/379 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި TAT-CA-B/2020/033 16/10/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2022/HC-A/380 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި TAT-CA-B/2020/034 16/10/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕީއެލްސީ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2022/010 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 05/10/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ސޭންޑް ކޮއިން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2022/009 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 20/09/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2022/SC-A/78 ހައި ކޯޓުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 2018/HC-A/407 19/09/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ސީ.އީ.އެސް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2022/008 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 10/08/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އޭޑީކޭ އެންޓަޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2022/SC-A/59 ހައި ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/HC-A/366 އަދި 2022/HC-A/48 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 04/08/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މޫސާ އަހްމަދު
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2022/007 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 01/08/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ހިލްސައިޑް ވިލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2022/006 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 20/07/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޓްރޭޑާރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2022/HC-A/192 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިޔުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-B/2020/001 ނިންމުން ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް އެދި 04/07/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޓާރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2022/005 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 14/06/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އެގްޒޮޓިކް ޕްރޮޕަރޓީސް ޕވޓ ލމޑ
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2022/SC-A/45 ހައި ކޯޓުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 2018/HC-A/324 30/05/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޓުއަރިސްޓް ސަބްމެރިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2022/004 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 25/05/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ވަރމިލިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2022/HC-A/161 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިޔުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-B/2020/002 ނިންމުން ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް އެދި 24/05/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އޭޑީކޭ އެންޓަޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2022/SC-A/37 ނަންބަރު 2019/HC-A/363 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 05/04/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މުޙައްމަދު ޙަލީމް
ސިވިލް ކޯޓު 1373/Cv-C/2022 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 3130/Cv-C/2021 އިން މައްސަލަ ބާތިލުކުރުމުން އަލުން ހުށައަޅާފައި 30/03/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އައި.އާރް.ޓީ.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-I/2022/003 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 23/03/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އޭ.ޑީ.ކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2022/HC-A/83 ނަންބަރު TAT-CA-B/2019/027 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 07/03/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2022/HC-A/72 ނަންބަރު TAT-CA-G/2020/025 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 21/02/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މީޑިޔާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މީރާ
ސިވިލް ކޯޓު 582/Cv-C/2022 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިޔުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-B/2019/19 ނިންމުން ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް އެދި 10/02/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މީޑިޔާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މީރާ
ސިވިލް ކޯޓު 606/Cv-C/2022 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިޔުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-W/2019/018 ނިންމުން ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް އެދި 10/02/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މަޢާނާ މުޙައްމަދު
ސިވިލް ކޯޓު 667/Cv-C/2022 މިސްޓީ އެންޓަޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުތަކާ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 73 (ށ) ގެ ދަށުން 10/02/2022 ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހާޟިރުނުވާތީ، މައްސަލަ ބާތިލުކުރެވިފައި
މައިނަރ އިންޓަނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2022/SC-A/13 ނަންބަރު 2021/HC-A/77 އާއި 78 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 06/02/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2022/SC-A/10 ނަންބަރު 2021/HC-A/200 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 17/01/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2022/SC-A/09 ނަންބަރު 2021/HC-A/201 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 17/01/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2022/SC-A/11 ނަންބަރު 2021/HC-A/74 އަދި 75 މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 17/01/2022 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ނޭޝަނަލް މެރިން ޑްރެޖިންގ ކޮމްޕެނީ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2022/002 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 17/01/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އެކްސްޕާޓް މޮޓޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2022/001 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 16/01/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޓްރޭޑާރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2022/SC-A/02 ނަންބަރު 2019/HC-A/380 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 02/01/2022 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ވެން އޫރްދް ޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް ބީވީ ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2021/SC-A/113 ހައިކޯޓުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 2021/HC-A/085 26/12/2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މޯލްޑިވްސް ޕެޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2021/SC-A/112 ނަންބަރު 2019/HC-A/339 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 20/12/2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2021/SC-A/102 ނަންބަރު 2020/HC-A/281 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި, އިސްތިއުނާފު ފޯމު މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔަފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް. 05/12/2021 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެއްކޮޅަށް ނިމިފައި
ނޫމަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2021/HC-A/371 ނަންބަރު TAT-CA-B/2020/012 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 28/11/2021 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ޓުއަރިސްޓް ސަބްމެރިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2021/HC-A/374 ނަންބަރު TAT-CA-M/2020/005 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 28/11/2021 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2021/HC-A/358 ނަންބަރު TAT-CA-B/2019/008 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 23/11/2021 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ސިވިލް ކޯޓު 3968/Cv-C/2021 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު TAT-CA-B/2019/008 ނިންމުން ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް އެދި 15/11/2021 މީރާއިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-B/2019/008 މައްސަލައާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 74 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށްހުރި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ފައިސާއިން އެ އަދަދު އުނިކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި އެ އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަށް ނިސްބަތްވާ އިންޓަރެސްޓާއި ޖޫރިމަނާ މީރާއިން ރައްދުކޮށްފައިވުމުން، މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ޢަބްދުލް މުޙުސިން މޫސާ
