SAP - LIVE SVC - LIVE CTX - LIVE


MIRA only collects Zakat al-mal. If you wish to pay Fitr Zakat, please use payment options as advised by the Min. of Islamic Affairs.

ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މީރާ އިން ބަލައިގަންނަނީ ހަމަ އެކަނި މުދަލު ޒަކާތެވެ. ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކެވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއިން އަންގަވާ ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.


Proceed to Zakat al-mal
Searching things...

Please do not refresh your browser