ނޫސް ބަޔާން

ނަންތާރީޚް
icon ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޓެކްސް އިންފޮމޭޝަން ސްޓޭންޑަރޑްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮންވެންޝަން އޮން މިއުޗުއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓަންސް އިން ޓެކްސް މެޓަރސް އަދި އެއާ ގުޅޭ ކޮމްޕިޓަންޓް އޮތޯރިޓީ އެގްރިމަންޓްތަކުގައި ސޮއިކޮށްފި 12-08-2021
icon ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޓެކްސް އިންފޮމޭޝަން ސްޓޭންޑަރޑްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮންވެންޝަން އޮން މިއުޗުއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓަންސް އިން ޓެކްސް މެޓަރސް އަދި އެއާ ގުޅޭ ކޮމްޕިޓަންޓް އޮތޯރިޓީ އެގްރިމަންޓްތަކުގައި ސޮއިކޮށްފި (އިނގެރޭސި) 12-08-2021
icon އިންސްޓޯލްމަންޓް އަދި ފައިން ރިލީފް 26-06-2021
icon ނޫސް ބަޔާން – ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 21-01-2018
icon ނޫސް ބަޔާން – ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 21-01-2018
icon ޙާއްސަ އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުދިވިޔަފާރިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދިނުން 13-04-2017
icon ނޫސް ބަޔާން 04-04-2017
icon ބޭންކް އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އެދި މި އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގައި ކުރަމުންދާ ފޯންކޯލްތަކާ ގުޅޭ 29-09-2015
icon ރިޒޯޓް ބިމު ކުލި ހޯދުމަށް މީރާއިން ކޯޓުތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާތައް އަނބުރާ ގެނައުން 18-11-2013
icon ޓްރެޜަރީ ބިޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެދުން މީރާއާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރި ދަޢުވާއާ ގުޅޭ 21-05-2013
icon ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާނާއި ޕޭމަންޓް ޖޫރިމަނާއަކާ ނުލައި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެއްސުން (01 ސެޕްޓެމްބަރ 2012) 01-09-2012
icon ނޫސް ބަޔާން- ޓެކްސްގެ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުން (15 ފެބްރުއަރީ 2012) 16-02-2012