ސިވިލް ކޯޓު 3928/Cv-C/2021 މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް 14/11/2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2021/SC-A/96 ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/HC-A/276 މައްސަލައިގެ ޙުކުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 31/10/2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ސުވެނިއަރ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2021/007 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 20/10/2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2021/006 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 14/09/2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މުޙައްމަދު ޙަލީމް
ސިވިލް ކޯޓު 3130/Cv-C/2021 ކުންފުނި އުވާލުމާގުޅޭ މައްސަލަ 08/09/2021 މައްސަލައިގެ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހާޟިރުވެފައިނުވާތީ ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުކުރެވިފައި
ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަރޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2021/005 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 02/09/2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2021/SC-A/71 2021/HC-A/18&19 ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 24/08/2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ދަ މޮރިޝިއަސް ކޮމާޝިއަލް ބޭންކް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-Bn/2021/003 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 04/08/2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-Bn/2021/004 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 04/08/2021 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ސިވިލް ކޯޓު 2611/Cv-C/2021 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު TAT-CA-W/2015/001 ނިންމުން އަދި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/353 ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް އެދި 14/07/2021 ޙުކުމުގައި ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާ އަދަދު މީރާއިން ސިވިލްކޯޓަށް ދެއްކުމަށް އަންގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެއްކޮޅަށް ނިމިފައި
ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2021/HC-A/200 ނަންބަރު TAT-CA-W/2019/004 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 01/07/2021 މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔަފަހުންކަމަށް ނިންމަވައި، އިޖުރާޢީގޮތުން މައްސަލަ ބާތިލުކޮށްފައި
މޯލެޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2021/HC-A/201 ނަންބަރު TAT-CA-W/2019/003 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 01/07/2021 މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔަފަހުންކަމަށް ނިންމަވައި، އިޖުރާޢީގޮތުން މައްސަލަ ބާތިލުކޮށްފައި
ޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙްމަދު
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2021/002 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 19/04/2021 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
އިބްރާހިމް ޖުނައިދް
ހައި ކޯޓު 2021/HC-A/95 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-G/2019/016 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 24/03/2021 މައްސަލަ ކުރިޔަށްދަނީ
ވެން އޫރްދް ޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް ބީވީ ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2021/HC-A/085 ނަންބަރު TAT-CA-W/2017/006 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 21/03/2021 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މައިނަރ އިންޓަނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2021/HC-A/78 ނަންބަރު TAT-CA-B/2019/002 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 17/03/2021 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މައިނަރ އިންޓަނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2021/HC-A/77 ނަންބަރު TAT-CA-B//2019/001 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 17/03/2021 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕީއެލްސީ
ހައި ކޯޓު 2021/HC-A/76 ނަންބަރު TAT-CA-W/2018/009 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 16/03/2021 މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔަފަހުންކަމަށް ނިންމަވައި، އިޖުރާޢީގޮތުން މައްސަލަ ބާތިލުކޮށްފައި
ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2021/HC-A/75 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-B/2019/005 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 24/02/2021 މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔަފަހުންކަމަށް ނިމްމަވައި، އިޖުރާޢީގޮތުން މައްސަލަ ބާތިލުކޮށްފައި
ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2021/HC-A/74 ނަންބަރު TAT-CA-B/2019/007 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 24/02/2021 މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔަފަހުންކަމަށް ނިމްމަވައި، އިޖުރާޢީގޮތުން މައްސަލަ ބާތިލުކޮށްފައި
އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2021/001 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 11/01/2021 މައްސަލަ ކުރިޔަށްދަނީ
ރީތި ރަށް ރިޒޯރޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/035 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 01/12/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2020/HC-A/281 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-B/2018/010 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 22/11/2020 މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔަފަހުންކަމަށް ނިމްމަވައި، އިޖުރާޢީގޮތުން މައްސަލަ ބާތިލުކޮށްފައި
ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2020/HC-A/276 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-B/2017/001 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 20/10/2020 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީޑިޔާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2020/SC-A/83 ނަންބަރު 2018/HC-A/422 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 12/10/2020 މީރާއާ ދެކޮޅަަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސިވިލް ކޯޓު 2360/Cv-C/2020 ގއ. މުނަންދުވަ އާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމަކީ ބާތިލް އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ބާތިލްނިންމުމެއްކަމަށް ދެކި 07/10/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ސްޓާރ ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2020/HC-A/156 ނަންބަރު TAT-CA-G/2019/010 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 27/09/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އަމިން ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/031 މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ކުރާކަން އަންގާ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 20/09/2020 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
އަމިން ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/032 މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ކުރާކަން އަންގާ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 20/09/2020 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/033 މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ކުރާކަން އަންގާ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 20/09/2020 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
އަމިން ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/034 މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ކުރާކަން އަންގާ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 20/09/2020 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ޕްލެކްސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/029 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 09/09/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އޭޑީކޭ އެންޓަޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/030 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 09/09/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް ބީވީއައި ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/022 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 31/08/2020 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
އެޓްމޮސްފިޔަރ ކަނި ރިޒޯރޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/023 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 31/08/2020 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
އެޓްމޮސްފިޔަރ ކޯރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/024 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 31/08/2020 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2020/025 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 31/08/2020 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/026 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 31/08/2020 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/027 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 31/08/2020 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ޓާރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2020/028 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 31/08/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ކަސާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/014 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 30/08/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އެޗް.ޕީ.އެލް. (ރިޒޯޓްސް) މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/016 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 30/08/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޔުޓޯޕިއާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/017 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 30/08/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މައިނަރ އިންޓަނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/018 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 30/08/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ލަނޑާ ގިރާވަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/019 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 30/08/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޑީޕް ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/020 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 30/08/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އޯ ޕްލަސް އީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/021 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 30/08/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2020/009 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 25/08/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އިބްރާހިމް އަލީ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2020/013 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 25/08/2020 އިޖުރާޢީ ގޮތުން މީރާއާއި އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ރޭސޫޓް މޯލްޑިވްސް ސިމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/010 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 25/08/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2020/011 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 25/08/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ނޫމަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/012 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 25/08/2020 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/015 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 25/08/2020 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ބަނީ ހޯލްޑިންގ ބީ.ވީ.އައި ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2020/HC-A-02/01 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/SC-A/25 މައްސަލައިން މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުހައި ބެލުމަށް ތަޙުވީލު ކުރެވިފައި 25/08/2020 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ޙަސަން ހަލީމް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2020/007 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 24/08/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2020/008 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 24/08/2020 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ނޫމަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2020/SC-A/59 ނަންބަރު 2017/އެޗްސީ-އޭ/393 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 19/08/2020 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ޓޫރިސްޓް ސަބްމެރިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-M/2020/005 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 23/07/2020 މީރާއާއި އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ސްޓަރ ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2020/HC-A/156 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-G/2019/010 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 09/07/2020 މައްސަލަ ކުރިޔަށްދަނީ
ކެޕިޓަލް އެޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2020/HC-A/275 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-HCL/12 މައްސަލައިން މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި ބެލުމަށް ތަޙުވީލު ކުރެވިފައި 12/03/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2020/004 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 04/03/2020 މައްސަލައިގެ އެއްބައި މީރާއާ ދެކޮޅަށް ނިމި، އަނެއްބައި މީރާއާ އެއްކޮޅަށް ނިމިފައި
އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/003 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 28/01/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2020/HC-A/13 ނަންބަރު TAT-CA-G/2016/006 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 26/01/2020 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ވަރމިލިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/002 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 09/01/2020 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2020/HC-A/07 ނަންބަރު TAT-CA-G/2016/004 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 09/01/2020 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/01 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 06/01/2020 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ސެންކްޗުއަރީ ސޭންޑްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2019/035 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 30/12/2019 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ސީ.ޑީ.އެލް.އެޗް.ޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2019/034 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 29/12/2019 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ނޫމަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2019/026 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 26/12/2019 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
އޭ.ޑީ.ކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2019/024 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 24/12/2019 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
އޭ.ޑީ.ކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2019/025 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 24/12/2019 ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުން އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވާ އަދަުދ ދައްކަންނުޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާ، މައްސަލައިގައި ދެން ހިމެނޭ މުއްދަތުތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ މީރާއާ އެއްކޮޅަށް ނިމިފައި
