މި ބައިގައި ހިމެނެނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި ވަގުތު ހުށަހަޅާފައިވާ ޓެކްސް ބިލުތަކެވެ.

ނަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު 14 އޮކްޓޫބަރު 2019