ވާރުޕޭ - ވެހިކަލް އަހަރީ ފީ

ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ޓެކުހާ ގުޅޭ ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދިނުން

މީރާކަނެކްޓް 2

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި

ޓެކްސް ކުއިޒް

ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ފުރުމަށް މީރާގެ އެހީ އަތޮޅުތަކަށް

ވާރު ޕޭ - ކުންފުނި އަހަރީ ފީ އަދި ޓްރޭޑް ފީ

ވާރު ޕޭ - މުދަލު ޒަކާތް

މިއޮތީ ރަސީދު 3

މިއޮތީ ރަސީދު 2

މިއޮތީ ރަސީދު

މީރާ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން

އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުން އަދި ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމުކުރުން

ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރިހާ ޖޫރިމަނާއެއް މަޢާފުކޮށްދިނުން 2

ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި ބީ.ޕީ.ޓީ އާ ގުޅޭ ޖޫރިމަނާ އެބަހުރިތޯ؟ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ލިބެނީ 10 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުންތޯ؟ ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަވަހަށް ހުށަހަޅުއްވާ!

ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރިހާ ޖޫރިމަނާއެއް މަޢާފުކޮށްދިނުން

އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 10 މިލިއަނަށްވުރެ މަދުން ޢާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން 30 ޖޫން 2017ގެ ކުރިން ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ އާ ގުޅިގެން އަރާފައިވާ ހުރިހާ ޖޫރިމަނާއެއް މާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި MIRA 910 ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާ.

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ

ބީ.ޕީ.ޓީ ގެ ދެވަނަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓު ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑި 2016

2016 ވަނަ އަހަރު ބީ.ޕީ.ޓީ ގެ ދެވަނަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓު ބަޔާން ހުށައަޅައި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑިއަކީ 31 ޖަނަވަރީ 2017

ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސް ގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުން

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ބޭނުމަށް ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ނުވަތަ އެހެން ލިޔުމަކަށް

1415 ހޮޓްލަައިން

މީރާކަނެކްޓް

ގެސްޓްހައުސް ތަކުން ގްރީން ޓެކްސް ނަގަަން ފަށަނީ

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބީ.ޕީ.ޓީ އިންޓެރިމް ސުންގަޑި

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅައި އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ހެދުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 31 ޖުލައި 2016.

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި 30 ޖޫން 2016.

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ދެވަނަ އިންޓެރިމް ސުންގަޑި

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ އިންޓެރިމް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅައި އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ހެދުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 31 ޖަނަވަރީ 2016.

ގްރީން ޓެކްސް

ކޮބާ ރަސީދު 2؟

"ކޮބާ ރަސީދު" ކެމްޕޭން

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި

ވާރު ކާޑު

ކިއުބީ - މީރާގެ އޮންަލައިން ޓޮކަން ސިސްޓަމް

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ދެވަނަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުން ތަކުގައި، ދިވެހިންގެ އަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާނީ %6 ގެ ރޭޓޫން.

\1 ޑިސެންބަރު 2014 އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުން ތަކުގައި، ދިވެހިންގެ އަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާނީ %6 ގެ ރޭޓޫން.

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓު %12 އަށް އިތުރުވުން

1 ނޮވެންބަރު 2014 އިން ފެށިގެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާނީ %12 ގައި.

ކޮބާ ރަސީދު؟

ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ކޮންމެ ވިޔަފާރި މުއާމަލާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރަސީދެއް ހޯއްދެވުމަށް އާދަކުރައްވާ! އަދި ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ދެއްކެވީ ރަނގަޅު އަދަދުކަން ޔަގީން ކުރައްވާ!

ޓެކްސް އެޖެންޓުން

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ އިންޓެރިމް ސުންގަޑި

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅައި އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ހެދުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 31 ޖުލައި 2014.

މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން

1 މޭ 2014 އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުވައިދޭ މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެއެވެ.

ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން އަގުޖެހުން

ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވިއްކާ މުދަލުގައި އަގުޖަހާފައި ހުންނަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނއިގެން

ބީ.ޕީ.ޓީ ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް

ބީ.ޕީ.ޓީ ދެވަނަ އިންޓްރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 31 ޖަނަވަރީ

ބީ.ޕީ.ޓީ ދެވަނަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް

ބީ.ޕީ.ޓީ ދެވަނަ އިންޓްރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 31 ޖަނަވަރީ

މީރާ ކަނެކްޓް

މީރާގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތް މީރާ ކަނެކެޓް ތައާރަފްކުރެވިއްޖެ

ބީ.ޕީ.ޓީ ސުންގަނޑި

2012 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޓާން އަދި ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގެ ސުންގަނޑި

މީރާ ކޮމްޕްލަޔަންސް ޒިޔާރަތް

ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަމުންދަނީ ޓެކްސްގެ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް މީރާއިން ކޮންމެ މަހަކުވެސް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޒިޔާރަތްތައް ކުރޭ.

ޓީޖީއެސްޓީ ރޭޓް ބަދަލްވުން

1 ޖެނުއަރީ 2013 އިން ފެށިގެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭނީ %8 ގައި.

މީރާ ސަޕޯޓް އީމެއިލް

ޓެކްސްއާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވާނަމަ މީރާގެ ސަޕޯޓް އީމެއިލް [email protected] އަށް މެއިލްކުރުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ.

ވިޔަފާރި ހިސާބުތައް

ވިޔަފާރީގެ ހިސާބު ތަކާގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް މަދުވެގެން 5 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ

އިންޕުޓް ޓެކްސް

އިންޕުޓް ޓެކްސް އުނިކުރެވޭނީ ސައްޚަ ޓެކްސް އިންވޮއިސެއް އޮވެގެން

ޓެކްސް އިންވޮއިސް

މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ ޓެކްސް އިންވޮއިސެއް ދޫކުރަން ވާނެ

މީރާ ހޮޓްލައިން 1415

ޓެކްސްއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅާނީ ހޮޓްލައިން 1415 އަށް

ސުންރޭޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް

ސުންރޭޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގޭނެ

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ވާންޖެހޭނެ

ސުން ބަޔާން

ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ވިޔަފާރީއެއް ނުހިންގި ނަމަވެސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ

2015 ގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި

2015 ގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅާ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 31 ޖުލައި 2015.

* މި ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އެ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރެވުނު ވަގުތުގައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެކެވެ.

ވާރު - ސީޒަން 1 އެޕިސޯޑް 1

ވާރުގެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑް. މިޕްރޮގްރާމް އަލިއަޅުވާލަނީ މީރާ އަދި މީރާއިން ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް.

22-09-2012

ވާރު - ސީޒަން 1 އެޕިސޯޑް 2

މިއެޕިސޯޑުގައި ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބޭނުމާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ނެގޭ ޓެކްސްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވޭ.

29-09-2012

ވާރު - ސީޒަން 1 އެޕިސޯޑް 3

މިއެޕިސޯޑުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ އަކީ ކޮބައިކަމާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގެ އުސޫލަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވޭ.

06-10-2012

ވާރު - އެޕިސޯޑް 4

މި އެޕިސޯޑްގައި އަލި އަޅުވާލަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަށެވެ.

13-10-2012

ވާރު - އެޕިސޯޑް 6

މިއެޕިސޯޑުގައި އަލިއަޅުވާލަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އިން އިސްތިސްނާވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަށް.

10-11-2012

ވާރު - އެޕިސޯޑް 7

މިއެފިސޯޑުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތުން އަގު ނެގުމުގެ އުސޫލަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވޭ.

17-11-2012

ވާރު - އެޕިސޯޑް 8

މިއެޕިސޯޑުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވޭ.

24-11-2012

ވާރު - އެޕިސޯޑް 9

މިއެޕިސޯޑުގައި އިންޕުޓް ޓެކްސްއަކީ ކޮބައިކަމާއި އިންޕުޓް ޓެކްސް ކްލެއިމް ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވޭ.

01-12-2012

ވާރު - އެޕިސޯޑް 10

މިއެޕިސޯޑުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި ގުޅުންހުރި ކުށްތަކަށް ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވޭ.

08-12-2012

ވާރު - އެޕިސޯޑް 11

މިއެޕިސޯޑުގައި ބީ.ޕީ.ޓީ އަކީ ކޮބައިކަމާއި ބީ.ޕީ.ޓީ ނެގޭ އުސޫލަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވޭ

15-12-2012

ވާރު - އެޕިސޯޑް 12

މިޕްރޮގްރާމުގައި ނުއުފުލޭ މުދާ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބޭ އާމްދަނީ އިން ބީ.ޕީ.ޓީ ނެގުމުގެ އުސޫލުތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވޭ.

22-12-2012

ވާރު - އެޕިސޯޑް 13

މިއެޕިސޯޑުގައި އަލިއަޅުވާލަނީ ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތްތައް ޓެކްސްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް މީރާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް.

05-01-2013

* މި ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އެ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރެވުނު ވަގުތުގައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެކެވެ.

ވާރު - އެޕިސޯޑް 1

2012 ވަނަ އަހަރު މީރާއިން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް

26-01-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 2

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް

02-02-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 3

ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް

09-02-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 4

ސިއްޙީ ދާއިރާގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް

16-02-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 5

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް

23-02-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 6

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް

02-03-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 7

ކޮންސަލްޓަންސީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަށް ޓެކުހާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު

09-03-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 8

ސައިހޮޓާ ނުވަތަ ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް

16-04-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 9

ކިޔަވައިދުނުމުގެ ދާއިރާގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް

23-04-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 10

ގެދޮރު ކުއްޔަށް ދޭ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް

30-04-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 11

މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް

06-04-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 12

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް

13-04-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 13

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް

20-04-2013

* މި ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އެ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރެވުނު ވަގުތުގައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެކެވެ.

ވާރު - އެޕިސޯޑް 1

ވިޔަފާރި މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ބެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު

18-05-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 2

ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން މުދަލުގައި އަގު ޖެހުމާއި ބެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު

25-05-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 3

ޓެކުހުގެ ބޭނުމަށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

01-06-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 4

ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ބެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު

15-06-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 5

ބީ.ޕީ.ޓީ ރިޓާން ފުރިހަމަކޮށް، މީރާއަށް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

22-06-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 6

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް (ބީ.ޕީ.ޓީ) ގެ ތަޢާރަފެއް

29-06-2013

ވާރު - އެޕިސޯޑް 7

ޓެކްސް ބިނާ ކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބު ކުރުމާއި ގުޅޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު

06-07-2013

* މި ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އެ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރެވުނު ވަގުތުގައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެކެވެ.

އިގްތިސޯދީ ފެންޑާ އެޕިސޯޑް 2

މިއެޕިސޯޑުގައި އަލިއަޅުވާލަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގެ މައްޗަށް

13-01-2013

އިގްތިސޯދީ ފެންޑާ އެޕިސޯޑް 3

މިއެޕިސޯޑުގައި އަލިއަޅުވާލަނީ އިންފްލޭޝަންގެ ސަބަބުން އިޤްތިސާދަށް ކުރާ އަސަރުތަކުގެ މައްޗަށް

20-01-2013

އިގްތިސާދީ ފެންޑާ އެޕިސޯޑު 4

މިއެޕިސޯޑުގައި އަލިއަޅުވާލަނީ ރާއްޖޭގައިނަގާ ޓެކްސްތަކުގެ މައްޗަށް

27-01-2013

އިގްތިސާދީ ފެންޑާ އެޕިސޯޑު 5

މިއެޕިސޯޑުގައި އަލިއަޅުވާލަނީ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް އަދި އިނޮކޮމިކް ޑިސިޝަންސްގެ މައްޗަށް

03-02-2013

އިގްތިސާދީ ފެންޑާ އެޕިސޯޑު 6

މިއެޕިސޯޑުގައި އަލިއަޅުވާލަނީ ދުނިޔޭގެ މާލީ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސޯދަށް ކުރާއަސަރުތަކުގެ މައްޗަށް

10-02-2013

އިގްތިސާދީ ފެންޑާ އެޕިސޯޑު 7

މިއެޕިސޯޑުގައި އަލިއަޅުވާލަނީ ނުސީދާގޮތުން ނަގާ ޓެކްސްގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ އިގްތިޞާދަށްކުރާ އަސަރުތަކުގެ މައްޗަށް

17-02-2013

އިގްތިސާދީ ފެންޑާ އެޕިސޯޑު 8

މިއެޕިސޯޑުގައި އަލިއަޅުވާލަނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ ވަރަށް ނެތުން އިޤްތިސާދަށް ކުރާ އަސަރުތަކުގެ މައްޗަށް

24-02-2013

އިގްތިސާދީ ފެންޑާ އެޕިސޯޑު 9

މިއެޕިސޯޑުގައި އަލިއަޅުވާލަނީ ދަރަނީގެ ކާރިސާގެ ސަބަބުން އިޤްތިސާދަށް ކުރާ އަސަރުތަކުގެ މައްޗަށް

03-03-2013

އިގްތިސާދީ ފެންޑާ އެޕިސޯޑު 11

މިއެޕިސޯޑުގައި އަލިއަޅުވާލަނީ ޓެކްސް ނަގަން އެންމެ އެކަށިގެންވާ މިންވަރުގެ މައްޗަށް

07-04-2013

އިގްތިސާދީ ފެންޑާ އެޕިސޯޑު 12

މިއެޕިސޯޑުގައި އަލިއަޅުވާލަނީ މަނިޓަރީ ޕޮލިސީގެ މައްޗަށް

15-04-2013

އިގްތިސާދީ ފެންޑާ އެޕިސޯޑު 13

މިއެޕިސޯޑުގައި އަލިއަޅުވާލަނީ ދައުލަތުން ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައްޗަށް

22-04-2013

* މި ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އެ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރެވުނު ވަގުތުގައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެކެވެ.

1415 ޝޯ ސީޒަން 4 އެޕިސޯޑް 3

31-12-2018

1415 ޝޯ ސީޒަން 4 އެޕިސޯޑް 2

މީރާގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް

24-12-2018

1415 ޝޯ ސީޒަން 4 އެޕިސޯޑް 1

01-11-2018

1415 ޝޯ ސީޒަން 3 އެޕިސޯޑް 12

14-05-2018

1415 ޝޯ ސީޒަން 3 އެޕިސޯޑް 11

14-05-2018

1415 ޝޯ ސީޒަން 3 އެޕިސޯޑް 10

20-03-2018

1415 ޝޯ ސީޒަން 3 އެޕިސޯޑް 9

06-02-2018

1415 ޝޯ ސީޒަން 3 އެޕިސޯޑް 8

27-12-2017

1415 ޝޯ ސީޒަން 3 އެޕިސޯޑް 7

05-12-2017

1415 ޝޯ ސީޒަން 3 އެޕިސޯޑް 6

02-11-2017

1415 ޝޯ ސީޒަން 3 އެޕިސޯޑް 5

11-10-2017

1415 ޝޯ ސީޒަން 3 އެޕިސޯޑް 4

18-09-2017

1415 ޝޯ ސީޒަން 3 އެޕިސޯޑް 3

10-07-2017

1415 ޝޯ ސީޒަން 3 އެޕިސޯޑް 2

12-06-2017

1415 ޝޯ ސީޒަން 3 އެޕިސޯޑް 1

ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދިން އަދި މުދަލު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން

04-05-2017

1415 ޝޯވް ސީޒަން 2 އެޕިސޯޑް 13

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ އާއި ރެމިޓެންސް ޓެކްސް

03-04-2017

1415 ޝޯވް ސީޒަން 2 އެޕިސޯޑް 12

12-03-2017

1415 ޝޯވް ސީޒަން 2 އެޕިސޯޑް 11

05-02-2017

1415 ޝޯވް ސީޒަން 2 އެޕިސޯޑް 10

08-01-2017

1415 ޝޯވް ސީޒަން 2 އެޕިސޯޑް 9

13-12-2016

1415 ޝޯވް ސީޒަން 2 އެޕިސޯޑް 8

13-12-2016

1415 ޝޯވް ސީޒަން 2 އެޕިސޯޑް 7

13-12-2016

1415 ޝޯވް ސީޒަން 2 އެޕިސޯޑް 6

13-12-2016

1415 ޝޯވް ސީޒަން 2 އެޕިސޯޑް 5

13-12-2016

1415 ޝޯވް ސީޒަން 2 އެޕިސޯޑް 4

13-12-2016

1415 ޝޯވް ސީޒަން 2 އެޕިސޯޑް 3

13-12-2016

1415 ޝޯވް ސީޒަން 2 އެޕިސޯޑް 1

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ސުންގަޑި ކައިރިވުމާއެކު އެއާ ގުޅިގެން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ މުހިއްމު މައުލޫމާތު.

25-06-2015

1415 ޝޯވް ސީޒަން 2 އެޕިސޯޑް 1

01-06-2015

1415 ޝޯވް އެޕިސޯޑް 5

އުސްއަލިތައް: މީރާގެ އޮޑިޓް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓުމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އަދި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމާ ގުޅިގެން އާންމުންނަށް ބޭނުންވާނެ މައުލޫމާތުގެ.

25-05-2014

1415 ޝޯވް އެޕިސޯޑް 4

އެޕިސޯޑު 4ގެ އުސްއަލިތައް: މީރާގެ ރިޓާން އެންޑް ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، މިރާ އަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް.

21-04-2014

1415 ޝޯވް އެޕިސޯޑް 3

އެޕިސޯޑް 3ގެ އުސްއަލިތައް: މީރާގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް ޔުނިޓުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އަދި ޓެކުހާ ގުޅޭ މުހިއްމު މައުލޫމާތު.

23-03-2014

1415 ޝޯވް އެޕިސޯޑް 2

އެޕިސޯޑް 2 ގެ އުސްއަލިތައް: ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ހަސަން ޒަރީރު މީރާ ކަނެކްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން، މީރާއިން ކުރަމުންދާ އަތޮޅު ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ ތަފްސީލު އަދި ޓެކުހާ ގުޅޭ މުހިއްމު މައުލޫމާތު

20-02-2014

1415 ޝޯވް އެޕިސޯޑް 1

އެޕިސޯޑް 1 ގެ އުސްއަލިތައް: ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޔަޒީދު މުޙައްމަދުގެ ވާހަކަފުޅު، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އުސްއަލިތައް އަދި 1415 ޝޯވް ތައާރަފްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިންޓަރވިއުއެއް

30-01-2014