ވެން އޫރްދް ޑްރެޖިންގ އެންޑް މެރިން ކޮންޓްރެކްޓަރސް ބީވީ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2019/032 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 24/12/2019 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ވެން އޫރްދް ޑްރެޖިންގ އެންޑް މެރިން ކޮންޓްރެކްޓަރސް ބީވީ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2019/033 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 24/12/2019 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2019/027 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 23/12/2019 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ކޯސްޓްލައިން ހޮޓެލް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2019/028 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 23/12/2019 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ހިޓާޗީ އެކުއަރ-ޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2019/029 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 23/12/2019 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-GR/2019/030 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 23/12/2019 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2019/031 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 23/12/2019 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
އިބްރާހިމް ޖުނައިދު
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2019/016 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 23/12/2019 މީރާއާއި އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2019/017 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 23/12/2019 މީރާއާ ދެކޮޅަށް ނިމިފައި
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2019/018 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 23/12/2019 މީރާއާ ދެކޮޅަށް ނިމިފައި
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2019/019 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 23/12/2019 މީރާއާ ދެކޮޅަށް ނިމިފައި
މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2019/020 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 23/12/2019 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2019/021 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 23/12/2019 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2019/022 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 23/12/2019 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2019/023 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 23/12/2019 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2019/015 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 18/12/2019 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2019/014 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 11/12/2019 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ޢަބްދުﷲ ނަސީމް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2019/013 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 08/12/2019 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ފިނޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2019/012 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 05/12/2019 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މާލެ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2019/HC-A/567 ނަންބަރު TAT-CA-B/2018/005 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 13/11/2019 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ނޫމަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2019/011 ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/HC-A/393 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 27/10/2019 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-B7/VA/01 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ބެލުން މަޑުޖައްސާލެވިފައި
ކެޕިޓަލް އެޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2019/SC-A/104 ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓަރަރ މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 16/10/2019 06 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައި މައްސަލަ ބެލުމަށް ހައިކޯޓަށް ތަޙުވީލުކޮށްފައި
ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2019/HC-A/380 ނަންބަރު TAT-CA-B/2016/005 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 24/07/2019 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
އޭ.ޑީ.ކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2019/HC-A/363 ނަންބަރު TAT-CA-B/2016/009 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 17/07/2019 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މޯލްޑިވްސް ޕްޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2019/HC-A/339 ނަންބަރު TAT-CA-G/2017/002 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 02/07/2019 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ހައިސީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 2019/HC-A/245 ނަންބަރު 912/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 14/05/2019 މައްސަލައިގެ އެއްބައި މީރާއާ ދެކޮޅަށް ނިމި، އަނެއްބައި މީރާއާ އެއްކޮޅަށް ނިމިފައި
ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2019/009 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 07/05/2019 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ސްޓަރ ރިޒޯޓްސް އެންޑް ހޮޓެލްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2019/010 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 30/04/2019 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ޢަބްދުﷲ އަނީސް
ހައި ކޯޓު 2019/HC-A/216 ނަންބަރު 173/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 11/04/2019 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2019/HC-A/175 ނަންބަރު 157/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 27/03/2019 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2019/008 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 07/03/2019 މައްސަލައިގެ އެއްބައި މީރާއާ އެއްކޮޅަށް އަނެއްބައި މީރާއާ ދެކޮޅަށް ނިމިފައި
ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2019/005 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 03/02/2019 މީރާއާއި އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2019/006 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 03/02/2019 މައްސަލަ އަނބުރާ ނަގައިފައި
ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2019/007 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 03/02/2019 މީރާއާއި އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ވިއު ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2019/HC-A/93 ނަންބަރު 165/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 29/01/2019 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އަޑުއެހުމަށް ހާޟިރުވެފައިނުވުމުން މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ބާޠިލުކުރެވިފައި
ޢަބްދުއް ރަޙްމާން ޢަބްދުލް ޙަކީމް
ހައި ކޯޓު 2019/HC-A/91 ނަންބަރު 1880/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 29/01/2019 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2019/004 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 15/01/2019 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލައިގެ އެއްބައި ނިމި، އަނެއްބައި މީރާއާ އެއްކޮޅަށް ނިމިފައި
މައިނަރ އިންޓަނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2019/001 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 14/01/2019 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލައިގެ އެއްބައި ނިމި، އަނެއްބައި މީރާއާ އެއްކޮޅަށް ނިމިފައި
މައިނަރ އިންޓަނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2019/002 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 14/01/2019 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލައިގެ އެއްބައި ނިމި، އަނެއްބައި މީރާއާ އެއްކޮޅަށް ނިމިފައި
މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2019/003 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 14/01/2019 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލައިގެ އެއްބައި ނިމި، އަނެއްބައި މީރާއާ އެއްކޮޅަށް ނިމިފައި
އަޙްމަދު ޖިހާދު ޢަބްދުﷲ
ހައި ކޯޓު 2019/HC-A/43 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 522/Cv-C/2018 10/01/2019 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2018/010 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 30/12/2018 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2018/009 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 30/12/2018 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލައިގެ އެއްބައި ނިމި، އަނެއްބައި މީރާއާ އެއްކޮޅަށް ނިމިފައި
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2018/008 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 30/12/2018 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލައިގެ އެއްބައި ނިމި، އަނެއްބައި މީރާއާ އެއްކޮޅަށް ނިމިފައި
އަޙްމަދު ނާޝިދު
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2018/007 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 30/12/2018 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2018/HC-A/407 ނަންބަރު 1260/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 27/11/2018 މީރާއިން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ ގަވާއިދު ނަންބަރު 2010/R-20 ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއަށް ހޯދިދާނެ ފައިސާއެއްކަމުން މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ފިއުލް އެކްސްޕްރެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2018/006 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 19/11/2018 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2018/HC-A/367 ނަންބަރު 1213/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 28/10/2018 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2018/HC-A/384 ނަންބަރު 1267/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 28/10/2018 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
އެގްޒޮޓިކް ޕްރޮޕަރޓީސް ޕވޓ ލމޑ
ހައި ކޯޓު 2018/HC-A/324 ނަންބަރު 1193/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 27/09/2018 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މާލެ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2018/005 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 24/09/2018 މީރާއާއި އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައި ކޯޓު 2018/HC-A/297330 ނަންބަރު 1216/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 17/09/2018 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
އޭޝިއާ ރިޒޯރޓްސް ޕވޓ ލމޑ
ހައި ކޯޓު 2018/HC-A/297 ނަންބަރު 1215/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 06/09/2018 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
ލަނޑާ ގިރާވަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2018/004 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 14/06/2018 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2018/003 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 14/06/2018 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2018/002 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 14/06/2018 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
އަބްދުﷲ ޝަރީފް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2018/001 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 11/04/2018 23 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަވަނީ ނިމިފައި
ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު 2017/HC-A/393 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-AS/2017/7 ބެލެން ނެތް މައްސަލައެއްކަން އަންގާ ލިޔުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 29/08/2017 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ސީނިއަރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 2161/Cv-C/2017 ސައިކަލުގެ ރަޖިސްޓްރީތަކުގެ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން ދަޢުވާކޮށްފައި 10/08/2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
މީރާއާ ދެކޮޅަށް އެޕޯލޯ ސްޕީޑް ސަރވިސަސް ޕވޓ ލޓޑ އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 2160/Cv-C/2017 ސައިކަލުގެ ރަޖިސްޓްރީތަކުގެ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން ދަޢުވާކޮށްފައި 10/08/2017 މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ
ވެން އޫރްދް ޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް ބީ.ވީ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2017/006 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 07/08/2017 މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މުޙައްމަދު އަނީސް
ސިވިލް ކޯޓު 1561/Cv-C/2017 މީރާއަށް ދައްކައިފައިވާ 2 ކަނޑު އުޅަނދެއްގެ އަހަރީ ފީ، ސަލާމަތީ އަދި ޖޫރިމަނާ އެ ކަނޑު އުޅަނދުތަކުގެ މިލްކުވެރިކަން އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުވުމުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް 25/05/2017 30 އޮގަސްޓު 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީޑިޔާނެޓް ޕވޓ ލޓޑ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2017/005 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 08/05/2017 24 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 1260/Cv-C/2017 ކުލި އަދި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އެކައުންޓުތައް ފްރީޒްކުރުމަކީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު 3/2010 (ޓެކްސްނެގުމާއިބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ 50 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމެވުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާދިނުން މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުންވަނީ މި މައްސަލައިގައި ވަކިގޮތެއް ޙުކުމް ކުރައްވަންދެން އެދި ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި އިތުރު ތަންފީޒީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށ 23/04/2017 25 ޖޫން 2018 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 1050/Cv-C/2017 ކުލި، ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގައި ފޮނުވައިފައިވާ މީރާގެ ނޯޓިސްއަކީ ބާތިލު ނޯޓިސްއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް 29/03/2017 30 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމް ބާތިލުކޮށްފައި
ލައިކޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2017/004 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 28/03/2017 މީރާއާއި އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕވޓ ލޓޑ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2017/003 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 09/02/2017 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް މޯލްޑިވްސް ޕެޝަން ޕވޓ ލޓޑ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2017/002 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 07/02/2017 މީރާއާއި އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ ލޓޑ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2017/001 ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 05/02/2017 މީރާއާއި އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް އޭޑީކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2016/009 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 30/10/2016 މީރާއާއި އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2016/008 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 03/10/2016 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް މޫސާ ނަސީމް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2016/007 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 28/09/2016 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް މީޑިއާ ނެޓް ޕވޓ ލޓޑ އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2016/SC-A/23 ނަންބަރު 2014/އެޗް.ސީ.އޭ/01 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 08/08/2016 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލޓޑ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2016/006 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 07/08/2016 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލޓޑ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2016/SC-A/25 ނަންބަރު 2013/އެޗް.ސީ.އޭ/298 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 04/08/2016 ހައިކޯޓަށް ތަޙުވީލުކުރެވިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕވޓ ލޓޑ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2016/005 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 17/07/2016 މީރާއާއި އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ޕވޓ ލޓޑ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2016/004 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 27/06/2016 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ދީދީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2016/003 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 21/06/2016 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ދާލު އެއަރޕޯޓް ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2016/002 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 02/06/2016 22 ނޮވެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަވަނީ ނިމިފައި
ޢަބްދުއްރަޝީދު އިސްމާޢީލް މީރާއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 663/Cv-C/2016 މީރާއިން ކުލި ބަލައިނުގަތުމުން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއް 05/04/2016 17 ޖުލައި 2016 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް އެޗް.ޕީ.އެލް ރިޒޯޓު މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2015/003 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 20/08/2015 12 އެޕްރީލް 2017 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ލަނޑާ ގިރާވަރު ޕވޓ ލޓޑ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2015/002 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 20/08/2015 12 އެޕްރީލް 2017 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަވަނީ ނިމިފައި
ޓްރެވަލް ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދިވެހިދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް) އާއި މީރާއާ ދެކޮޅަށް އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު 2015/HC-A/267 ނަންބަރު 2014/ސީ.ވީ-ސީ/1126 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 15/07/2015 29 ނޮވެމްބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2015/001 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 07/07/2015 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޖެޓަން ޓްރެވަލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު 2015/HC-A/214 ނަންބަރު TAT-CA-W/2014/006 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 02/06/2015 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު 2015/HC-A/211 ނަންބަރު B4-CR-2/VN/2015/01 ވަގުތީ އަމުރާމެދު ނިމުނު ގޮތާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 31/05/2015 މައްސަލަ ބާތިލުކޮށްފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް އާދަމް ނަޞީރު ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2015/SC-A/20 ނަންބަރު 2014/އެޗް.ސީ.އޭ/319 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 18/05/2015 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕވޓ ލޓޑ ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު 2015/HC-A/192 ނަންބަރު B4-CR-1/VN/2015/02 ވަގުތީ އަމުރާމެދު ނިމުނު ގޮތާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 17/05/2015 މައްސަލަ ބާތިލުކޮށްފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ގަޒީރާ ޕވޓ ލޓޑ ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު 2015/HC-A/189 ނަންބަރު B4-CR-2/VA/2015/02 ވަގުތީ އަމުރާމެދު ނިމުނު ގޮތާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 17/05/2015 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންނުވާތީ، މައްސަލަ އަނބުރައި ގެނެސްފައިވޭ
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ވިލާ ހޮލިޑޭސް ޕވޓ ލޓޑ ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު 2015/HC-A/191 ނަންބަރު B4-CR-1/VN/2015/01 ވަގުތީ އަމުރާމެދު ނިމުނު ގޮތާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 17/05/2015 މިއަދާ ހަމައަށް އެއް އަޑުއެހުން ބޭއްވިފައިވޭ
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ވިލާ ހޮލިޑޭސް ޕވޓ ލޓޑ އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 504/Cv-C/2015 ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގައި ފޮނުވައިފައިވާ މީރާގެ ނޯޓިސްއަކީ ބާތިލު ނޯޓިސްއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް 15/03/2015 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންނުވާތީ، މައްސަލަ އަނބުރައި ގެނެސްފައިވޭ
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕވޓ ލޓޑ އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 507/Cv-C/2015 ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގައި ފޮނުވައިފައިވާ މީރާގެ ނޯޓިސްއަކީ ބާތިލު ނޯޓިސްއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް 15/03/2015 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންނުވާތީ، މައްސަލަ އަނބުރައި ގެނެސްފައިވޭ
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ގަޒީރާ ޕވޓ ލޓޑ އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 505/Cv-C/2015 ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގައި ފޮނުވައިފައިވާ މީރާގެ ނޯޓިސްއަކީ ބާތިލު ނޯޓިސްއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް 15/03/2015 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންނުވާތީ، މައްސަލަ އަނބުރައި ގެނެސްފައިވޭ
މީރާއާ ދެކޮޅަށް މާނެންފުށި ޕވޓ ލޓޑ އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 508/Cv-C/2015 ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގައި ފޮނުވައިފައިވާ މީރާގެ ނޯޓިސްއަކީ ބާތިލު ނޯޓިސްއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް 15/03/2015 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންނުވާތީ، މައްސަލަ އަނބުރައި ގެނެސްފައިވޭ
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 502/Cv-C/2015 ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގައި ފޮނުވައިފައިވާ މީރާގެ ނޯޓިސްއަކީ ބާތިލު ނޯޓިސްއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް 12/03/2015 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންނުވާތީ، މައްސަލަ އަނބުރައި ގެނެސްފައިވޭ
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޢާއިޝަތު އާޞިމާ ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު 2015/HC-A/28 ނަންބަރު TAT-CA-W/2014/005 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 26/01/2015 23 ނޮވެމްބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް އާދަމް ނަޞީރު ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު 2014/HC-A/319 ނަންބަރު 2011/ސީ.ވީ-ސީ/1973 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 01/11/2014 23 ފެބުރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޓްރެވަލް ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު 2014/HC-A/277 ނަންބަރު 2276/ސީ.ވީ-ސީ/2013 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި 28/09/2014 25 އޮކްޓޫބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ކޭ.އެޗް.އޭ ރިޒޯޓްސް އެންޑް ހޮޓެލްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (މޯލްޑިވްސް) ޕވޓ ލޓޑ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-M/2014/007 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 11/09/2014 2 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވަނީ މައްސަލަ އަނބުރައި ގެންގޮސްފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް މޫސާ ނަޞީރު އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2014/SC-A/41 ނަންބަރު 2014/އެޗް.ސީ-އޭ/83 އާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 19/08/2014 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް (އައި. ޑަބްލިއު ހޯމްޕްރޯ) ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 1241/Cv-C/2014 މީރާއިން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުދާ ހިފަހައްޓައިފައިވަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލިން ނެރެފައިވާ ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އަމުރާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) އާ ހިލާފަށްކަމަށްވާތީ، މީރާއިން ހިފަހައްޓައިފައިވާ އެންމެހައި ތަކެތި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް 08/06/2014 24 އޮގަސްޓު 2014 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމް ބާތިލުކޮށްފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް (އައި. ޑަބްލިއު ބިލްޑާޒް ވެއާ) ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 1240/Cv-C/2014 މީރާއިން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުދާ ހިފަހައްޓައިފައިވަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލިން ނެރެފައިވާ ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އަމުރާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) އާ ހިލާފަށްކަމަށްވާތީ، މީރާއިން ހިފަހައްޓައިފައިވާ އެންމެހައި ތަކެތި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް 08/06/2014 4 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޖެޓަން ޓްރެވަލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2014/006 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 07/04/2014 22 އެޕްރީލް 2015 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް އާއިޝަތު އާޞިމާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2014/005 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 03/04/2014 10 ނޮވެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް މޫސާ ނަޞީރު ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު 2014/HC-A/83 ނަންބަރު 2011/ސީ.ވީ-ސީ/1975 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 01/04/2014 26 މޭ 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ތައުނީސް ޙުސައިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-b/2014/003 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 26/03/2014 8 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެންގޮސްފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ރަބުޝާއު ޙުސައިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-b/2014/004 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 26/03/2014 8 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރައި ގެންގޮސްފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޓްރެވަލް ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވަ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 2276/Cv-C/2013 މީރާއިން ޓްރެވަލް ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހިލާފަށް ފޮނުވައިފައިވާ ނޮޓިސްއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް 03/03/2014 14 މޭ 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޒުލައިޚާ ހަފީޡާ އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
ސުޕްރީމް ކޯޓު 2014/SC-A/12 ނަންބަރު 2013/އެޗް.ސީ-އޭ/6 އާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 21/01/2014 މީރާއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް އޭ.ޑީ.އެސް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2014/002 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 20/01/2014 އިޖުރާޢީ ނިންމުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ވަނީ ބާޠިލުކުރެވިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ކައުރީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-W/2014/001 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި 19/01/2014 އިޖުރާޢީ ނިންމުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ވަނީ ބާޠިލުކުރެވިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ފުއާދު ޒާހިރު (ޓްރެޜަރީ ހާޑްވެއަރ) އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 2163/Cv-C/2013 މީރާއިން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުދާ ހިފަހައްޓައިފައިވަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލިން ނެރެފައިވާ ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އަމުރާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) އާ ހިލާފަށްކަމަށްވާތީ، މީރާއިން ހިފަހައްޓައިފައިވާ އެންމެހައި ތަކެތި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް 22/12/2013 މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބާތިލުކޮށްފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ފުއާދު ޒާހިރު (ޓްރެޜަރީ ޝޯރޫމް) އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 2164/Cv-C/2013 މީރާއިން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުދާ ހިފަހައްޓައިފައިވަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރެފައިވާ ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އަމުރާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) އާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ، މީރާއިން ހިފަހައްޓައިފައިވާ އެންމެހައި ތަކެތި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް 28/11/2013 13 ނޮވެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު 2013/HC-A/315 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްސަލަ ނަންބަރު TAT-CA-B/2013/004 އާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި 06/10/2013 17 އޮގަސްޓު 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޕީ.އެފް.އެސް. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 1918/Cv-C/2013 މީރާއިން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުދާ ހިފަހައްޓައިފައިވަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރެފައިވާ ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އަމުރާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) އާ ހިލާފަށްކަމަށްވާތީ، މީރާއިން ހިފަހައްޓައިފައިވާ އެންމެހައި ތަކެތި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް 01/09/2013 20 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޑރ. ނާއިލާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-b/2013/006 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި 04/08/2013 ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުވެފައިވާތީ، 3 ފެބުރުވަރީ 2014 ގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ވަނީ މައްސަލަ އަނބުރައި ގެންގޮސްފައި.
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ފުއާދު ޒާހިރު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 1238/Cv-C/2013 މީރާއިން ފުއާދު ޒާހިރުގެ ނަން މަތީގައިވާ ޓްރެޜަރީއަށް ވަދެ އެ ފިހާރައިގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތްތަކެއް ގެންގޮސް ރައްދުކޮށްފައިނުވާތީ، މީރާއިން އެ ތަކެތި ހިފަހައްޓައިފައިވަނީ ޤާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހިފަހައްޓައިފައިވާ ތަކެތި އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދިނުމަށް ޙުކުމްކުރުން 23/06/2013 ކޯޓުން ދަޢުވާ ބިނާކޮށްފައިވާ ސީޢާއަށް ބެލުމުން، މި މައްސަލައަކީ ކޯޓަށް ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޓްރެޜަރ ބިޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައި
ސިވިލް ކޯޓު 1239/Cv-C/2013 ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު މީރާއިން ހިފަހައްޓައިފައިވާ ޓްރެޜަރ ބިޒްގެ ތަކެތި އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މީރާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް 23/06/2013 މީރާއަށް ނަންބަރު 2013/ސީ.ވީ.ސީ/0006 ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމުން(ހައި ކޯޓުން ނަންބަރު 2013/ސީ.ވީ.ސީ/0006 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްފި)
މީރާއާ ދެކޮޅަށް މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލޓޑ އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2013/005 ނަންބަރު TAT-CA-G/2013/005 މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 21/04/2013 މިމައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަލައިގަތުމާއި މިމައްސަލާގައި އެޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކަމަށް ހައިކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް މޫސާ ޝިޔާމް އަބްދުﷲ އަލީ ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު 2013/HC-A/113 ނަންބަރު 2011/ސީ.ވީ-ސީ/1478 ޤަޟިއްޔާ އާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި 31/03/2013 26 ޖަނަވަރީ 2014 ގައި ހައި ކޯޓުން ވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފޯމު ބާޠިލުކޮށްފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް އެލަޔަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު 2013/HC-A/110 ނަންބަރު 2011/ސީ.ވީ-ސީ/2155 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި 28/03/2013 18 ޖޫން 2014 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް މުޙައްމަދު ޖިނާޙް ކުރާ ދަޢުވާ
ސިވިލް ކޯޓު 0412/Cv-C/2013 ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2011 (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީނުކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން އައުޓްޕުޓް ޓެކުހުން އިންޕުޓް ޓެކްސް އަޅައިކެނޑެން ނެތުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 20 ވަނަ މާއްދާ، 40 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)، 63 ވަނަ މާއްދާ އަދި 67 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހިލާފުކަމެއް ކަމަށް ވީތީ، އެ ގޮތަށް ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓާލުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް 19/02/2013 ދަޢުވާކުރުމުގެ ހައްގު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަން އެނގެންނެތުމުން، މި ދަޢުވާ މިހާރު އޮތްގޮތުން މި ކޯޓުގައި އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ، މާލެ ބްރާންޗް އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2013/004 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި 18/02/2013 30 ޖުލައި 2013 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ކެޕިޓަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރސް ޕވޓ ލޓޑ އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2013/003 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި 14/02/2013 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން އިޖުރާޢީ ގޮތުން ނިންމެވި ނިންމެވުން ބާޠިލުކުރައްވައި، މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާޞް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންނުވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ޙުކުމްކުރައްވައިފައިވާތީ، މައްސަލަ ވަނީ ބާޠިލުވެފައި.
މީރާއާ ދެކޮޅަށް މާމަޑުއްވަރީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ ދަޢުވާގެ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 245/Cv-C/2013 ބ. މާމަޑުއްވަރި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން 06/02/2013 19 ޖޫން 2013 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމް ބާތިލުކޮށްފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ބަނީ ހޯލްޑިންގސް (ބީ.ވީ.އައި) ލޓޑ އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-G/2013/001 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި 23/01/2013 12 އޮގަސްޓު 2013 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް އަމާނަ ތަކާފުލް (މޯލްޑިވްސް) ޕލކ އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-M/2013/002 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި 23/01/2013 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން އިޖުރާޢީ ގޮތުން ނިންމެވި ނިންމެވުން ބާޠިލުކުރައްވައި، މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާޞް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންނުވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ޙުކުމްކުރައްވައިފައިވާތީ، މައްސަލަ ވަނީ ބާޠިލުވެފައި.
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ފުއާދު ޒާހިރު ކުރާ ދަޢުވާ
ހައި ކޯޓު 2013/HC-DM/01 ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމުގެ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާއަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ހިލާފު މާއްދާއަކަށްވާތީ، އެ މާއްދާ އުވާލުމަށް 17/01/2013 ހައި ކޯޓުން އިޖުރާޢީ ގޮތުން ނިންމަވައިފައިވާ ނިންމުން އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ނިންމަވައިފައިވާ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރު ނެރުއްވައިފައިވޭ
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޒުލައިޚާ ހަފީޡާ ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު 2013/HC-A/06 ނަންބަރު 2011/ސީ.ވީ-ސީ/1976 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި 09/01/2013 19 ސެޕްޓެންބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޓްރެޜަރ ބިޒް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓު 0006/Cv-C/2013 މީރާއިން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުދާ ހިފަހައްޓައިފައިވަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރެފައިވާ ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އަމުރާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) އާ ހިލާފަށްކަމަށްވާތީ، މީރާއިން ހިފަހައްޓައިފައިވާ އެންމެހައި ތަކެތި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް 02/01/2013 މީރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ 19 މޭ 2013 ވަނަ ދުވަހު ނިމިފައި.(ހައި ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/ސީ.ވީ.ސީ/0006 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްފި)
މީރާއާ ދެކޮޅަށް އެލަޔަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު 2012/HC-A/351 ނަންބަރު 2011/ސީ.ވީ-ސީ/2155 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި 27/12/2012 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ ހައި ކޯޓުން ވަނީ މައްސަލަ ބާޠިލުކޮށްފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޓްރެވަލް ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-001/MISC/2012 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި 16/12/2012 ހައި ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ އިޖުރާޢީ ނިންމެވުން ބާޠިލުކުރައްވައިފައިވާތީ، މައްސަލަ ވަނީ ބާޠިލުކުރެވިފައި.
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޢަބްދުލް މުޙްސިން މޫސާ ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް TAT-002/MISC/2012 މީރާގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި 16/12/2012 އިޖުރާޢީ ނިންމުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ވަނީ ބާޠިލުކުރެވިފައި
ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް އަބްދުލް މުޙްސިން މޫސާ ކުރާ ދަޢުވާ
ހައި ކޯޓު 2012/HC-DM/09 ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2011 (ޓެކްސް ނެގުމުގެ އިދާރީ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 37 ވަނަ މާއްދާއަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 40 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 56 ވަނަ މާއްދާއާ ތަޢާރުޒުވާ މާއްދާއަކަށްވާތީ، އެ މާއްދާ އުވާލުމަށް 14/10/2012 ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ 44 ވަނަ މާއްދާއަކީ ބާޠިލު މާއްދާއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް
މީރާއާ ދެކޮޅަށް އަޙްމަދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ
ހައި ކޯޓު 2012/HC-A/150 ނަންބަރު 2011/ސީ.ވީ-ސީ/1974 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި 20/05/2012 12 މޭ 2013 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި
ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް މޯލްޑިވްސް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް އިން ކުރާ ދަޢުވާ
ހައި ކޯޓު 2011/HC-DM/06 ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2011 (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 51 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު އަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 20 ވަނަ މާއްދާއާ ތަޢާރުޒުވާތީއާއި އެ ޤާނޫނުގެ 64 ވަނަ މާއްދާ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފުވާތީ، ޤާނޫނުގެ 51 ވަނަ މާއްދާ އުވާލުމަށް 05/10/2011 27 އޮގަސްޓު 2013 ވަނަ ދުވަހު ހައި ކޯޓުން ވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ބާޠިލުކޮށްފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް އެމް.ޖީ.އެޗް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ އިން ކުރާ ދަޢުވާ
ހައި ކޯޓު 2011/HC-DM/05 ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 79 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާ ތަޢާރުޒުވާތީ، އެ މާއްދާ އުވާލުމަށް 13/09/2011 29 ފެބުރުވަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމި ޙުކުމްކުރަންވެފައި
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އިން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލައިން ކުރާ ދަޢުވާ
ހައި ކޯޓު 2011/HC-A/195 ނަންބަރު 2011/ސީ.ވީ-ސީ/1068 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި 11/08/2011 29 ނޮވެންބަރު 2012 ވަނަ ދުވަހު މީރާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައި