މުދަލު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން

1 ޖޫން 2016 އިން ފެށިގެން މުދަލު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ މީރާއަށެވެ. މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާނީ MIRA 510 ފޯމެވެ. މި ފޯމު މީރާގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެއެވެ. މީރާގެ ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ މީރާގެ ބްރާންޗުތަކުންނާއި ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތަކުން ވެސް މުދަލު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެއެވެ. މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ނުވަތަ ބްރާންޗެއް ނެތް ރަށެއް ނަމަ، އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވެސް މުދަލު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެއެވެ. މުދަލު ޒަކާތް މީރާއަށް ބަލައިގަންނަމުން ދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް، ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

މުދަލު ޒަކާތާ ގުޅޭ ދީނީ ސުވާލެއް ނުވަތަ މުދަލު ޒަކާތް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލެއް އޮތް ނަމަ ގުޅާނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފޯން ނަންބަރު 800 300 8901 އަށެވެ. މުދަލު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭ ސުވާލެއް ނަމަ މީރާގެ ހޮޓްލައިން 1415 އަށް ގުޅާށެވެ. މުދަލު ޒަކާތުގެ އެ ދުވެހެއްގެ ނިޞާބުގެ މިންވަރު މީރާގެ ވެބްސައިޓުން ފެންނާނެއެވެ.

ޒަކާތް ކަލްކިއުލޭޓަރ

މުދަލު ޒަކާތާ ގުޅޭ ދީނީ ސުވާލެއް ނުވަތަ މުދަލު ޒަކާތް ހިސާބުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލެއް އޮތް ނަމަ ގުޅާނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފޯން ނަންބަރު 800 300 8901 އަށެވެ. މުދަލު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭ ސުވާލެއް ނަމަ މީރާގެ ހޮޓްލައިން 1415 އަށް ގުޅާށެވެ. މުދަލު ޒަކާތުގެ އެ ދުވެހެއްގެ ނިޞާބުގެ މިންވަރު މީރާގެ ވެބްސައިޓުން ފެންނާނެއެވެ.

    ފައިސާގެ ބާވްތް
   
ފައިސާ  
  ނަގުދު ފައިސާ
  އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ
    ރަން (އަގު)  
  ރަން (އަގު)
    ރިހި (އަގު)  ⓘ
  ރިހި
    ވުނަ  ⓘ
  ހިއްސާ
  އެހެނިހެން ވުނަ
    ވިޔަފާރި  ⓘ
  ވިޔަފާރީގެ ފައިސާ
  މުދާ
    އެހެނިހެން  
  އާއިލާ ނުވަތަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު
  އެހެނިހެން ހަރު މުދާ
    ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  
  ކްރެޑިޓް ކާޑާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
  ގެދޮރާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
  ވިޔަފާރިއާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
  އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
  ދަރަނި
 

 
    ޒަކާތް
  5777.45  ރުފިޔާ ނިޞާބު
  ޖުމުލަ ހަރުމުދާ
  ދައްކަންޖެހޭ ޒަކާތުގެ އަދަދު

އަޕްޑޭޓްސްent">

އަޕްޑޭޓްސް

ޓެކްސް ރޫލިންގތައް

ހުރިހާ ރޫލިންގްސް

ސަރކިއުލަރ

ހުރިހާ ސާރކިއުލަރ

ފްލަޔަރ އަދި ބްރޯޝަރ