ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް

ކްއާޓާއެއް ސިލެކްޓް ކުރައްވާ


މިއީ، ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނާޅާ އަދި ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި (މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ، އަދި ތިލަފުށީގައި) ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް

ރަށްއަތޮޅުޓެކްސްނެގޭ ހަރަކާތްތައްޓިންއެޑްރެސްނަން 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޝަރޫ ލާންޗް ސަރވިސަސް 1000743GST501މީރުބަހުރުގެއާގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޝަރޫ ލާންޗް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ވިންގްސް ޕޭޕަރ ޕްރަޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1001425GST501ރާހި / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީވިންގްސް ޕޭޕަރ ޕްރަޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ޖީ އެލް ޝޮޕް; ސީޒަން ޓްރޭޑް; ގޯލްޑަން ލޭން އައްޑޫ; ޖީ.އެލް ކިޑްސް ޒޯން; ގޯލްޑަން ލޭން -1 (ކައުންޓަރ); ޕާކްވޭއި 3; ޕާކްވޭއި 2; ޖީއައި އެކްސްކުލޫސިވް; ޖީ.އެލް ސްޓައިލް; ޑިޕްލޮމެޓް-2 1001962GST501ސަކީނާމަންޒިލް / މައްޗަންގޯޅި / އައްޑޫ ސިޓީއަޙްމަދު ސާބިޤް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އިމްޕްރިންޓް 1002530GST501ނަޔާގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއަޙްމަދު ސައީދު 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އަލްމަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1003025GST501ލިލެކް ވިއު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއަލްމަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ސްޕައިސް ހަޓް 1004505GST501ފިލާ ބިލްޑިންގ-1 / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީވިސިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޑީ-ޑުރައިވް 1005176GST501މެދުފިނޮޅު / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއަޙްމަދު ރިޔާޒް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ސްލިޕާރސް; މޫސާ 43; ޕަވާ އޮފް ހާބަލް ނެޗުރަލް 1006199GST501ނޫމަސް / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީމޫސާ ޝިޔާމް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ކޭ.އެމް.އެސް ޓްރޭޑް 1006315GST502ދަފްތަރު ނަންބަރު 10518 / މާލެ ސިޓީސައީދު ޢަބްދުﷲ 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ކިންގްސް ކޯނާރ 1009801GST501ހެޕީވިލާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއައިޝަތު ލީލާ 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ޑަބްލިއު.ސީ.ޑަބްލިއު ވެލްޑިންގ & ކޮންސްޓުރަކްސަން ވޯރކްސް; ޑަބްލިއު.ސީ.ޑަބްލިއު ވެލްޑިންގ & ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވޯރކްސް (ކައުންޓަރ) 1009809GST501ސިތާރާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީވެލްޑިން އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ހައުން މާރޓް 1009832GST501ވައިޖެހޭގެ / ދ. ކުޑަހުވަދޫމުޙައްމަދު ނިޒާމް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އޮމިޑް 1010007GST501ހިނގާރު / ދ. ކުޑަހުވަދޫއިސްމާއީލް ސިރާޖް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ މެޒޯ މުޙައްމަދު 1010883GST502ކުރީމްގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު މާޖިދު 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ބާރބަކޯ 1011028GST501ރިއޯ / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު އީވާން އާޞިމް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ސިލޭހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1011319GST501ގްމްރީ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީސިލޭހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ޓްރޫ ސާރވިސް ކޮމްޕެނީ (ކައުންޓަރ); ޓްރޫ ސާރވިސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1011335GST501ނޫރުވިލާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީޓްރޫ ސާރވިސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ކޭބަލް ލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1012254GST501ދުނިފަރު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީކޭބަލް ލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ އަލިޔާދު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1012695GST501ޑެއިޒީވިލާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއަލިޔާދު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ސިލްވަރ ކިއުބު 1012779GST501ހުދުފަތްފިޔާގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީޢަހްމަދު އަޒުލީމް އިބްރާހީމް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ޕިންހޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1012852GST501ދިލާސާގެ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީޕިންހޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ދަ ވައިޓް ހައުސް 1013869GST501އަކާސިޔާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީމޫސާ ސައްފާން 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ކުވާ ޝޮޕް 1014672GST501ލޫވަރ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ޔޫސުފް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އެމްއެމް ފްރެޝް މާރޓް 1014801GST501އަމަން / މީދޫ / އައްޑޫ ސިޓީމުޙައްމަދު މަޙްފޫޒް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޑިސެންޑަންޓް 1015019GST502އަސަރީގެ / ތ. ތިމަރަފުށިމުޙައްމަދު ރަޝާ އާދަމް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޓެންޑެންސެސް 1016052GST501ސިބްރޯސް ވިލާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއަހްސަން ޒާހިރު 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ކެފޭ ސެއްޕިއާ 1016576GST501ވައިމަތީގެ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީމުހައްމަދު މުޖާ 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ޖޮޝިމް ކެފޭ 1016705GST501ދަފްތަރު ނަންބަރު 5252 / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ޖުނައިދު 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1018037GST501ކޮންކީލިޔާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޑަބްލިއު އެސް އެސް އިންވެސްޓްމަންޓް 1018461GST501ސްވީޑް ޑްރީމް / މ. މަޑުއްވަރީމުޙައްމަދު ފަރީހް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ބިމްބަސް ޓެއިލާސް 1019191GST501ވީވަރު / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޒުލައިހާ އިބްރާޙިމް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ބްރިމްސްޓޯން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކައުންޓަރ 1019407GST501މިޒަމާން / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީބްރިމްސްޓޯން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ވާވު އައިސް 1019644GST501އުފަންވެލި / ނ. ހޮޅުދޫއިލްޔާސް އިބްރާހީމް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ލޯންގްފިންސް ސަޕްލަޔަރސް 1019648GST501ދެބުދާރުގެ / ހދ. ވައިކަރަދޫއަތާއުއްރަޙްމާން 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ކާސްޓަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ކާސްޓަރވޭ (ކައުންޓަރ); ސްޓާރފް ޝޮޕް އެޓް ޑްރިފްޓް ތެލު ވެލިގާ ރިޓްރީޑް 1019957GST501ވަހާރި / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީކާސްޓަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ އަލިރޯދި ޖޫސް ޕޮއިންޓް 1020636GST501ދަފްތަރު ނަންބަރު: 5572 / މާލެ ސިޓީއާދަމް ޢަލީ 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ހަމްދު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1021648GST501ސޯސަން ފްލާވަރ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޙަމްދު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ތީތާ ކައުންޓަރ 1023415GST501ދަފްތަރު ނަންބަރު 9160 / މާލެ ސިޓީއަޙްމަދު ނަދީމް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ވުޒް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1023781GST501ދަފްތަރު ނަންބަރު 3840 / މާލެ ސިޓީވުޒް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ހޮޓް ގްރިލް; ޒީހާން އިންވެސްޓްމަންޓް 1024587GST501ހަނިމާދޫގެ / ހއ. ކެލާއިބްރާހީމް ނަހީޒް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ މޭދާ ސްޓޯރ 1024612GST501ދިލްޝާދުގެ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއިސްމާއީލް ޝާމިލް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އިޒް އިންވެސްޓްމަންޓް; (ކްރޭން) V1A2809; އަޖާ މާރޓް 1025307GST501ކުދިމާގެ / ހއ. ހޯރަފުށިމުޙައްމަދު ހަމީދު 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ސަވާ މާރޓް 1029792GST501ދަފްތަރު ނަންބަރު 12669 / މާލެ ސިޓީއިބްރާހީމް ވަހީދު 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ވާރސޯ; ވާރސޯ އޮންލައިން 1030297GST501ރިސްތާ / ފުވައްމުލައް މާލެގަން / ފުވައްމުލައް ސިޓީއަޙްމަދު މުޙައްމަދު 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އެސް.ވައި.އެސް މޯލްޑިވްސް 1031253GST501ޑޯން ހައުސް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީފާތިމަތު ސައީދު 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ސެން މިނީ މާރޓް 1033110GST501ސީނިޔާ ވިލާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޙަސަން ލަތީފް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޓޫ ސެންޓްސް 1039444GST501ފަރުކަނި / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީޢަލީ އިކްރާމް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އިމްނާ މަރިޔާދު 1040589GST501މުސްތަފާ އާބާދު / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު މުސްތޮފާ އިބްރާހީމް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ކަން ކުން 1045377GST501ބުލޫބާޑްގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު މިޖާދް ޢަޙްމަދު 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ މިންޑްސް އޮން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ހައިޑް ކެފޭ އެންޑް ބިސްޓްރޯ 1046131GST502ވިއަލްޑެން / ރ. އުނގޫފާރުމިޑްސް އޮން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޖޯއީ ސަޕްލަޔަރސް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް; ބްރެޑް ޓައުން 1046751GST501ސަންދަލީގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޙަސަން މުގްނީ 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ފްރޯޒެން ޓެކް 1047246GST501ދަފްތަރު ނަންބަރު 10082 / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޢަލީ ޔޫސުފު 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ޔާޔާ އެފް. އެފް 1048755GST501ލަކީ ސްޓާރ / ގދ. ހޯނޑެއްދޫމުޙައްމަދު އަސްއަދު 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ އައްޑޫ ރީފް ފިޝަރީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; އައްޑޫ ރީފް ފިޝަރީސް (ކައުންޓަރ) 1048766GST501ކަޝްމީރުގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއައްޑޫ ރީފް ފިޝަރީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ އިންޓަނޭސަނަލް ސައިކޮލޮޖީ ކޮންސަލްޓޭސަންސް; އިންޓަނޭސަނަލް ސައިކޮލޮޖީ ކޮންސަލްޓޭސަންސް 1048846GST501އަނިމޯން / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީޓްރޮޕިކާސްޓާރ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މަނަފަރުހއ. ގްލޯ ފްޑް ސޮޕް 1050494GST501ޓެނިސްގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީމުޙައްމަދު ޝާހިދު 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ލޮޓަސް ރޫޓް ކިޗަން + ރެސްޓޯރަންޓް 1052109GST501ރޯޒް މީޑް / ހދ. ނޭކުރެންދޫޙަސަން ސުޖާން 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ޓިއުން ކީ އޮޓޯ ޕާޓްނާސް; ޓިއުން ކީ އޮޓޯ 1054939GST501ކުރިކީލަ ހިޔާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީޓިއުން ކީ އޮޓޯ ޕާޓްނާސް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ބެންޑް ދަ ޓްރެންޑް 1056778GST501ދިއްގަލަގެދަރު / ފުވައްމުލައް ދިގުވާދު / ފުވައްމުލައް ސިޓީމަތަނަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ގްރީން ޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ގްރީން ފްރެޝް 1057021GST501ވައްތީނިގެ / ބ. އޭދަފުށިގްރީން ޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ސީފަރި އެޑްވެންޗާސް މޯލްޑިވެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ސީފަރި އެޑްވެންޗާސް މޯލްޑިވެސް 1059594GST501ޝަފަގް / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީސީފަރި އެޑްވެންޗާސް މޯލްޑިވެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ބީއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ބީއެމް (ކައުންޓަރ) 1059653GST501ފަޝުވިގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީބީއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ލެޓްރިއާ އިންވެސްމެންޓް 1061390GST501ސްވީޓް ޑްރީމް / ގދ. ތިނަދޫއަބްދުﷲ މައުމޫން 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ބެންތެޔޮ މާރޓް 1065565GST501ދޮންތައްތަދަފިގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއަޙްމަދު ނަޒީފް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ނިއު ލޭޔާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1066558GST501ކުރިންބީލޮޖް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީނިއު ލޭޔާ ކޮންސްޓްރަކުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ވާލްކާރސް ސީއެމްއެލް އިންޓާރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ވާލްކާ ސީއެމްއެލް އިންޓާރނޭޝަނަލް 1066609GST501ވޭލް ޝާކް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީވާލްކާރސް ސީއެމްއެލް އިންޓާރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ދަ ފުރެޝް ގްރޯސަރ; ސަދަރން ގޭޓް; ސަދަރން ގޭޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1066987GST501ވެސްޓް ވިއު / މަރަދޫ-ފޭދޫ / އައްޑޫ ސިޓީސަދަން ގޭޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ރީސަން އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ރީސަން އެންޓަރޕްރައިސަސް 1067514GST501އޮށްކަފަގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީރީސަން އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ އެލިޖެންސީ މޯލްޑްވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1068829GST501ދަހަރާ ވިލާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއެލިޖެންސީ މޯލްޑްވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ މަރިނޯ ކިޑްސް; މަރިނޯ 1069227GST501ހެލަގެލި / ގދ. ތިނަދޫމަރިޔަމް އަބުދުލް ހަކީމް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ މެޓަނޮއިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; މެޓަނޮއިއާ; ދަ ސޭންޑްވިޗް ބާ 1069814GST501މުސްތޮފާއާބާދު / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމެޓަނޮއިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ދަ ޕާޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ދަ ޕާޗް 1069949GST501ހެލެންގެލި / ގަޅޮޅު / މާލެ ސިޓީދަ ޕާޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ސަން ކުޝަން 1069986GST501ސަރުމާގެ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީޢަލީ ފަޔާޒް 
ކޮނޮޓާ ގދ. ސްޓަރ ޖެމް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1071819GST501 ގދ. ކޮނޮޓާސްޓަރ ޖެމް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ފަސިނޯ ބެއްލާ 1074014GST501ޑޭޒީއާގެ / ނ. މަނަދޫޒީނަތު ނިއުމާ 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އަލްޓަނޭޓް ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1074142GST501ނިޙާލި / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއަލްޓަނޭޓް ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ބްރިކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1074735GST501ޑިމިޝްގް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީބްރިކްސްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ މާވެލަސް ޓްރޭޑް 1075688GST501މާވެލަސް ގާރޑެން / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޢައިސަތު ޔޫސުފް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ނޯއަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1076151GST501މީދޫ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީނޯއަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ތިރީ ހާޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ޓެންޑްރިލް 1076168GST501ދޮންބަގީޗާގެ / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީތިރީ ހާޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
ވިލިމާލެމާލެ ސިޓީ މަނާޒިރު ކޮންސްޓްރެކްޝަން އެންޑް ޓްރެޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1077014GST501މަތިކިބާގެ / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީމަނާޒިރު ކޮންސްޓްރެކްޝަން އެންޑް ޓްރެޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ރަށު ހިމޭން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ރަށު ސަލާމް 1077233GST501ރެގިނާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީރަށު ހިމޭން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ކުޑަރައްއދ. ޝަޖޫ 1078451GST501ފެހިވިލާ / އދ. ކުޑަރަށްއައިމިނަތު އިބްރާހީމް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ޒެނާ; އައި ޒެނާ 1079210GST501ދަނބުވިލާގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީފާޠިމަތު ޝަކީލާ 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ރަސްވާރު; ވައިޑެންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1080864GST501ބިންމާގެ / ބ. އޭދަފުށިވައިޑެންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޓްރާންސިޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ޓްރާންސިޑާ; ދި ކޮކޯ ޓްރީސް 1083178GST501ދޫރެސް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޓްރާންސިޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ވިލިމާލެމާލެ ސިޓީ ގްރިލް ހައުސް 1083837GST501ދިއްގާކުރި / ވިލިމާލެ / މާލެ ސިޓީއަބްދުﷲ ރަޝީދު  
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޕްރޮފިސަންޓް ޕެސްޓް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1086148GST501ކޮއަރ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީ ޕްރޮފިސަންޓް ޕެސްޓް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޒެރަމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1086544GST501މުރެކްސް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޒެރަމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޓްރޮއިކާ ޓްރޭޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ޓްރޮއިކާ ޓްރޭޑާރސް 1086614GST501ކުނޑިގެ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޓްރޮއިކާ ޓްރޭޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ސްކައިޓޮޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1087991GST501ވަތްފަރު / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީސްކައިޓޮޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ހޯރަ އެކްސްޕުރެސް; ހޯރަ އެކްސްޕުރެސް 1088497GST501ތުވަރު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީހޯރަ އެކްސްޕުރެސް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ މޮމްކިންސް 1088539GST501ގުލްކަނދު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއަދާރަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޒެޑްއެސްޓީ އެލްއެލްޕީ; ރޭ މާޓް 3 1088559GST501ދުށިމް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޒެޑްއެސްޓީ އެލްއެލްޕީ 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޖޭ.އެސް.ބީ ޓްރޭޑާތސް; ލި މާރޗޭ 1088676GST501ޒެސްޓް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީނިޔާޒް ޖަލީލް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އެޖެންޓްސް އެރީނާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ކިންގްސްމަން ކޮއެސްކް 1089940GST501ހިޔާ ކޯޅި / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއެޖެންޓްސް އެރީނާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޒިންޓާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1090162GST501މައިޒާން / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޒިންޓާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް އެޑްވާރޓައިސިންގ 1091793GST501ރުކުމާގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީމަރިޔަމް ޔަސްނީ މުޙައްމަދު 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ސީރާ ހުޅުމާލެ 1092106GST501ޅައިމަގު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީފާތުން އެންޑް އަޔޫ އިންވެސްޓްމެންޓްސް 
ގަލޮޅުމާލެ ސިޓީ ވައިލްޑް ޗެރީސް 1092879GST501މާވާރުލު / ގަލޮޅު / މާލެ ސިޓީއައިމިނަތު ހައުމާ ޙަސަން 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ސިލް ވީ އެލް އެލް ޕީ 1093052GST501ބިއުޓީ ނައިޓް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީސިލް ވީ އެލް އެލް ޕީ 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ބޮކްސްވިޝް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1093280GST501ރިއަލް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީބޮކްސްވިޝް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ވޮގިޝް ކިޑްސް 1094416GST501ކަބޯގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށިނިޝްވާ ރަޝީދު 
މާމުނަގައުރ. ހިޑް ބިލްޑާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1094614GST50153 ޔޫބީއައި އެވެނިއު 1 / ރ. މާމުނަގައުހިޑް ބިލްޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ ރެޕިޑޯ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1095142GST501ސަލްވީނިޔާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީރެޕިޑޯ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޕިކް މީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1096343GST501ކަޅު މުރަކަ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޕިކް މީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ލިކަމެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1097995GST501ސެންތެލީނާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީލިކަމެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ކޮލޮސަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1104768GST501ކުޑަރިކިލުގެ އާގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީކޮލޮސަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ޖޫގޯ ކުއީން 1106960GST501ގާމާދޫ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީއުޒައިރާ ރާމިޒް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ އިންކް ލެބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1106987GST501ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 10214 / ހުޅުމާލެ / މާލެ ސިޓީއިންކް ލެބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މައްޗަންގޯޅިމާލެ ސިޓީ އައި ޕިކް 1108438GST501ހުސްނުހީނާވިލާ / މީދޫ / އައްޑޫ ސިޓީލަޖްނާ އަބްދުލް ސަމަދު 
ކަނިފިނޮޅުކ. ނިނޯ (އެމް) އެސްޑީއެން ބީއެޗްޑީ 1088837GST501ކ. ކަނިފިނޮޅުނިނޯ (އެމް) އެސްޑީއެން ބީއެޗްޑީ  
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އިން. ޓެކް ފާރނިޝިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1060058GST501އެންޓަރޕްރައިސް ހަބް ސިންގަޕޯރއިން. ޓެކް ފާރނިޝިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޑަބްލިއު. އެސް. އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1078803GST501ޒެބޭއި / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޑަބްލިއު. އެސް. އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އޭ.އެސް.އައި.ޓީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; އޭ.އެސް.އައި.ޓީ ހޯލްޑިންގސް 1083482GST501ޑީއެމްކޭ ބިލްޑިންގް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއޭ.އެސް.އައި.ޓީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 


މީރާއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅަން މަސައްކަތްކޮށް އެ ފަރާތްތަކާ ނުގުޅިވާ ފަރާތްތައް *

ޑިސެމްބަރ އަދި މާރޗް ކުއާޓަރަށްވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް **ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް

ރަށްއަތޮޅުޓެކްސްނެގޭ ހަރަކާތްތައްޓިންއެޑްރެސްނަން 
ވަގަރުށ. ޖޭޑަބްލިޔު މެރިއޮޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް & ސްޕާރ 1000858GST001އާގެ (އީސްޓް ވިންގް) / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީބޮން ފުރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުވަހެންދޫއދ. އެޗް އެންޑް ޖޭ ޖެމް އެންޑް ޖުވެލަރީ ސޮޕް 1001044GST001ލިލީ ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ / އދ. ހުވަހެންދޫއެޗް އެންޑް ޖޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ތޮއްޑޫ އޯޝަން ފްރަންޓް 1007546GST001އަކާސިޔާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއެޕަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މުލައްމ. ކަނޑޫފާ ވިލެޖް 1010750GST001ފޮރެސްޓް / މ.މުލައްއަޙްމަދު ޝަމީމް*
ރަސްދޫއއ. ރަސްދޫ ގްރޭންޑް އެންޑް ސުޕާ 1013312GST002ޖަންބުގަސްދޮށުގެ / އއ.ރަސްދޫއިބްރާހީމް އާދަމް 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ބީޗް ސަންރައިޒް އިން 1014515GST002ޗަންޕާމާގެ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީޚަދީޖާ ޢަބްދުލް ސައްތާރު 
ހިންމަފުށިކ. އީއެމް ބީޗް މޯލްޑިވްސް 1017281GST001ޑިއު ޑްރޮޕް / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ޖޫމާން ޝަރީފް*
ބޮޑުފޮޅުދޫއއ. ޔޮންޑާ ރިޓްރީޓް ފޮޅުދޫ 1018046GST003ކޮޅަލަ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޔޮންޑާ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފުށިކ. އައިލް ބީޗް އިން 1018810GST001ޒަމާނީ ކުލަ / ކ.މާފުށީއިޙްސާން ސަނީ އެންޑް ޕާރޓްނަރސް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ ޕާމް ރިޕަބްލިކް 1020935GST001ވިންޓަރ ބްލޫ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޕާމް ރިޕަބްލިކް ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ފުޅަދޫބ. ވިލާ މެރީނާ 1024150GST001ރޭޑިއަމްގެ / ބ.ފުޅަދޫމުޙައްމަދު ނިޒާމް*
އޮމަދޫއދ. ސްކޫބާ އިން 1024961GST001ހުޅަނގުގެ / އދ.އޮމަދޫއަބުދުލް ހައްނާން މޫސާ 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ކޮރަލް ކުއީން އިން 1047012GST001ދަފްތަރު ނަންބަރު 9040 / މާލެ ސިޓީއަބްދުލްﷲ ޒާހިރު 
މާފުށިކ. ރޯޔަލް ޕާރލް އިން 1047026GST001ހަތާ / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު އިމްރާން ޚަލީލް*
ރަސްދޫއއ. ކޮކްނަޓް ގާރޑަން; ރަސްދޫ އެޓޯލް ރެސިޑެންސް 1047375GST001ލިލީ މީޑް / އއ.ރަސްދޫރީތި ރަސްދޫ އެޓޯލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
މާފުށިކ. ޕިކްނިކް އިން 1047895GST001ވައިޓް ފިޝް / ކ.މާފުށިޕިކްނިކް އިން*
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ ޓްރެޝަރ ވޮއޭޖަސް 1048846GST001އަނިމޯން / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީޓްރޮޕިކާސްޓާރ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާމިގިލިއދ. ކޮއިމަލާ ސްކައި އިން 1050559GST001ޑޭލައިޓް / އދ.މާމިގިލީރިއްފަތު މުޙައްމަދު 
އުކުޅަސްއއ. މޫދު އިން 1051374GST001ފަރެސް / އއ.އުކުޅަސްފުއާދު އަޙްމަދު 
ހުޅުމާލެމާލެ ސިޓީ ކުއީންސް ކިޗަން 1052605GST001ނަޖުވާ / ށ. ފުނަދޫމިރު ތަހްސީނުލް އިސްލާމް 
ތޮއްޑޫއއ. ތޮއްޑޫ ރިޓްރީޓް 1052968GST001ފެހި އަލި / އއ.ތޮއްޑޫޢަބްދުﷲ ޝިޔާމް*
މީދޫދ. 360ވިއު; ބީޗް ސްޓޭ މޯލްޑިވްސް 1053539GST001ފިނިރޯޅި / ދ.މީދޫބީޗް ސްޓޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
އުކުޅަސްއއ. ސްޓާރީ ނައިޓް އެޓް އުކުޅަސް 1057490GST001ރަސްފަރި / އއ.އުކުޅަސްމުޙައްމަދު އަންވަރު 
ފުލިދޫވ. ސެންސިއާ ލޮޖް 1066767GST001މަންޒިލް / ވ.ފުލިދޫސެންކިއާ ޕާރޓްނަރޝިޕް*
ކޮނޮޓާ ގދ. ސްޓަރ ޖެމް އިންޓަރނޭޝަނަލް އައުޓްރިގަރ ކޮނޮޓާ 1071819GST001ގދ. ކޮނޮޓާސްޓަރ ޖެމް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ރަސްދޫއއ. ޕާމް ރެސިޑެންސް 1071991GST001ހިޔާވަހި / އއ.ރަސްދޫޝަމްސުލް ޙުދާ މުޙައްމަދު 
ތޮއްޑޫއއ. އަރި ހެވަން 1077791GST001މުރިގު / އއ.ތޮއްޑޫއަރި ހެވަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފަންނުމާލެ ސިޓީ އެލްޑަބްލިޔު މޯލްޑިވްސް ހޮލިޑޭސް 1082712GST001ހަވާ / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީއެލްޑަބްލިޔު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ތޮއްޑޫއއ. ސަންރައިޒް އިން 1083435GST001ފަތިސް / އއ.ތޮއްޑޫބީޗްސައިޑް ޓްރެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެންވޭރުމާލެ ސިޓީ އެނީވެއަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1085807GST001ޝެބާ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީއެނީވެއަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގުޅިކ. މުރަކަ ބީޗް ވިއު 1086346GST001އުދުހޭ ވިލާ / ގުޅި / މާލެ ސިޓީހޮޓެލް މުރަކަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގުޅިކ. މުރަކަ އިން 1086346GST002އުދުހޭ ވިލާ / ގުޅި / މާލެ ސިޓީހޮޓެލް މުރަކަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހެނބަދޫކ. ބީޗް ސައިޑް ޑިޖި ކޮރަލް 1104428GST001އެވިއަރީ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއެވިއަރީ އެންޑް ސަންސް އެލްއެލްޕީ 

މީރާއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅަން މަސައްކަތްކޮށް އެ ފަރާތްތަކާ ނުގުޅިވާ ފަރާތްތައް *

ޑިސެމްބަރ އަދި މާރޗް ކުއާޓަރަށްވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް **މާލެ ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް

ރަށްއަތޮޅުޓެކްސްނެގޭ ހަރަކާތްތައްޓިންއެޑްރެސްނަން 
ކެނދިކޮޅުދޫނ. ކުލަވަރު 1002100GST501ހުސްނުހީނާގެ / ނ.ކެނދިކޮޅުދޫމުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ 
ގަންލ. ސުޕީރިއާރ ޗޮއިސް 1003385GST501ކަނީރުވިލާ / ލ.މުންދޫސިމްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހިންނަވަރުޅ. ގްރޫޕާ ޓްރޭޑާރސް 1003608GST501ނޫވިލު / ޅ.ހިންނަވަރުޤްރޫޕާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ މައި އޮޕްޝަން 1003681GST501ހިމިތީގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއިބްރާހީމް އަޙްމަދު ދީދީ*
ކުޅުދުއްފުށިހދ. ފްރީޒް ލޭންޑް 1003996GST501ޒިޔާރަތްދޮށުގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށިއަޙްމަދު މުޝައްރަފް 
ނައިފަރުޅ. ކެފޭ ވާޓަރު ޕަރީ 1004428GST501ނަސީމާ މަންޒިލް / ޅ.ނައިފަރުހައްވާ ސިޔާދާ 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ އައި ޓީ މޭޓް 1004753GST501އޯކިޓްގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީމޫސާ އަންވަރު 
ހުޅުދޫއައްޑޫ ސިޓީ ސެވަން ތްރީ 1004781GST501ދޭލިޔާގެ / ހުޅުދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއިބްރާހީމް ޢަޒީޒް*
ވިލިނގިލިގއ. ރިވައިސް 1005534GST501ގުލޭނޫރަންމާގެ / ގއ.ވިލިނގިލިޢައިޝަތު ޙަބީބާ*
މުލައްމ. ރޮމެކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1005581GST501ހުސުންގެ / މ.މުލައްރޮމެކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ދާންދޫގއ. ޑީ.މާރޓް; މުނިޔާ; މުނިޔާ 2 1005754GST501ތަކުލަފަތިގެ / ގއ.ދާންދޫމުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ*
ކާށިދޫކ. ނަން ހުރި 1005770GST501ބަގީޗާގެއާގެ / ކ.ކާށިދޫއީބްރާހީމް ޝަފީގް 
ނައިފަރުޅ. އަލްޔާ މާރޓް 1006984GST501ގުލްޗަންޕާގެ / ޅ.ނައިފަރުޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު*
މާފުށިކ. ފުލޭޝް އިންޖިނިއަރިންގ ވިސިޓާރ; ފުލޭޝް އިންޖިނިއަރިންގ; މެރިން ފްލޭޝް; ފްލޭޝް މެރިން; ފްލޭޝް ވެންޗުއާރ 1007313GST501ނަސީމީގެ / ކ.މާފުށިއަޙްމަދު އާސިފް 
މަކުނުދޫހދ. އާރް އިންވެސްޓްމަންޓް 1007503GST501ފެމޯރާގެ / ހދ.މަކުނުދޫޢަބްދުލްﷲ ޝަކީބް*
ފެހެންދޫބ. ހުރާ ޝޮޕް 1007667GST501ހުރާ / ބ.ފެހެންދޫޢަލީ އިދްރީސް 
ވިލިނގިލިގއ. އެސްކުއިނާ އެވެނިއު; އެސްކުއިނާ 1008301GST501ބޮކަރުމާވިލާ / ގއ.ވިލިނގިލިމަސްޢޫދު އަޙްމަދު 
ކުޑަފަރިނ. ކާމިނީ މާރްޓް 1009453GST501ކާމިނީގެ / ނ.ކުޑަފަރިމުޙައްމަދު ޤާސިމް*
ރަސްދޫއއ. ޕާމް ޝެޑޯ 1009491GST501އޮއިވަރު / އއ.ރަސްދޫފަޒްނާ އަޙްމަދު*
ތިނަދޫވ. ނަޖްމާ 1009547GST501ނަޔާ / ވ.ތިނަދޫއީބްރާހީމް ނާޒިމް*
ކޮލަމާފުށިގއ. ރަންކޮކާ ސްޓޯރ 1009907GST501ރަންކޮކާގެ / ގއ.ކޮލަމާފުށިމުޙައްމަދު ޤާސިމް 
ކުޅުދުއްފުށިހދ. ބަރާބަރު 1010041GST501ފަޒާ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށިއަޙްމަދު އަސްލަމް 
މާމިގިލިއދ. ކޫލް ލައިޓް 1010226GST501ވީނަސްވިލާ / އދ.މާމިގިލީއަމްޖަދް މުޙައްމަދު ޙަމީދު*
ގުރައިދޫތ. ގުރައިދޫ ސްޓޯރ 1010312GST501ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ / ތ.ގުރައިދޫކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ޕަވަރ އެކްސްޓްރީމް 1010619GST501ސީނާޒް / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއަޙްމަދު ޝުޖާއު*
ތޮއްޑޫއއ. މާޖެހި ސްޓޯރ 2 1010670GST501މާޖެހިގެ / އއ.ތޮއްޑޫއާމިނަތު ޙަސަން 
ވާދޫގދ. އެޗް.ވީ އިލެކްޓްރިކަލް އިންވެސްޓްމެންޓް 1011330GST501ދިއްގާގަސްދޮށުގެ / ގދ.ވާދޫއީބްރާހީމް ރަޝީދު*
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ރޯޔަލް ޕްލަސް ރެސްޓޯރަންޓް 1011575GST501ހަވެލިގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީޙުސައިން މުޙައްމަދު 
ގޮއިދޫށ. އާރާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް 1011926GST501ސާހިލް / ށ. ގޮއިދޫޢަލީ ރަފީޢު 
ރަސްގެތީމްރ. ޕެރިސް ފްރުޓްސް އެންޑް ވެޖް 1012531GST501ދަނަސް / މައްޗަންގޯޅި / މާލެ ސިޓީނިހާދް މުޙައްމަދު ޢަލީ*
ހޯރަފުށިހއ. ނީޒޯ މޯލްޑިވްސް (ކައުންޓާ) 1012614GST501ޗާނދަނީގެ / ހއ. ހޯރަފުށިނެކްސޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ރަސްގެތީމްރ. ރަޖަބް 1013419GST501ބަހާރުގެ / ރ.ރަސްގެތީމްޢަލީ ޝަމީމް އަޙްމަދު*
ތިލަފުށިކ. ބައި އެން ގޯ 1013715GST501ހަނދުވަރީގެ / ގދ.ގައްދޫއިބްރާހީމް ގާހިރު 
މާމިގިލިއދ. ކެނެރީ އައިޓަމްސް 1015443GST501ފެންޓަސީ / އދ.މާމިގިލީޢަލީ މުޙައްމަދު*
ބާރަށްހއ. ތިލާދް 1017490GST501ކޫލް ހައުސް / ހއ. ބާރަށްމޫސާ ނިޔާޒް 
ކެންދޫބ. ބޯރސް ކެފޭ 1017806GST501ގަދަގެ / ބ. ކެންދޫއަޙްމަދު ޖިހާދު ޢަބްދުﷲ*
ހިންމަފުށިކ. ޖަސްޓް ޑައިވް 1018101GST501އަމީރުޢަހްމަދު މަގު / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީޖަސްޓް ސާރފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ވާދޫގދ. އޯޝަން ގާރޑަން އިންވެސްޓްމެންޓް 1018200GST501މައިފޫނާ / ގދ. ވާދޫއަހްމަދު ސައީދު މުޙައްމަދު*
ތިމަރަފުށިތ. އާރް އެން އިންވެސްޓްމަންޓް 1018435GST501އަނބުގަސްދޮށުގެ / ތ.ތިމަރަފުށިމުޙައްމަދު ނައުޝާދު 
މިލަދޫނ. ސީބީ ވޫޑް ގޭޓް 1018618GST501މީޒާން / ނ.މިލަދޫމޫސާ ފަހީމް 
މިލަދޫނ. ކަލަރ ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1018619GST501މީޒާން / ނ.މިލަދޫކަލަރ ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ކާށިދޫކ. ސޭންޑީ ޓްރޭޑާރސް 1019663GST501ފުނޯސް / ކ.ކާށިދޫޢަހްމަދު އަހްކާމް 
ފުވައްމުލައް މާދަނޑުފުވައްމުލައް ސިޓީ އެޕެކްސިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; އެޕެކްސިއާ 1020026GST501ވިނަރެސް / ފުވައްމުލައް މާދަނޑު / ފުވައްމުލައް ސިޓީ އެޕެކްސިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާކުރަތުރ. އަރޮޅި 1021497GST501މޫންލައިޓް / ރ.މާކުރަތުއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 
ރަސްދޫއއ. ސިތާ ވަޑާންގެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1021707GST501ކަސްތޫރިގެ / އއ.ރަސްދޫސިތާ ވަޑާންގެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ފެންފުށިއދ. ނިޔާމަ (ދޯނި); ނީޝާ ބްލޮކްސް 1022363GST501އެންދެރިމާގެ / އދ.ފެންފުށިއާމިރު މުޙައްމަދު 
މާވަށްލ. ސީޓުމާ; އެމް އޭ އެޗް ސުޓޯރ 3 1022516GST501ސީޓްމާގެ / ލ.މާވަށްޢަލީ ޙަސަން 
ފިޔޯރީގދ. ރަބަރު ކެފޭ 1022822GST501ކޮރަލް ރޯސް / ގދ.ފިޔޯރީސަޢީދު މުޙައްމަދު 
ހިންނަވަރުޅ. ފެޝަން ސްޕެސިއަލް 1024417GST501ގްރީންގެ / ޅ.ހިންނަވަރުމުޙައްމަދު އިސްމާއީލް  
ފަރެސް މާތޮޑާގދ. ދިޔަރަ 1024535GST501ފުސްތަޅާގެ / ގދ.ފަރެސް މާތޮޑާއަޙްމަދު އަޝްފާގް*
ތޮއްޑޫއއ. މިންޓް ގާރޑަން ރެސްޓޯރަންޓް 1026772GST501ބިއްލޫރިޖެހިގެ / އއ.ތޮއްޑޫޙަސަން ރައުޝަން 
އުކުޅަސްއއ. ނެވި ޓްރާންސްފަރ ސަރވިސް 1027786GST501އެވަރ ބުލޫ / އއ.އުކުޅަސްޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު*
މިލަންދޫށ. އިލާމް ވެއަރ 1028923GST501މަލަތެރޭގެ / ށ. މިލަންދޫމުޙައްމަދު ޝިމާލް 
ދިގުރަށްއދ. ކުލޯން ކޯރައިސް 1028974GST501ވެލެންސިޔާ / އދ.ދިގުރަށްމުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ކަރީމް 
ކެނދިކޮޅުދޫނ. ނަޒަމް އިންވެސްޓްމަންޓް 1030543GST501ކެތި / ނ.ކެނދިކޮޅުދޫއިބްރާހީމް ޒަމީރު*
ފޯކައިދޫށ. ސެވެން ސޮން 1032771GST501ފަޒާ / ށ.ފޯކައިދޫމައުމޫން ރަޝީދު 
މަޑިފުށިތ. ހެރޯން ފިއުލް 1035683GST501މޯނިންގް ގުރޯ / ތ.މަޑިފުށިޙަސަން އިސްތަފާ*
ދިޔަމިގިލިތ. ކުރައުން ޕްލާޒާ 1035698GST501ދަފްތަރު ނަންބަރު 3867 / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީމުޙައްމަދު ސިރާޖް 
މަރޮށިށ. އެސް.އެޗް.އެމް ސަޕްލައި 1037997GST501ކަފަމާގެ / ށ. މަރޮށިސިމާހު ޢަބުދުލް ޙަމީދު*
ފުވައްމުލައް ދަނޑިމަގުފުވައްމުލައް ސިޓީ ތޫނޑު މޮޓޯ ގަރާޖް 1043811GST501މުރާކި / ފުވައްމުލައް ދަނޑިމަގު / ފުވައްމުލައް ސިޓީއައިޝަތު ވާސިފާ*
ކާށިދޫކ. އެކްސްޕްރެސް އެވެނިއު 1045431GST501ނެލިވަރު / ކ.ކާށިދޫމުޙައްމަދު ނާއިޒް 
ދަރަވަންދޫބ. އޮންކޯލް އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސަސް; އޮންކޯލް އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސަސް ޝޯރޫމް 1045481GST501އަކިރި / ބ.ދަރަވަންދޫޙުސައިން ނަޖާހް 
ދިއްފުށިކ. އެސް. އައި. ޖޭ. ޓްރޭޑާރސް 1046452GST501ފޯރ މޫންސް / މާފަންނު / މާލެ ސިޓީޢަބްދުﷲ ޝިފާއު*
ކެޔޮދޫވ. އައިޓަޗް ބްލޫ ޑައިވިން ސެންޓަރ 1047520GST501ފިހާރީގެ / ވ.ކެޔޮދޫއައިޓަޗް ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ވެލިދޫނ. އަވަސް ޙިދުމަތް 1047928GST501ހަޒާރުމާގެ / ނ.ވެލިދޫއާދަމް ޙަސަންފުޅު 
މާމިގިލިއދ. ހުރޮޅި މާރޓް 1047971GST501ސަނީސައިޑް / އދ.މާމިގިލީއަޙްމަދު އިބްރާހީމް*
ކަނޑުހުޅުދޫގއ. ހައު އިންވެސްޓްމަންޓް; ޕީ ޓެން އިންވެސްޓްމަންޓް 1048171GST501ބިއްދޮށުގެ / ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫމުޙައްމަދު ޙުސައިން*
މަޑަވެލިގދ. ނޯ ޑޯޒް 1049388GST501ނެޕްޓޫން / ގދ.މަޑަވެލިމުއާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު*
ދުވާފަރުރ. ފަސްކުރި ޕާޓްސް 1050551GST501ފިނިވާއާގެ / ރ.ދުވާފަރުޢަލީ މުޙައްމަދު*
ވޭމަންޑޫތ. ނައިން ޒޯން 1050855GST501އެޒޭލިޔާ / ތ.ވޭމަންޑޫމިދުހަތު ނާސިރު*
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ އިލުމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް 1050859GST501ގުލްދަމްގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއިލުމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް 
ކޮޅުފުށިމ. ރިވޮލިއުޝަން 1051230GST501ރިވެލި / މ.ކޮޅުފުށިއާމިނަތު ސިޔާމާ*
ހޯޑެއްދޫގދ. ނެރޯ 1052220GST501އޯޝަންހާރުގެ / ގދ.ހޯނޑެއްދޫއަޙްމަދު ފަރީހް 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ބާމް ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1053993GST501މަޙްމާގަސްދޮށުގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީބާމް ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ތިމަރަފުށިތ. ސަރާމީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1057181GST501ބިނާ / ތ.ތިމަރަފުށިސަރާމީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
އުކުޅަސްއއ. ސްޓާރީ ނައިޓް އެޓް އުކުޅަސް 1057490GST501ރަސްފަރި / އއ.އުކުޅަސްމުޙައްމަދު އަންވަރު 
ދިޔަމިގިލިތ. ނަމޫނާ ފިހާރަ 1057736GST501ގުލްޝަންކިނާރާ / ތ.ދިޔަމިގިލިރަޝީދާ ސަލްމާން 
ފަރެސް މާތޮޑާގދ. ވަން ޝޮޓް 1058053GST501ކަނީރުމާގެ / ގދ.ފަރެސް-މާތޮޑާސަރަފުލް އަމީރު 
ތުލުސްދޫކ. ބުލޫ މޫން ލައިޓް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1058773GST501ލިންކް / ކ.ތުލުސްދޫބުލޫ މޫން ލައިޓް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް *
ވިލިނގިލިގއ. ރައުސިމް އިންވެސްޓްމަންޓް 1058985GST501ވިސަން / ގއ.ވިލިގިނލިމުޙައްމަދު އާސިމް ބުޝްރީ*
ދަނގެތިއދ. ފުޑް ސޭވަރ 1059773GST501މާކިއުރީ ލައިޓް / މަރަދޫ ފޭދޫ / އައްޑޫ ސިޓީޝަކުﷲ ޢަލީ*
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ އޫދް އަލް ސަބާޔާ 1060963GST501ރޯޝަނީގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީޙުސެއިން ޝަބީން ޙަސަން*
ފުވައްމުލައް މިސްކިތްމަގުފުވައްމުލައް ސިޓީ ރޮޔިސް ބޫސްޓް 1061208GST501ދެމާދޮސުގެ / ހެންވޭރު / މާލެ ސިޓީރޮއިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
އަލިފުށިރ. ސީ ރޫޓް 1062927GST501ސަފީނާ މަންޒިލް / ރ. އަލިފުށިހާޝިމް މުޙައްމަދު*
ހިރިލަންދޫތ. އޭއެމް ވޯކްސް 1063520GST501ކަރިޝްމާ / ތ.ހިރިލަންދޫއަމްޖަދް ޙުސައިން 
ކޮލަމާފުށިގއ. ލަކްޒޮލައިޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1065806GST501އަލިވިލޭގެ / ގއ.ކޮލަމާފުށިލަކްޒޮލައިޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ފުވައްމުލައް ދަނޑިމަގުފުވައްމުލައް ސިޓީ އެފްވީއެމް ހޮޓް ޑިޝް 1066634GST501ނެރުޅު / ފުވައްމުލައް ދަނޑިމަގު / ފުވައްމުލައް ސިޓީހުމޫދް އަޙްމަދު 
ތިނަދޫގދ. ޑޭ ވޯކްސް ޓްރޭޑިންގް އެންޑް ސާރވިސެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1067242GST501ރަންރިހި / ގދ.ތިނަދޫޑޭ ވޯކްސް ޓްރޭޑިންގް އެންޑް ސާރވިސެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހިންނަވަރުޅ. އޭބީޒެޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1067562GST501ގުލްފާމްގެ / ޅ.ހިންނަވަރުއޭބީޒެޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ކޮޅުފުށިމ. ޒޮޒްމޯ ޓްރޭޑް އެންޑް ޓްރެވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1068161GST501ކުރި / މ.ކޮޅުފުށިޒޮޒްމޯ ޓްރޭޑް އެންޑް ޓްރެވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ކެންދޫބ. ޝާންސް ގުރޮސެރީސް 1068225GST501ބުލޫކިޔާގެ / ބ.ކެންދޫޢަލީ ޝާން 
ވާދޫގދ. ފާނޮޑް އިންވެސްޓްމަންޓް 1069625GST501ލިލީގެ / ގދ.ވާދޫމުޙައްމަދު ޞަބާހް*
މީދޫރ. އަސްދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1070519GST501އަސްދޫ / ރ.މީދޫއަސްދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް *
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ އައިއޭ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1070574GST501އާވެލި / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއައިއޭ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގާދިއްފުށިތ. ކެފޭ އެކްސް އޯ 1070575GST501ސޯސަން ވިލާ / ތ.ގާދިއްފުށިއަފްރާހް މުޙައްމަދު 
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ނައިން ޑޮޓްސް 1071364GST501ބޮޑު ގަލުގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީމޫސާ މުޙައްމަދު*
ކަލައިދޫލ. ހަބީބީ ކެފޭ އެންޑް ބިސްޓްރޯ 1071391GST501ބޯށިމާގެ / ލ.ކަލައިދޫއަޙްމަދު ހިޝާމް 
މީދޫދ. ޖޭ އާރު އެޗް މާރޓް; ޖޭ.އާރު.އެޗް ކެފޭ 1071698GST501ވަޑިގެ / ދ.މީދޫޖަމްޝީދު*
މުލިމ. ބޯހުރަ އިންވެސްޓްމަންޓް 1073721GST501މާވަޑިގެ / މ.މުލިޙުސައިން ފަރީހު*
ދިގުރަށްއދ. ބާދޭ ޝޮޕް 1074421GST501ބާދޭ ސަބާ / އދ.ދިއްދޫމުޙައްމަދު ޒިޔާ 
އިސްދޫލ. ވިސާމް ޑެކޮޜޭޝަންސް 1075592GST501މާކޯނި / ލ.އިސްދޫޙަސަން ވިސާމް 
ވާދޫގދ. ޔެލޯ އެޕަލް އިންވެސްޓްމަންޓް 1075822GST501ކަންމަތީގެ / ގދ.ވާދޫޢަލީ އިބްރާހީމް*
ތޮއްޑޫއއ. އަރި ހެވަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; އަރި ބްރަދާސް 1077791GST501މުރިގު / އއ.ތޮއްޑޫއަރި ހެވަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މީދޫއައްޑޫ ސިޓީ ބީއެލްޖީ އެންޓަޕްރައިސެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1078390GST501ދޮންއަނބުގެ / މީދޫ / އައްޑޫ ސިޓީބީއެލްޖީ އެންޓަޕްރައިސެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ކެންދޫބ. ތަނބިވައް 1078449GST501ޝަބްނަމްގެ / ބ.ކެންދޫޢަލީ ޒަފްރާން*
މަނަދޫނ. ގޮނޑި ކެފޭ 1080506GST501ދޮންވެލި / ނ.މަނަދޫއިބްރާހީމް ޔޫސުފް 
ތޮއްޑޫއއ. ރިލެކްސް ސްޕީޑް 1080672GST501މޫމިނާގެ / އއ.ތޮއްޑޫރިލެކްސް ސްޕީޑް*
ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ޑޮޓްސް އެންޑް ސީސް; ޗިލް ހައުސް 1081282GST501ބޮޑު ގަލުގެ / ހިތަދޫ / އައްޑޫ ސިޓީޑޮޓްސް އެންޑް ސީސް 
ފޮނަދޫލ. އެފް.އެމް ގާޑިޔާ; އެފް.އެމް ޓްރޭޑް 1083066GST501ނޫރާނީ / ލ.ފޮނަދޫފަރްޙާދު މުޙައްމަދު*
ތޮއްޑޫއއ. ބީޗްސައިޑް ޓްރެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1083435GST501ފަތިސް / އއ.ތޮއްޑޫބީޗްސައިޑް ޓްރެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހުޅުދޫއައްޑޫ ސިޓީ އެމް އެންޑް އެމް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1084149GST501ގަސްރު / ހުޅުދޫ / އައްޑޫ ސިޓީއެމްއެންޑްއެމް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
މީދޫރ. ފުރުޓް ލޫޕް 1085513GST501ގިރި / ރ.މީދޫރިޒްމީން ޢަބްދުލް ރަޝީދް*
ކޮމަންޑޫށ. ޑެލިވިއަސް 1087103GST501ކުރި / ށ.ކޮމަންޑޫމުޙައްމަދު އިޝާން*
ކެންދޫބ. އިނޮވޭޝަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެމްވީ 1088057GST501އަސުރުމާގެ / ބ.ކެންދޫއަޒްމީނާ މުޙައްމަދު*
ނައިފަރުޅ. ލޫސިޑާ 1088091GST501މޫދުމާގެ / ޅ.ނައިފަރުމުޙައްމަދު ރަޝީދު*
ބަނޑިދޫދ. ޒަމް އިންވެސްޓްމެންޓް; ޒަމް މާރޓް 1088556GST501މަތިވަރު / ދ.ބަނޑިދޫޒަމް އިންވެސްޓްމެންޓް*
ތިނަދޫގދ. ބޯވާ ޕާރޓްނާރސް އެލްއެލްޕީ; ވޯޓާރ ޑެކް 1089666GST501ސަނީ ޑޭލް / ގދ.ތިނަދޫބޯވާ ޕާރޓްނާރސް އެލްއެލްޕީ 
ތުޅާދޫބ. އަގޯޓާ އެކެސްޕްރެސް (ބޯޓް) 1090475GST501ދޮންވެލި / ބ.ތުޅާދޫޢަބްދުލް ރަޙްމާން ޙުސައިން 
ގުރައިދޫކ. ސޭނާޖީ އޯވާސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1091010GST501އަބަދަށް ހިޔާ / ކ. ގުރައިދޫސޭނާޖީ އޯވާސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ގައްދޫގދ. ޓޫއެސްޓޫއައި އިންވެސްޓްމެންޓް 1091800GST501ދިލްޟާދު ވިލާ / ހުޅުދޫ / އައްޑޫ ސިޓީމުޙައްމަދު ޝަހީދު*
ގާދޫލ. ކެފޭ ވައްޓަފާޅި 1098090GST501ސީޓްމާގެ / ލ.ގާދޫޢަލީ ރިޒާ*
މަޑަވެލިގދ. ގެޓް ލޯ އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1105854GST501ގާރޑްނިންގް / ގދ.މަޑަވެލިގެޓް ލޯ އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާފުށިކ. ލަކްސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ލަކްސަސް 1106052GST501ފެންފިނި / ކ.މާފުށިލަކްސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
ތުލުސްދޫކ. އެޗް.އޭ އެންޑް އެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1059501GST501ވައިލެޓް ހައުސް / ކ.ތުލުސްދޫއެޗް.އޭ އެންޑް އެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް*
މަޑަވެލިގދ. އެމް.ޖީ.ޖީ ކޮންޕެނީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް; ޖީ- ޗޮއިސް 1088548GST501ހޮސްޓަން / ގދ.މަޑަވެލިއެމް.ޖީ.ޖީ ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

މީރާއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅަން މަސައްކަތްކޮށް އެ ފަރާތްތަކާ ނުގުޅިވާ ފަރާތްތައް *

ޑިސެމްބަރ އަދި މާރޗް ކުއާޓަރަށްވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް **