ހާލަތު ޢަމަލުކުރަންފެށި ތާރީޚް ވުޖޫދަށް އައި ތާރީޚް ސޮއިކުރި ތާރީޚު ޚުލާސާ ގައުމު

ބައިލެޓެރަލް ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަން އެވޮއިޑެންސް އެގްރީމަންޓްތައް

ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަ 1 ޖަނަވަރީ 2017 21 ޖޫން 2018 17 އޮކްޓޯބަރ 2017 ޑަބަލް ޓެކްސް އެވޮއިޑަންސް އެގްރީމަންޓް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަ 1 ޖަނަވަރީ 2017 1 އޮގަސްޓު 2016 11 އެޕްރީލް 2016 އެވޮއިޑަންސް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އޮފް އިންކަމް ޑިރައިވްޑްފްރޮމް އިންޓްނެޝަނަލް އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް އިންޑިއާ
ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި 23 ޑިސެންބަރު 2021 ޑަބަލް ޓެކްސް އެވޮއިޑަންސް އެގްރީމަންޓް ބަންގްލަދޭޝް

މަލްޓިލެޓެރަލް ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަން އެވޮއިޑެންސް އެގްރީމަންޓްތައް

ޢަމަލުކުރަމުން ދަނީ 1 ޖަނަވަރީ 2012 19 އެޕްރީލް 2010 13 ނޮވެންބަރު 2005 ސާކް ލިމިޓެށް މަލްޓިލެޓަރަލް އެގްރީމަންޓް އޮން އެވޮއިޑަންސް އޮފް ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަން ސާކް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަ 1 ޖަނަވަރީ 2012 19 އެޕްރީލް 2010 13 ނޮވެންބަރު 2005 އެމެންޑްމަންޓް ޓު ސާކް ލިމިޓެށް މަލްޓިލެޓަރަލް އެގްރީމަންޓް އޮން އެވޮއިޑަންސް އޮފް ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަން ސާކް

ޓެކްސް އިންފޮމޭޝަން އެކްސްޗޭންޖް އެގްރީމަންޓްތައް

ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަ 1 އޮގަސްޓު 2016 1 އޮގަސްޓު 2016 11 އެޕްރީލް 2016 އެގްރީމަންޓް ފޮރ އެކްސްޗޭންޖް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ވިތު ރެސްޕެކްޓް ޓު ޓެކްސަސް އިންޑިއާ

މިއުޗުއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓަންސް އެގްރީމަންޓް

ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަ 1 ޖަނަވަރީ 2022 01 ޑިސެންބަރު 2021 11 އޮގަސްޓު 2021 ކޮންވެންޝަން އޮން މިއުޗުއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓަންސް އިން ޓެކްސް މެޓާސް މަލްޓިލޭޓަރަލް

މަލްޓިލޭޓަރަލް ފްރޭމްވަރކް އެގްރީމަންޓްތައް

ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަ 1 ޖަނަވަރީ 2022 01 ޑިސެންބަރު 2021 12 އޮގަސްޓު 2022 މަލްޓިލޭޓަރަލް ކޮމްޕީޓަންޓް އޮތޯރިޓީ އެގްރީމަންޓް އޮން އޮޓޮމެޓިކް އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ފައިނޭންޝަލް އެކައުންޓް އިންފޮމޭޝަން މަލްޓިލޭޓަރަލް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަ 1 ޖަނަވަރީ 2022 01 ޑިސެންބަރު 2021 12 އޮގަސްޓު 2021 މަމަލްޓިލޭޓަރަލް ކޮމްޕީޓަންޓް އޮތޯރިޓީ އެގްރީމަންޓް އޮން އޮޓޮމެޓިކް އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ކަންޓްރީ-ބައި-ކަންޓްރީ ރިޕޯޓްސް މަލްޓިލޭޓަރަލް